TDC Nordic

TDC Nordic

Driftsberetning

Valutakursudviklingen havde i 2010 en gunstig indvirkning på TDC Nordics omsætning og EBITDA i DKK (relateret til TDC Sverige og TDC Norge). Omsætningen i TDC Norge og TDC Sverige blev også gunstigt påvirket af en generel stigning i antallet af mobil-RGU'er i hele 2010 samt flere RGU'er inden for fastnettelefoni og IP-VPN. Trods betydelig konkurrence i markedet opnåede TDC Sverige vækst i integratorforretningen i 2010 sammenlignet med 2009. Erhvervelsen af AinaComs fibernet resulterede i en positiv udvikling i omsætningen fra data og tale i TDC Finland. TDC Hosting opnåede vækst i 2010 ved at vinde en række nye kontrakter for store kunder og samtidig reducere kundeafgangen betydeligt.

Udvikling i nøgletal (KPI) 2009-2010

Ved udgangen af 2010 havde TDC Nordic 233.000 RGU'er, hvilket er en stigning på 28,7% sammenlignet med ultimo 2009.

 • Antallet af RGU'er inden for fastnettelefoni steg med 45,5%, hvilket primært skyldtes en stigning i TDC Sveriges engrossegment.
 • Antallet af mobil-RGU'er i TDC Nordic steg med 52,3% pga. relativt vellykket salg i TDC Norge og TDC Sverige.
 • Antallet af bredbånds-RGU'er steg med 4,9% primært pga. en stor kunde-case i TDC Norge.

Regnskabsberetning

Omsætning

2009-2010

Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 572m eller 16,3% til DKK 4.087m med stigende vækst i hvert kvartal i 2010.

 • I TDC Sverige steg omsætningen med DKK 360m eller 20,9% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Sveriges omsætning med 8,4%. Væksten skyldtes primært en række nye kundekontrakter og at integratorforretningen var kommet sig over den seneste økonomiske nedgang.
 • I TDC Norge steg omsætningen med DKK 165m eller 18,8% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Norges omsætning med 8,9%. Den primære årsag til fremgangen var øget omsætning inden for mobiltale og en række nye IP-VPN-kundekontrakter. Udviklingen blev delvist modsvaret af et fald i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni hovedsageligt grundet migrering til mobiltelefoni og lavere priser pga. priskonkurrence.
 • TDC Finlands omsætning steg med DKK 41m eller 6,0% hovedsageligt pga. erhvervelsen af AinaComs fibernet, hvilket påvirkede omsætningen fra både fastnettelefoni og IP-VPN.
 • TDC Hostings omsætning steg med DKK 25m eller 7,6%, hvilket primært skyldtes stigende omsætning i Sverige og Finland, hovedsageligt pga. øget fokusering på det værdiforøgende forretningsområde managed hosting.

2008-2009

I 2009 faldt TDC Nordics omsætning med DKK 339m eller 8,8% til DKK 3.515m.

 • Omsætningen i TDC Sverige faldt med DKK 338m eller 16,4%, hvilket primært skyldtes ugunstige valutakursudviklinger. Opgjort i lokal valuta faldt omsætningen i TDC Sverige med 7,2% hovedsageligt pga. lavere projektsalg i integratorforretningen, hvilket kun delvist blev opvejet af en stigning i omsætningen fra IP-VPN.
 • Omsætningen i TDC Norge faldt med DKK 26m eller 2,9%, hvilket primært skyldtes ugunstige valutakursudviklinger. Opgjort i lokal valuta steg omsætningen i TDC Norge med 3,5%, hvilket primært skyldtes øget salg af IP-VPN-tjenester til den offentlige sektor og udenlandske kunder samt flere RGU'er inden for mobiltale.
 • Omsætningen i TDC Finland steg med DKK 13m eller 1,9% hovedsageligt pga. det øgede antal RGU'er inden for IP-VPN og dataforretningen, som skyldtes øget efterspørgsel. Udviklingen blev delvist modsvaret af et fald i TDC Finlands omsætning fra traditionel fastnettelefoni.
 • Omsætningen i TDC Hosting steg med DKK 22m eller 7,1% primært drevet af øget salg i Danmark (inklusive hosting af TDC's egne servere) samt vækst i omsætningen i Sverige og Finland grundet en dedikeret salgsstyrke og et udvidet produktsortiment.

Bruttoavance

2009-2010

Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 85m eller 5,3% til DKK 1.694m.

 • Dette skyldtes øget aktivitet og erhvervelsen af AinaComs fibernet i TDC Finland, men blev delvist modsvaret af en ugunstig indvirkning fra transmissionsomkostninger og vareforbrug grundet frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige, som resulterede i et skift i omkostninger fra lønninger til transmissionsomkostninger.
 • Bruttomarginen faldt fra 45,8% i 2009 til 41,4% i 2010 hovedsageligt pga. en øget andel af omsætningen fra produkter med en lav avance samt frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige.

2008-2009

I 2009 var TDC Nordics bruttoavance DKK 1.609m, et fald på DKK 117m eller 6,8%.

 • Det skyldtes hovedsageligt mindre projektsalg i integratorforretningen.
 • TDC Nordics bruttomargin steg fra 44,8% i 2008 til 45,8% i 2009, hvilket primært skyldtes færre aktiviteter med lav avance i integratorforretningen i TDC Sverige.

EBITDA

2009-2010

EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 67m eller 13,5% til DKK 564m, mens EBITDA-marginen faldt en anelse fra 14,1% i 2009 til 13,8% i 2010 efter faldet i bruttomarginen.

 • EBITDA blev gunstigt påvirket af stigningen i bruttoavancen, implementering af omkostningsreduktioner, samt lavere medarbejderrelaterede omkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, hvilket blev delvist modsvaret af regnskabsmæssig gevinst indregnet i 2009, som vedrørte frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige.

2008-2009

I 2009 steg TDC Nordics EBITDA med DKK 39m eller 8,5% til DKK 497m. EBITDA-marginen steg fra 11,9% i 2008 til 14,1% i 2009.

 • EBITDA-stigningen vedrørte lavere personaleomkostninger, hvilket skyldtes færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt omkostningsreducerende programmer (inklusive færre omkostninger til konsulenter og facility management). Væksten i EBITDA skyldtes endvidere en gunstig indvirkning fra en regnskabsmæssig gevinst vedrørende frasalget af installationsaktiviteterne i 2009. Den gunstige udvikling blev delvist modsvaret af den ugunstige udvikling i bruttoavancen.

Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive særlige poster
TDC Nordic 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i %
2009 vs. 2008
DKKm
Omsætning 4.087 3.515 3.854 16,3 (8,8)
   TDC Sverige 2.086 1.726 2.064 20,9 (16,4)
   TDC Norge 1.044 879 905 18,8 (2,9)
   TDC Finland 727 686 673 6,0 1,9
   TDC Hosting 355 330 308 7,6 7,1
   Øvrige, inkl. elimineringer (125) (106) (96) (17,9) (10,4)
   Fastnettelefoni 984 852 937 15,5 (9,1)
   Mobiltjenester 190 106 62 79,2 71,0
   Internet og netværk 1.523 1.385 1.424 10,0 (2,7)
   Terminaler, installationer mv. 1.086 912 1.153 19,1 (20,9)
   Øvrige¹ 304 260 278 16,9 (6,5)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.393) (1.906) (2.128) (25,6) 10,4
Bruttoavance 1.694 1.609 1.726 5,3 (6,8)
Andre eksterne omkostninger (282) (296) (361) 4,7 18,0
Personaleomkostninger (852) (851) (937) (0,1) 9,2
Andre indtægter og omkostninger 4 35 30 (88,6) 16,7
EBITDA 564 497 458 13,5 8,5
Bruttomargin % 41,4 45,8 44,8 - -
EBITDA-margin % 13,8 14,1 11,9 - -
Korrigeret omsætning² DKKm 4.087 3.838 3.928 6,5 (2,3)
Korrigeret EBITDA³ DKKm 564 525 459 7,4 14,4
RGU-base (1.000)
Fastnet 80 55 47 45,5 17,0
Mobil 67 44 24 52,3 83,3
Internet 86 82 94 4,9 (12,8)
Samlet RGU-base 233 181 165 28,7 9,7
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned
Mobil (tale) 279 275 258 1,5 6,6
FTE'er
Antal FTE'er (ultimo året) 1.388 1.437 1.619 (3,4) (11,2)
Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) 1.412 1.556 1.616 (9,3) (3,7)
 1. Inkluderer servicetelefonitjenester m.v.
 2. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelsen af AinaComs fibernet og regulering af priserne på international roaming. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for valutakursindvirkninger og regulering af priserne på international roaming.
 3. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for valutakursindvirkninger, erhvervelsen af AinaComs fibernet, provenuet vedrørende frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige samt salg af materielle og immaterielle aktiver. EBITDA i 2008-2009 blev korrigeret for valutakursindvirkninger, frasalget af Uppsala Stadsnät, provenu vedr. frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige samt salg af materielle aktiver.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport