Risikostyring

Risikostyring

Styring af operationelle risici

TDC har en central risikostyringsfunktion samt en sikkerhedsfunktion, der håndterer koncernens styring af operationelle risici. Endvidere har alle dattervirksomheder udpeget medarbejdere, der er ansvarlige for sikkerhed og forsikringsspørgsmål, og som samarbejder tæt med den centrale risikostyringsfunktion. Risikostyringsaktiviteterne styres hovedsageligt af en koncernforsikringspolitik, der er forankret i koncernens sikkerhedspolitik.

Målet med de centrale sikkerheds- og risikostyringsfunktioner er systematisk at identificere og reducere risici forbundet med TDC's aktiver, aktiviteter og medarbejdere. Det er TDC's generelle politik løbende at reducere risici og overdrage risici for katastrofer til forsikringsselskaber.

Som et led i risikostyringsstrategien gennemføres hvert år et omfattende risikobesigtigelsesprogram i tæt samarbejde med eksterne risikostyringskonsulenter. Forsikringsdækningen baseres på identificerede risikoscenarier samt forsikringsbetingelser fra danske og udenlandske forsikringsmarkeder.

TDC's selvrisiko i koncernens forsikringsprogrammer er fastsat på basis af en risikovurdering for hvert enkelt område og den deraf afledte forsikringspræmies størrelse.

Loebetidsprofil-DK.png
1Den nominelle værdi af seniorlån og EMTN pr. 31. december 2010.

Finansiel styring og markedsrisici

TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter. TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af TDC's kapitalstruktur og finansiering. Seniorlåneaftalen omfatter flere finansielle kontraktlige forpligtelser vedrørende udvalgte finansielle nøgletal, som TDC skal overholde. TDC's Finansafdeling identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen.

Der er fastsat maksimale grænseværdier for rente-, valutakurs- og kreditrisici. Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici dagligt (kreditrisici) eller to gange ugentligt (renterisici og valutakursrisici). Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens finansdirektør.

Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen af TDC's finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC's uafhængige revisorer regelmæssigt finansafdelingens procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange. Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til at afdække rente- og valutakursrisici. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til afdækning og ikke til spekulative forretninger.

TDC's generelle politikker og procedurer for den finansielle risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der gennemgås årligt og revideres hvis nødvendigt. Den finansielle strategi godkendes af TDC's bestyrelse.

TDC's finansielle strategi blev godkendt i december 2008 og definerer maksima for rente- og valuta-VaR samt maksima og minima for en række andre risikoparametre. I december 2010 godkendte bestyrelsen en ny finansiel strategi med maksima og minima, der understøtter TDC's nye finansielle mål.

Refinansierings- og likviditetsrisici

For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Frivillige førtidige indfrielser og tilbagekøb af gæld har reduceret gældsindfrielsespuklerne. TDC har derfor ingen væsentlige gældsposter, der skal refinansieres i den nærmeste fremtid. Den revolverende kreditfacilitet på EUR 700m (DKK 5.200m) med bindende tilsagn og likvide beholdninger genereret af forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere kommende gældsindfrielse.

TDC vil konstant overvåge de internationale kapitalmarkeder og forventer at refinansiere seniorlåneaftalen i begyndelsen af 2011, såfremt vilkårene anses for gunstige.

Renterisici

TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet, idet størstedelen af TDC's rentebærende nettogæld er udstedt i eller er omlagt til EUR. Risiciene opstår ved udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien af finansielle instrumenter og finansielle indtægter og omkostninger.

TDC har i 2010 overvåget og styret renterisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC's finansielle strategi. Parametrene beskytter hovedsageligt TDC's overførte resultater og de finansielle kontraktlige forpligtelser, som TDC skal overholde iht. seniorlåneaftalen. Følgende parametre overvåges (for TDC og NTCH ApS samlet set):

 • rente-VaR for bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) må ikke overstige DKK 2.500m
 • rente-VaR for porteføljen af afledte finansielle instrumenter og værdipapirer må ikke overstige DKK 1.000m
 • variabelt forrentede lån må ikke overstige 60% af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter)
 • varigheden af bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) skal overstige 11/2 år
 • varigheden af bankkonti, værdipapirer og bankindskud må ikke overstige 1/2 år
 • den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der skal rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige 25% i de kommende fem år (TDC's finansdirektør kan godkende overskridelser af 25%- grænsen i op til tre måneder, hvor Finansafdelingen i denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af finansdirektøren, for hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres til under 25%).

Nedenstående tabel viser de rente-VaR, som TDC har overvåget.

TDC vil fremover overvåge og styre renterisikoen i overensstemmelse med TDC's finansielle strategi for 2011 for at beskytte TDC's finansielle mål. Fra januar 2011 er følgende variabler blevet overvåget således:

 • variabelt forrentede lån må ikke overstige 60% af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter)
 • den maksimale andel af TDC's fastforrentede gæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter), der skal rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige henholdsvis 25% i det andet år, 30% i det tredje år og 35% i det fjerde år
 • varigheden af TDC's bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) skal overstige 1,75 år, men må ikke overstige 3,75 år [1]
 • varigheden af TDC's finansielle aktiver (bankkonti, værdipapirer og bankindskud) må ikke overstige 0,25 år

Overvåget rente-VaR (ultimo)DKKm
Maxima/minima 4k 09 1k 10 2k 10 2k 10 4k 10 Interval 2010 Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2008
Rente-VaR for
bruttogæld
Maks. 2.500 920 1,096 1,141 1,211 586 586-1,288 1,114 861 1,067
Rente-VaR for porteføljen af afledte finansielle instrumenter og værdipapirer Maks. 1.000 272 441 529 630 423 236-662 517 300 417
Andel af variabelt
forrentede lån
Maks. 60 pct. 43% 40% 35% 30% 24% 20%-43% 34% 43% 38%
Varigheden af
bruttogæld (år)
Min. 1,5 1.81 2.26 2.39 2.58 2.18 1.79-3.11 2.44 1.91 2.24
Varigheden af bankkonti, værdipapirer og bankindskud (år) Maks. 0,5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-0.03 0.00 0.01 0.01
Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld der skal rentetilpasses inden for de kommende fem år Maks. 25 % 25% 25% 20% 15% 32% 15%-32% 21% 28% 18%

Valutakursrisici

TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, SEK og NOK. Valutakursrisikoen fra TDC's forretningsaktiviteter relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret i lokale valutaer. Da eksponeringen er relativt ubetydelig, er den hidtil ikke blevet afdækket.

Valutakurseksponeringen i danske selskaber over for nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser afdækkes som hovedregel på det tidspunkt, hvor den indregnes. Denne eksponering opstår hovedsageligt i forbindelse med roaming- og samtrafikaftaler med udenlandske operatører og udstyrsleverandører.

På grund af TDC's kapitalstruktur er eksponeringen i relation til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 97% af den nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) er i EUR. TDC anser dog ikke positioner i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem DKK og EUR.

TDC har ikke afdækket sine investeringer i udenlandske enheder.

TDC har i 2010 overvåget og styret valutakursrisikoen med en række parametre i overensstemmelse med TDC's finansielle strategi. Parametrene beskytter hovedsageligt TDC's overførte resultater og de finansielle kontraktlige forpligtelser, som TDC skal overholde iht. seniorlåneaftalen. Følgende parametre overvåges (for TDC):

 • valutakurs-VaR for kapitalandele og koncerninterne lån (begge inklusive relaterede afdækningsinstrumenter) må ikke overstige DKK 2.000m
 • valutakurs-VaR for bruttogæld, afdækningsinstrumenter (ud over de, der anvendes til kapitalandele og koncerninterne lån), lån til associerede virksomheder, bankkonti, værdipapirer samt tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser i EUR må ikke overstige DKK 500m

Nedenstående tabel viser de valutakurs-VaR, som TDC har overvåget.

Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakursafdækning, som bl.a. fastsætter, at investeringer i aktiviteter, der ligger uden for TDC's kerneaktiviteter, som hovedregel skal afdækkes, at investeringer i kerneaktiviteter ikke skal afdækkes, samt at alle koncernens tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser skal afdækkes over for de lokale valutaer. Endvidere må valutakurs-VaR for EBITDA eller konsoliderede pengestrømme (som defineret i seniorlåneaftalen) ikke overstige 3% af EBITDA eller konsoliderede pengestrømme.

TDC vil fremover overvåge og styre valutakursrisikoen i overensstemmelse med TDC's finansielle strategi for 2011 for at beskytte TDC's finansielle mål. Siden januar 2011 er følgende parametre blevet overvåget således:

 • Den samlede åbne bruttoposition (inklusive tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og værdipapirer) i andre valutaer end DKK og EUR må ikke overstige DKK 750m
 • EFCF i andre valutaer end EUR og DKK skal i det kommende år sikres, såfremt udenlandske valutaer udgør en risiko for EFCF på mere end 1,25% af EFCF i alt

Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakursafdækning, som bl.a. fastsætter, at positioner i EUR i TDC-selskaber med lokale valutaer i DKK eller EUR som hovedregel ikke skal afdækkes, og at valutabeholdninger i udenlandske dattervirksomheder i andre valutaer end DKK og EUR i videst muligt omfang udbetales som udbytte til TDC A/S, forudsat at der opretholdes en passende kapitalisering og likviditetsposition i dattervirksomheden.

Som hovedregel afdækker TDC ikke valutakurseksponering over for udenlandske investeringer i de nordiske lande, eftersom disse anses for at være langsigtede investeringer.

Overvåget valuta-VaR (ultimo)DKKm
Maksima Q4 09 1k 10 2k 10 2k 10 4k 10 Interval 2010 Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2008
Valutakurs-VaR for
kapitalandele og
koncerninterne lån1
2.000 1.238 626 858 514 307 290-1.266 768 890 577
Valutakurs-VaR for den finansielle portefølje1,2,3 500 125 119 87 86 65 49-126 108 113 134
 1. Den reducerede valutakurs-VaR for kapitalandele og koncerninterne lån og valutakurs-VaR for den finansielle portefølje i 4K 2010 sammenlignet med de foregående kvartaler skyldes frasalget af Sunrise i dette kvartal og den deraf reducerede valutakurseksponering.
 2. Bruttogæld, andre sikringsinstrumenter, lån til associerede virksomheder, bankkonti, værdipapirer samt nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.
 3. Gennemsnitstallene for 2008 kan ikke sammenlignes med tallene for 2009 og 2010. Før 2009 var porteføljen opdelt i en EUR-portefølje og en ikke-EUR-portefølje. Derfor er gennemsnitstallene for 2008 summen af disse to porteføljer, uden at der er taget højde for nogen korrelationseffekt.

Kreditrisici

TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør af kommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med finansielle kontrakter håndteres gennem den finansielle strategi, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart. Disse maksima er baseret på modpartens laveste kreditvurderinger hos enten Standard & Poor's (S&P) eller Moody's Investor Services (Moody's). Hensigten med denne politik er at sprede modpartseksponering og reducere risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at en af TDC's modparter misligholder sine forpligtelser, kan TDC's påføres tab. Kreditrisici overvåges dagligt.

Kreditvurdering

TDC har vedtaget en gældssætnings- og ratingpolitk, iht. hvilken TDC vil sigte mod at opnå en gearing mellem nettogæld og EBITDA på højst 2,1x og opretholde en stabil investment grade rating med det mål at opnå en rating på BBB hos S&P og Baa2 hos Moody's. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at målene med en sådan politik vil blive nået.

TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer - S&P's, Moody's og Fitch Ratings.

TDC kreditvurderinger

Kreditvurdering Kortfristet Langfristet Outlook
S&P A-2 BBB Stabilt
Moody’s P2 Baa2 Stabilt
Fitch F3 BBB Stabilt

I 2010 blev såvel TDC's outlook og kreditvurdering opgraderet.

Den 14. juni 2010 opgraderede S&P kreditvurderingen af TDC til BB (positivt outlook) fra BB- (positivt outlook). Desuden blev kreditvurderingen af TDC's seniorlån opgraderet til BBB- fra BB+, og TDC's EMTN-obligationer blev opgraderet til BB fra BB-.

Den 15. december 2010 opgraderede S&P kreditvurderingen af TDC til BBB (stabilt outlook) fra BB (positivt outlook). Desuden blev kreditvurderingen af TDC's seniorlån opgraderet til BBB fra BBB-, og TDC's EMTN-obligationer blev opgraderet til BBB- fra BB.

Den 20. september 2010 placerede Moody's al vurdering af TDC A/S til gennemgang med henblik på mulig opgradering, efter TDC meddelte, at det havde indgået en aftale om at sælge sin schweiziske dattervirksomhed Sunrise til CVC Capital partners. Opgraderingsgennemgangen vedrørte TDC's Ba2 vurdering og Ba1 vurderingen af TDC's seniorlån samt Ba3 vurderingen af TDC's EMTN-obligationer.

Den 20. januar 2011 opgraderede Moody's TDC's langsigtede kreditvurdering til Baa2 fra en "corporate family rating" på Ba1 og den kortsigtede kreditvurdering til Prime-2 fra Not Prime. Outlook er stabilt. Kreditvurderingen af TDC's sikrede seniorlån blev opgraderet til Baa2 fra Ba1. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC's EMTN-obligationer opgraderet til Baa2 fra Ba3.

Den 14. december 2010 opgraderede Fitch kreditvurderingen af TDC til BBB (stabilt outlook) fra BB (positivt outlook). Samtidig blev TDC's seniorlån opgraderet til BBB+ fra BB+ og kreditvurderingen af TDC's EMTN-obligationer blev opgraderet til BBB fra BB.

Aktier

TDC havde ved udgangen af 2010 udstedt 991.875.885 stk. aktier, hvoraf 175.117.518 stk. udgjorde egne aktier.

TDC forventer at reducere aktiekapitalen ved at annullere 166.875.885 aktier. Efter en sådan nedsættelse af aktiekapitalen vil antallet af udstedte aktier udgøre 825.000.000 og antallet af egne aktier vil udgøre 8.241.633. Den forventede nedsættelse af aktiekapitalen skal godkendes af den ordinære generalforsamling.

De resterende egne aktier vil kunne anvendes til følgende formål:

 • i forbindelse med incitaments- og andre vederlagsprogrammer for TDC's direktion og medarbejdere
 • Som vederlag for erhvervelser af andre virksomheder.

TDC har ikke nævneværdige aktieposter ud over aktiebesiddelser i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

TDC's pensionskasser

TDC's pensionskasser investerer i mange forskellige værdipapirer (hovedsageligt obligationer og aktier) og fast ejendom. Afkastningsgraden på disse investeringer har indvirkning på TDC's finansielle resultat og finansieringsbehov i forbindelse med koncernens pensionsordninger, da det påhviler TDC at indbetale et evt. manglende beløb, såfremt solvenskravene, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser ikke er opfyldt.

TDC overvåger løbende pensionskassernes investeringer og de dermed forbundne risici.

Finanstilsynet har indført et benchmark for dødeligheden for firmapensionskassers medlemmer, der tages i anvendelse pr. 1. januar 2011. Finanstilsynet pålægger samtidig TDC Pensionskasse at foretage en analyse af, om dødeligheden for pensionskassens medlemmer afviger fra benchmarket og indsende en redegørelse herom til Finanstilsynet senest 1. juli 2011. Der må alene afviges fra Finanstilsynets benchmark, hvis pensionskassen på et tilstrækkeligt grundlag kan dokumentere, at der er signifikant og begrundet forskel mellem pensionskassens og benchmarkets dødelighed. Efter TDC Pensionskasses opfattelse afviger dødeligheden for pensionskassens medlemmer fra Finanstilsynets benchmark for dødelighed i Danmark. Såfremt Finanstilsynet måtte være uenig heri, således at pensionskassen skal anvende benchmarket, vil det medføre højere pensionshensættelser i TDC Pensionskasse og eventuelt behov for kapitaltilførsel fra TDC for at opfylde lovgivningens solvenskrav.

Finansiel stilling

Ved udgangen af 2010 udgjorde likvide beholdninger og rentebærende tilgodehavender tilsammen DKK 1.039m sammenlignet med DKK 937m ved udgangen af 2009, mens kortfristet rentebærende gæld og rentebærende forpligtelser udgjorde DKK 218m, og dermed udgjorde likvide nettoaktiver DKK 821m. De tilsvarende kortfristede rentebærende gældsforpligtelser og likvide nettoaktiver udgjorde ved udgangen af 2009 henholdsvis DKK 3.787m og DKK (2.850)m.

Ved udgangen af 2010 udgjorde de langfristede rentebærende gældsforpligtelser DKK 23.428m sammenlignet med DKK 30.611m ved udgangen af 2009. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 22.607m ved udgangen af 2010, hvilket var et fald på DKK 10.854m sammenlignet med ultimo 2009.

Ved udgangen af 2010 udgjorde TDC's likvide beholdninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter i alt DKK 5.940m, hvilket svarer til en stigning på DKK 1.679m sammenlignet med 2009.

Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 33.461m ved udgangen af 2009, hvilket var et fald på DKK 1.412m sammenlignet med ultimo 2008. Ved udgangen af 2009 udgjorde TDC's likvide beholdninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter i alt DKK 4.261m, hvilket svarer til et fald på DKK 7.332m sammenlignet med 2008.

Det er TDC's opfattelse, at de likvide beholdninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel kort som lang sigt.

Rentebærende nettogæld og samlede likvide beholdninger, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter ved udgangen af året DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008
Likvide beholdninger og rentebærende tilgodehavender 1.039 937 6.877
Kortfristet rentebærende gæld og rentebærende forpligtelser (218) (3.787) (4.713)
Likvide nettoaktiver 821 (2.850) 2.164
Langfristede rentebærende gældsforpligtelser (23.428) (30.611) (37.037)
Rentebærende nettogæld (22.607) (33.461) (34.873)
Likvide beholdninger og rentebærende tilgodehavender 1.039 937 6.877
Uudnyttede garanterede kort- og langfristede kreditfaciliteter 4.901 3.324 4.716
Likvide beholdninger, rentebærende tilgodehavender og
uudnyttede kreditfaciliteter i alt
5.940 4.261 11.593

 1. Finansafdelingen er p.t. i gang med at erstatte sit finanssystem (der skal implementeres i løbet af 2011). Når det nye finanssystem er implementeret, erstattes varighed som mål for renterisici med BPV (Basis Point Value). En varighed på minimum 1,75 år svarer til en minimum BPV på DKK 2,2m. En varighed på maksimum 3,75 år svarer til en maksimum BPV på DKK 9,7m.
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport