TDC Koncernen

TDC Koncernen

RGU-udvikling

I 2010 havde TDC 8,9m RGU'er, et fald på 0,8% sammenlignet med 2009.

Antallet af RGU'er i Danmark faldt fra 8.767.000 i 2009 til 8.647.00 i 2010, hvilket udgør et fald på 1,4% [1], som hovedsageligt kan henføres til:

 • 7,7% færre fastnet-RGU'er (tale) pga. migrering fra fastnet til mobil. Dette var dog en begrænsning i faldet sammenlignet med tidligere år [2] som følge af proaktiv styring af kundeafgang fra PSTN/ISDN, samt en stigning på 21,9% i antallet af VoIP-RGU'er, hvilket hovedsageligt skyldtes de populære multiplay-kombinationsprodukter.
 • 4,4% færre mobiltale-RGU'er pga. færre lav-ARPU prepaid-kort-RGU'er.Disse var steget ultimo 2009 som følge af en julekampagne. Faldet blev delvist modvirket af flere telemetri og mobilbredbånds-RGU'er, som steg henholdsvis 12,2% og 28,5%. TDC's erhvervelser af M1 og Unotel havde ingen indvirkning på TDC's samlede antal RGU'er, da deres RGU'er blev medtaget i Wholesales RGU'er i 2009.
 • 0,3% flere internet-RGU'er idet det øgede antal bredbånds-RGU'er i Fullrate-brandet, som blev delvist opvejet af et fald i ikke-bredbånds-RGU'er. Antallet af RGU'er inden for bredbånd til erhvervskunder faldt pga. den økonomiske afmatning og indførelsen af en multimedieskatten i januar 2010.
 • 4,9% flere tv-RGU'er som følge af HomeTrios succes [3] og fortsat vækst i YouSee, som til dels skyldtes efterspørgslen efter suppleringstjenester.

Antallet af RGU'er i TDC Nordic steg 28,7% fra 181.000 i 2009 til 233.000 i 2010. Udviklingen i TDC Nordic blev hovedsageligt påvirket af vækst i såvel fastnet- som mobil-RGU'er.

RGU-base (1.000 - ultimo perioden) 31. dec. 2010 31. dec. 2009 31. dec. 2008 Ændring i % 2010 vs. 2009 Ændring i % 2009 vs. 2008
Danske RGU'er, detail- og engrossalg:
Fastnet (tale) 1.836 1.990 2.113 (7,7) (5,8)
   PSTN/ISDN 1.407 1.638 2.002 (14,1) (18,2)
      - Detailsalg 1.196 1.397 1.705 (14,4) (18,1)
      - Engrossalg 211 241 297 (12,4) (18,9)
   VoIP 429 352 111 21,9 -
Mobil (tale) 2.903 3.038 2.792 (4,4) 8,8
   - Detailsalg (tale) 2.716 2.726 2.590 (0,4) 5,3
      Prepaid-kort 229 373 338 (38,6) 10,4
      Abonnementer (inkl. Telmore/M1) 2.487 2.353 2.252 5,7 4,5
   - Engrossalg (tale) 187 312 202 (40,1) 54,5
Telemetri 387 345 226 12,2 52,7
Mobilbredbånd 257 200 116 28,5 72,4
Internet, fastnet 1.513 1.508 1.371 0,3 10,0
   - Bredbånd, detailsalg 1.295 1.296 1.151 (0,1) 12,6
   - Bredbånd, engrossalg 154 139 124 10,8 12,1
   - Ikke bredbånd 64 73 96 (12,3) (24,0)
Andre netværks- og dataforbindelser 287 291 365 (1,4) (20,3)
   - Detailsalg 54 51 52 5,9 (1,9)
   - Engrossalg 233 240 313 (2,9) (23,3)
Tv i alt 1.464 1.395 1.245 4,9 12,0
   YouSee Clear 1.176 1.153 1.113 2,0 3,6
   YouSee Plus 160 146 105 9,6 39,0
   TDC TV 128 96 27 33,3 -
Danske RGU'er i alt 8.647 8.767 8.228 (1,4) 6,6
   Dual play-bundles 304 213 - 42,7 -
   Triple play-bundles 116 86 - 34,9 -
TDC Nordic
Fastnet 80 55 47 45,5 17,0
Mobil 67 44 24 52,3 83,3
Internet, fastnet 86 82 94 4,9 (12,8)
TDC Nordic RGU'er i alt 233 181 165 28,7 9,7
TDC koncernen, RGU'er i alt 8.880 8.948 8.393 (0,8) 6,6

Regnskabsberetning

Omsætning

2009-2010

TDC Koncernens omsætning steg 0,3% til DKK 26.167m sammenlignet med 2009.

Omsætningen blev gunstigt påvirket af valutakursudsving og nettoindvirkningen af erhvervelserne og frasalg, som blev delvist opvejet af en negativ indvirkning fra regulering af priserne på MTR, samtrafik på fastnettet og international roaming.

 • Faldende omsætning fra fastnet pga. færre PSTN/ISDN-RGU'er og skift til VoIP (som genererer lavere ARPU).
 • Øget omsætning fra mobiltjenester drevet af mobiltelefoni og flere mobilbredbåndskunder.
 • Faldende omsætning fra internet og netværk i Danmark drevet af øget konkurrence, den økonomiske nedgang og indførelsen af multimedieskatten i januar 2010.
 • Mindre omsætning fra terminaludstyr pga. færre kunder i TDC Butik og mindre salg i NetDesign som følge af et lavere investeringsniveau blandt erhvervskunder.
 • Stigende omsætning fra tv blev drevet af øget omsætning fra YouSee Clear og YouSee Plus pga. øget efterspørgsel efter suppleringstjenester. Omsætningen steg også pga. succesen med TDC TV produktet som følge af HomeTrios popularitet.
 • Stigende omsætning i TDC Nordic kan primært henføres til øget salg af mobiltjenester til nuværende fastnet- og datakunder, samt øget omsætning fra integratorforretningen, der delvist er kommet sig over den økonomiske nedgang.
 • Faldende omsætning fra Andre aktiviteter skyldtes primært øget koncerninternt salg.

Udvik-omsaet-DK.png

2008-2009

I 2009 udgjorde TDC's omsætning DKK 26.079m, hvilket svarede til et fald på DKK 838m eller 3,1% i forhold til 2008.

Omsætning blev negativt påvirket af valutakursudsving og den negative indvirkning fra regulering af priserne på MTR og international roaming, hvilket blev delvist modvirket af nettoindvirkningen fra erhvervelser og frasalg.

 • Faldende omsætning fra fastnet skyldtes færre traditionel indenlandsk telefoni-RGU'er og blev delvist minimeret af succesen med HomeTrio- og HomeDuo-pakkerne.
 • Stigende omsætning fra mobiltjenester kan primært henføres til flere kunder med mobiltaleabonnementer (med relativt højt ARPU sammenlignet med prepaid-kort) og til det stigende antal mobilbredbåndskunder.
 • Faldende omsætning fra terminaludstyr skyldtes primært frasalg og outsourcing af CPE udstyr til erhvervskunder.
 • Stigende omsætning fra tv skyldtes primært kundernes stigende efterspørgsel efter indhold og suppleringstjenester samt succesen med HomeTrio-produktet, som blev afspejlet af flere RGU'er og højere ARPU.
 • Faldende omsætning i TDC Nordic kan primært henføres til fald i den svenske integratorforretning.

Omsætning DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i %
2009 vs. 2008
Privat 9.389 9.711 9.901 (3,3) (1,9)
TDC Erhverv 7.546 7.926 8.546 (4,8) (7,3)
TDC Nordic 4.087 3.515 3.854 16,3 (8,8)
Operations & Wholesale 2.550 2.582 2.748 (1,2) (6,0)
YouSee 4.012 3.597 3.188 11,5 12,8
Andre aktiviteter (1.417) (1.252) (1.320) (13,2) 5,2
TDC Koncernen 26.167 26.079 26.917 0,3 (3,1)
Korrigeret omsætning¹ 26.167 26.316 26.400 (0,6) (0,3)
 1. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+, AinaComs fibernet, DONG Energy's fibernet, M1 og Nordit, frasalget af Satellitforretningen, valutakursindvirkninger samt regulering af priserne på samtrafik på fastnettet, international roaming og mobilterminering. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet, frasalget af Business Phone, Digital Signatur, Connect Partner, International Carrier Services, LG, Rejsekort, Satellitforretningen og erhvervskundecentre, samt frasalget og outsourcingen af CPE-salg til erhvervskunder, valutakursindvirkninger og regulering af priserne på international roaming og mobilterminering.

Bruttoavance

2009-2010

TDC's bruttoavance udgjorde DKK 19.420m, hvilket er et fald på DKK 215m eller 1,1% sammenlignet med 2009.

 • Faldet, der hovedsageligt skyldtes faldet i indenlandsk fastnettelefoni samt internet og netværk, terminaludstyr og regulering af international roaming og samtrafik på fastnettet, blev kun delvist modvirket af erhvervelserne af Fullrate, A+, M1, Aina Com's fibernet og DONG Energy's fibernet, øget bruttoavance fra indenlandsk tv og mobiltjenester samt vækst i TDC Nordic.
 • TDC's bruttomargin faldt fra 75,3% in 2009 til 74,2% i 2010. Dette skyldes primært en ændret produktsammensætning med vækst i relativt lav-margin-områder såsom tv og TDC Nordic, samt faldende aktivitet i høj-margin-områder såsom fastnettelefoni, bredbånd og servicetelefonitjenester.
2008-2009

I 2009 faldt TDC's bruttoavance med DKK 43m eller 0,2% til DKK 19.635m.

 • Faldet skyldtes hovedsageligt lavere projektsalg i den svenske integratorforretning, mindre aktivitet i Operations & Wholesale samt frasalget af Digital Signatur og Business Phone, frasalg og outsourcing af CPE og regulering af international roaming, som kun delvist blev modvirket af øget bruttoavance fra tv og erhvervelserne af Fullrate og A+.
 • TDC's bruttomargin steg fra 73,1% i 2008 til 75,3% i 2009. Den øgede bruttomargin kunne primært henføres til det lavere MTR, der havde en negativ indvirkning på omsætningen, men ikke på bruttoavancen, frasalg og outsourcing af CPE-salg til erhvervskunder, salget af andre aktiviteter i TDC Erhverv med lav overskudsgrad, samt lavere aktivitet i den svenske lav-margin integratorforretning.

Bruttoavance DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i %
2009 vs. 2008
Privat 6.510 6.721 6.744 (3,1) (0,3)
TDC Erhverv 5.198 5.338 5.387 (2,6) (0,9)
TDC Nordic 1.694 1.609 1.726 5,3 (6,8)
Operations & Wholesale 1.985 2.061 2.191 (3,7) (5,9)
YouSee 2.357 2.072 1.844 13,8 12,4
Andre aktiviteter 1.676 1.834 1.786 (8,6) 2,7
TDC Koncernen 19.420 19.635 19.678 (1,1) (0,2)

EBITDA

2009-2010

TDC Koncernens EBIDTA steg med DKK 236m eller 2,2% til DKK 10.772m. EBITDA-marginen steg fra 40,4% i 2009 til 41,2% i 2010.

 • EBITDA blev gunstigt påvirket af lavere løn- og personalerelaterede omkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere faldt 5,7% fra 2009 til 2010) på trods af opkøb af en række mindre selskaber. EBITDA blev også gunstigt påvirket af højere pensionsindtægter fra de danske ydelsesbaserede pensionsordninger (DKK 150m) samt valutakursbevægelser. Besparelser som kan henføres til færre omkostninger til kundeakkvisitioner samt færre it-omkostninger, og færre omkostninger forbundet med tab på debitorer havde ligeledes en positiv indvirkning på EBITDA.
 • Udover bruttoavancereductionen blev EBITDA negativt påvirket af de regnskabsmæssige gevinster fra frasalget af Satellitforretningen og installationsaktiviteterne i TDC Sverige, begge i 2009.
2008-2009

TDC's EBITDA steg med DKK 482m til DKK 10.536m i 2009. EBITDA-marginen steg fra 37,4% i 2008 til 40,4% i 2009.

 • EBITDA blev gunstigt påvirket af lavere lønninger og personalerelaterede omkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (fra 2008 til 2009 faldt det gennemsnitlige antal med 11,5%) samt lavere omkostninger til it-udstyr og facility management.
 • Udover bruttoavancereduktionen blev EBITDA negativt påvirket af valutakursudviklinger i TDC Sverige og TDC Norge.

EBITDA DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i % 2009 vs. 2008
Privat 4.041 3.995 3.902 1,2 2,4
TDC Erhverv 3.644 3.721 3.659 (2,1) 1,7
TDC Nordic 564 497 458 13,5 8,5
Operations & Wholesale 1.114 1.413 1.500 (21,2) (5,8)
YouSee 1.353 1.141 954 18,6 19,6
Andre aktiviteter 56 (231) (419) 124,2 44,9
TDC Koncernen 10.772 10.536 10.054 2,2 4,8
Korrigeret EBITDA¹ 10.767 10.458 9.778 3,0 7,0
 1. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+, AinaComs fibernet, DONG Energy's fibernet, M1 og Nordit, samt frasalget af Satellitforretningen og provenuet vedrørende frasalget af installationsaktivteterne i TDC Sverige, salg af aktiver (salg af materielle og immaterielle aktiver), valutakursindvirkninger og regulering af priserne på samtrafik på fastnettet og international roaming. EBITDA for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet, frasalget af Uppsala Stadsnät, Business Phone, Digital Signatur, International Carrier Services, Connect Partner, LG, Satellitforretningen, erhvervskundecentre og TDC Produktion, provenu vedr. frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige samt salg af materielle aktiver, valutakursindvirkninger og indvirkningen fra regulering af priserne på international roaming og mobilterminering.

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

2009-2010

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 697m eller 15,0% til DKK 5.356m i 2010. Stigningen kan hovedsageligt henføres til højere amortisering af værdien af kundeforhold, hvilket blev påvirket af implementeringen af en justeret metode til segmentering af kunder i forbindelse med beregning af amortisering af kundeforhold. Isoleret set indebærer justeringen af kundesegmenteringsmetoden en stigning i amortiseringer på ca. DKK 500m sammenlignet med 2009. Endvidere skyldes stigningen i afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse erhvervelserne af Fullrate, A+, DONG Energy's fibernet, M1 og Unotel. Isoleret set medførte disse erhvervelser en stigning i afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse på ca. DKK 100m sammenlignet med 2009.

2008-2009

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 112m eller 2,5% til DKK 4.659m sammenlignet med 2008. Stigningen kan hovedsageligt henføres til erhvervelsen af Fullrate. Udviklingen blev delvist opvejet af færre afskrivninger, fordi nogle aktiver vedrørende fastnettet blev fuldt afskrevet i 2008 samt nedskrivninger på de to brands Song og Dotcom i 2008. Disse varemærker blev erstattet af TDC-brandet.

Særlige poster

I nedenstående tabel vises TDC Koncernens særlige poster for de anførte perioder. Særlige poster fra fortsættende aktiviteter er anført sammen med en afstemning af de fortsættende aktiviteters andel af årets resultat eksklusive og inklusive særlige poster.

I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis hensættelser til omstruktureringer mv. samt særlige nedskrivninger for værdiforringelse af immaterielle og materielle aktiver og eventuelle tilbageførsler heraf. Endvidere indgår gevinster og tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme samt justeringer af sådanne gevinster og tab og frasalg af virksomheder, samt transaktionsomkostninger ved erhvervelse af virksomheder.

Særlige poster fra fortsættende aktiviteter efter skat udgjorde en omkostning på DKK 1.084m i 2010 sammenlignet med en omkostning efter skat på DKK 766m i 2009 og DKK 2.950m i 2008.

2010

I 2009 omfattede særlige poster primært omstruktureringsomkostninger og tab vedrørende retssager omfattede en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist med TeliaSonera om samtrafikpriser. Omstruktureringsomkostningerne vedrørte hovedsageligt fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet efter et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, samt omkostninger vedrørende engangstildeling af aktier i TDC til alle medarbejdere (DKK 145m) og fremskyndet amortisering af låneomkostninger (DKK 106m) pga. forventet refinansiering af TDC's seniorlån primo 2011.

2009

I 2009 omfattede særlige poster primært omstruktureringsomkostninger, der hovedsageligt vedrørte fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Tab ved værdiforringelse vedrørte nedskrivninger af software. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kan henføres til en regulering af tabet på frasalget af aktier i Polkomtel i 2008.

2008

I 2008 omfattede særlige poster primært nedskrivninger for værdiforringelse hovedsageligt vedrørende goodwill og andre immaterielle aktiver fra TDC Sverige og TDC Finland. Disse nedskrivninger skyldtes primært reducerede forventninger til fremtidige pengestrømme for de pågældende virksomheder. Omstruktureringsomkostninger vedrørte hovedsageligt TDC's it-aktiviteter herunder nedskrivninger af software, samt fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kunne hovedsageligt henføres til tab på frasalget af aktierne i Polkomtel.

Særlige poster DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster 2.888 2.727 2.959
Konsoliderede virksomheder:
Fortjeneste/(tab) ved frasalg af virksomheder og ejendomme, netto (38) (18) (2)
Nedskrivning for tab ved værdiforringelse (50) (119) (1.972)
Indtægter/(tab) vedrørende retssager (85) 0 0
Omstruktureringsomkostninger m.m. (1.172) (982) (1.238)
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder (2) 0 0
Særlige poster før skat (1.347) (1.119) (3.212)
Skat vedrørende særlige poster 253 276 284
Særlige poster efter skat i konsoliderede virksomheder (1.094) (843) (2.928)
Joint ventures og associerede virksomheder 10 77 (22)
Særlige poster fra fortsættende aktiviteter (1.084) (766) (2.950)
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 1.804 1.961 9

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder

2009-2010

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder udgjorde i 2010 DKK 13m mod DKK 76m i 2009. Resultatet i såvel 2010 som 2009 omfattede primært særlige poster vedrørende regulering af gevinster ved frasalget af henholdsvis Polkomtel og One.

2008-2009

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder udgjorde DKK 76m svarende til et fald på DKK 124m. sammenlignet med 2008. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder eksklusive særlige poster udgjorde et tab på DKK 1m i 2009, hvilket var et fald på DKK 223m sammenlignet med 2008. Faldet kunne henføres til et lavere resultat som følge af frasalget af TDC's aktier i Polkomtel i 2008.

Finansielle poster

2009-2010

Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 1.496m, hvilket er et fald på DKK 568m sammenlignet med 2009, og som kan henføres til:

 • en gunstig udvikling på DKK 368m i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter relateret til sikring af langfristet EUR-gæld under seniorlåneaftalen.
 • en positiv udvikling i valutakursreguleringer på DKK 237m, der skyldtes gevinster på koncernintern SEK-gæld, hvilket blev delvist opvejet af tab på langfristet EUR-gæld og sikring forbundet dermed.
 • en ugunstig udvikling i finansielle omkostninger med netto DKK 37m, hvilket afspejler lavere renteindtægter fra lavere likviditet, som blev delvist opvejet af lavere renteomkostninger på langfristet gæld pga. lavere rentesatser.
2008-2009

I 2009 steg TDC's finansielle poster med DKK 16m sammenlignet med 2008 til en omkostning på DKK 2.064m. Denne udvikling skyldtes hovedsageligt:

 • en negativ udvikling af valutakursreguleringer på DKK 1.027m, der skyldtes valutakursreguleringer på koncerninterne lån i norske og svenske kroner.
 • en gunstig udvikling af dagsværdireguleringer på DKK 433m vedrørende variabelt forrentede rentesikringsinstrumenter indgået i forbindelse med seniorlåneaftalen.
 • et fald på DKK 578m, netto på finansielle omkostninger, hvilket kunne henføres til lavere renteomkostninger, der skyldtes lavere rentesatser og indfrielse af langfristet gæld.

Skat af årets resultat

Skat vedrørende årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde en omkostning på DKK 1.035m i 2010 sammenlignet med DKK 1.085m i 2009 og DKK 722m i 2008.

Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster var 26,4% i 2010 mod 28,5% i 2009 og 19,6% i 2008. Faldet skyldtes hovedsageligt en effekt af de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning.

Skat vedrørende årets resultat udgjorde en omkostning på DKK 782m i 2010 sammenlignet med DKK 809m i 2009 og DKK 438m i 2008.

Årets resultat af ophørte aktiviteter

Nedenstående tabel viser årets resultat af ophørte aktiviteter, der omfatter overskud fra aktiviteter samt særlige poster:

Årets resultat af ophørte aktiviteter udgjorde DKK 1.203m i 2010 sammenlignet med DKK 422m i 2009 og DKK 548m i 2008.

2010

Årets resultat af ophørte aktiviteter vedrørte hovedsageligt aktiviteter i Sunrise (herunder sikringsaktiviteter) og en gevinst ved afhændelsen af Sunrise i oktober 2010.

2009

Årets resultat i 2009 kunne primært henføres til aktiviteter i Sunrise (herunder sikringsaktiviteter) og Invitel, som blev delvist opvejet af et tab ved frasalget af Invitel i november 2009.

2008

Årets resultat i 2008 omfattede primært resultat af aktiviteter i Sunrise (herunder sikringsaktiviteter) og Invitel, samt særlige poster i Sunrise vedrørende hovedsageligt frasalget af Sunrise Business Communications i juli 2008.

Årets resultat af ophørte aktiviteter DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008
Resultat af aktiviteter:
Sunrise 413 839 778
Invitel 0 (264) (426)
Talkline 0 0 0
Resultat af aktiviteter 413 575 352
Særlige poster:
Sunrise 762 (53) 137
Invitel 0 (119) 0
Talkline 0 0 0
Regulering vedr. frasalg i tidligere år 28 19 59
Særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter i alt 790 (153) 196
Årets resultat af ophørte aktiviteter 1.203 422 548

Årets resultat

2009-2010

Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.888m i 2010, hvilket er en stigning på DKK 161m eller 5,9% sammenlignet med 2009. Stigningen kunne hovedsageligt henføres til forbedret EBITDA og den gunstige udvikling af valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer, hvilket kun blev delvist opvejet af højere afskrivninger og amortiseringer.

I 2010 steg årets resultat inklusive særlige poster med DKK 624m til DKK 3.007m fra DKK 2.383m i 2009. Stigningen kan hovedsageligt henføres til et forbedret EBITDA og den gunstige udvikling vedrørende valutakursreguleringer og dagsværdigreguleringer, som blev delvist opvejet af højere amortisering af værdien af kundeforhold fra erhvervelser, (pga. en justering af kundesegmenteringsmetoden med henblik på beregning af amortisering), og særlige poster pga. højere omstruktureringsomkostninger.

2008-2009

Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.727m i 2009, hvilket var et fald på DKK 232m eller 7,8% sammenlignet med 2008. Faldet kunne henføres til højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i december 2008 samt højere omkostninger fra finansielle poster som følge af negative indvirkninger fra valutakursreguleringer. Dette blev delvist opvejet af et højere EBITDA.

Årets resultat inklusive særlige poster steg med DKK 1.826m fra DKK 557m i 2008, hvilket primært kunne henføres til færre omkostninger vedrørende særlige poster.

Totalindkomst

Totalindkomsten i alt udgjorde DKK 2,636m mod DKK 3.458m i 2009 og et tab på DKK 108m i 2008.

2009-2010

Faldet på DKK 822m fra 2009 til 2010 kan hovedsageligt henføres til en negativ udvikling i aktuarmæssige gevinster og tab, som udgjorde et tab på DKK 515m i 2010 mod en gevinst på DKK 588m i 2009, primært pga. en faldende diskonteringsfaktor [4]. Endvidere udviklede valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder sig negativt, hvilket blev delvist opvejet af et højere resultat for året.

2008-2009

Stigningen på DKK 3.566m fra 2008 til 2009 skyldtes hovedsageligt en gunstig udvikling i valutakursreguleringer for udenlandske virksomheder (før skat), der udgjorde en gevinst på i alt DKK 631m i 2009 mod et tab i 2008 på DKK 2.111m Desuden steg årets resultat, hvorimod aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger faldt.

Egenkapital

2009-2010

Egenkapitalen udgjorde i alt DKK 20.855m ved udgangen af 2010, hvilket er et fald på DKK 6.223m sammenlignet med DKK 27.078m ultimo 2009. Faldet kan hovedsageligt henføres til erhvervelsen af egne aktier for DKK 9,0 mia., hvilket mere end opvejede totalindkomst i alt på DKK 2.636m.

2008-2009

I 2009 faldt egenkapitalen med DKK 4.602m sammenlignet med DKK 31.680m ultimo 2008. Totalindkomsten på DKK 3.458m blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK 8.060m.

Rentebærende nettogæld

Seniorlåneaftalen og de udstedte Euro Medium Term Notes (EMTN) er TDC's betydeligste gældsinstrumenter og repræsenterer henholdsvis 75% og 23% af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi).

TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld.

TDC forventer at refinansiere seniorlåneaftalen i begyndelsen af 2011, såfremt vilkårene anses for gunstige.

2009-2010

Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 22.607m ultimo 2010, hvilket var et fald på DKK 10,854m sammenlignet med ultimo 2009. Det skyldtes hovedsageligt provenuet fra frasalget af Sunrise og de positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter, som blev delvist opvejet af aktietilbagekøbet på DKK 9,0 mia. i december 2010.

2008-2009

Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33.461m ved udgangen af 2009, hvilket var et fald på DKK 1.412m sammenlignet med ultimo 2008. Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Imidlertid blev den positive pengestrøm, netto, fra drifts- og investeringsaktiviteter i 2009 mere end opvejet af betaling af udbytte.

Rentebærende nettogæld¹ DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008
Seniorlåneaftalen 17.737 26.173 28.415
Euro Medium Term Notes (EMTN) 5.342 5.325 7.316
Øvrige lån 565 2.900 6.019
Lån 23.644 34.398 41.750
Rentebærende gældsforpligtelser 2 - -
Rentebærende bruttogæld 23.646 34.398 41.750
Rentebærende tilgodehavender (208) (174) (159)
Likvider (831) (763) (6.718)
Rentebærende nettogæld 22.607 33.461 34.873
 1. Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Seniorlåneaftalen Lånefacilitet
A B C I alt
Udløb 31. dec .2011 30. jan. 2014 30. jan. 2015
Fast/variabel rente Variabel Variabel Variabel
Rentemarginal 1,250% 1,500% 2,125%
Udestående¹ pr. 1. januar 2010 EURm 497 1.401 1.670 3.568
Obligatorisk førtidig indfrielse 30. juni 2010 EURm (75) (75)
Obligatorisk førtidig indfrielse 12. november 2010 EURm (211) (46) (49) (306)
Frivillig førtidig indfrielse 12. november 2010 EURm (211) (581) (792)
Udestående¹ pr. 31. december 2010 EURm - 1.355 1.040 2.395
Udestående¹ pr. 31. december10 DKKm - 10.099 7.753 17.852
Euro Medium Term Notes (EMTN) Obligationer
2012 2015 I alt
Udløb 19. apr. 2012 16 dec. 2015
Fast/variabel rente Fast Fast
Kuponrente 6,500% 5,875%
Udestående¹ pr. 1. januar 2010 EURm 457 274 731
Udestående¹ pr. 31. december 2010 EURm 457 274 731
Udestående¹ pr. 31. december 2010 DKKm 3.410 2.039 5.449
 1. Nominel værdi.

Anlægsinvesteringer

2009-2010

I 2010 faldt anlægsinvesteringer med DKK 357m i forhold til DKK 3.534m i 2009. Faldet kan primært henføres til færre investeringer i it og netinfrastruktur, sidstnævnte hovedsageligt pga. udskydelser grundet ugunstige vejrforhold i begyndelsen af 2010. I 2010 udgjorde investeringer i telenet (eksklusive kabler) 65,4% af anlægsinvesteringer i alt.

Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning faldt til 13,5% i 2010 fra 14,9% i 2009.

2008-2009

Sammenlignet med 2008 faldt anlægsinvesteringerne med DKK 84m til DKK 3.891m i 2009. Investeringerne i det danske fastnet steg som følge af succesen med salget af TDC HomeDuo og TDC HomeTrio, som kun delvist blev opvejet af færre it-investeringer. Investeringer i telenet (eksklusive kabler) udgjorde 66,9% af anlægsinvesteringer i alt i 2009.

Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning steg til 14,9% i 2009 fra 14,8% i 2008.

Anlægsinvesteringer DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i % 2010 vs. 2009 Ændring i % 2009 vs. 2008
TDC Koncernen ekskl. TDC Nordic og YouSee1 2.667 3.036 3.212 12,2 5,5
TDC Nordic 401 375 411 (6,9) 8,8
YouSee 466 480 352 2,9 (36,4)
Anlægsinvesteringer 3.534 3.891 3.975 9,2 2,1
 1. Da al indenlandsk infrastruktur (excl. YouSee) er placeret i Operations & Wholesale, kan indenlandsk capex ikke allokeres mellem de indenlandske forretningsenheder bortset fra YouSee.

Pengestrømsopgørelse

2009-2010
 • Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 2,7% til DKK 7.238m i 2010 og skyldtes primært højere betalinger af selskabsskat i 2010 sammenlignet med 2009. Dansk selskabsskat betales aconto årligt i to acontorater den 20. marts og den 20. november i skatteåret med endelig afregning den 20. november efter endt skatteår. Således er en betydelig del af skatten blevet betalt i 4. kvartal i det år, der følger efter skatteåret. I 2010 var betalingen for det foregående år højere end i 2009. Endvidere var acontobetalingen for indeværende år i 2010 højere end i 2009. De højere skattebetalinger blev delvist modsvaret af en positiv ændring i nettodriftskapitalen hovedsageligt pga. optimerede faktureringscyklusser, der omfattede forud fakturering af mobilabonnementer og andre tiltag til optimeringen af cyklus vedrørende fakturering af kunden samt bedre betalingsbetingelser fra kreditorer. Højere EBITDA og lavere nettorentebetalinger bidrog ligeledes gunstigt til udviklingen i pengestrømme.
 • Den negative nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med DKK 922m eller 19,2% fra 2009 til 2010. Forbedringen kan primært henføres til erhvervelserne af DONG Energy's fibernet, Fullrate og A+ i 2009 samt færre investeringer i materielle aktiver.
 • De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 20.091m, hvilket er en stigning på DKK 9.830m eller 95,8%. Udviklingen skyldtes hovedsageligt aktietilbagekøbet i 2010 og højere indfrielse af langfristet gæld og kortfristede banklån. Udviklingen blev kun delvist modsvaret af udbyttebetalinger i 2009.
 • Det frie cash flow fra driften steg med 15,0% og cash conversion steg med 7,6 procentpoint til 69,0% i 2010. De væsentligste årsager til begge stigninger var hovedsageligt færre investeringer i materielle aktiver og den gunstige udvikling i nettodriftskapitalen.
 • EFCF steg med 2,0% til DKK 4.515m som følge af den gunstige udvikling i nettodriftskapitalen samt de færre investeringer i materielle aktiver og de færre nettorentebetalinger. Stigningen blev delvist opvejet af højere betaling af selskabsskat.
 • Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter steg med DKK 15.133m til DKK 16.810m og kan hovedsageligt henføres til Sunrise.
2008-2009
 • I 2009 steg pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter med DKK 1.697m eller 29,5% sammenlignet med 2008. Stigningen skyldtes hovedsageligt mindre betalt skat, højere EBITDA, lavere pensionsbidrag og lavere rentebetalinger. Udviklingen blev delvist opvejet af højere omkostninger vedrørende særlige poster hovedsageligt til fratrædelser og uudnyttede kontorlokaler. Pengestrømme blev endvidere ugunstigt påvirket af forbedringen i driftskapitalen på DKK 147m i 2009, som var lavere end forbedringen i 2008 på DKK 847m.
 • Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter udgjorde en negativ nettopengestrøm på DKK 4.811m i 2009 sammenlignet med en positiv nettopengestrøm på DKK 2.096m i 2008. Udviklingen kan primært henføres til frasalget af TDC's aktier i Polkomtel i 2008 og i mindre omfang erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet i 2009.
 • I 2009 faldt den negative nettopengestrøm fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter med DKK 755m sammenlignet med 2008 til DKK 10.261m. Udviklingen skyldtes hovedsageligt højere udbyttebetalinger delvist opvejet af lavere indfrielse af lån.
 • Den lavere stigning i frit cash flow fra driften end i EBITDA skyldtes hovedsageligt den lavere stigning i driftskapitalen i 2009. TDC's cash conversion faldt fra 62,9% i 2008 til 61,4% i 2009.
 • EFCF steg med 82,6% til DKK 4.426m hovedsageligt som følge af højere EBITDA, færre pensionsbidrag, lavere selskabsskat og færre nettorentebetalinger. Stigningen blev delvist modsvaret af den begrænsede forbedring af nettodriftskapitalen i 2009 end i 2008.
 • Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter steg med DKK 1.589m til DKK 1.677m og kan hovedsageligt henføres til Sunrise og Invitel.

Pengestrømsopgørelse, hovedtal DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i % 2010 vs. 2009 Ændring i % 2009 vs. 2008
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 7.238 7.440 5.743 (2,7) 29,5
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (3.889) (4.811) 2.096 19,2 -
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (20.091) (10.261) (9.506) (95,8) (7,9)
Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter (16.742) (7.632) (1.667) (119,4) -
Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter 16.810 1.677 88 - -
Frit cash flow fra driften 7.437 6.469 6.324 15,0 2,3
EFCF 4.515 4.426 2.424 2,0 82,6
Cash conversion (%) 69,0 61,4 62,9 7,6 (1,5)

 1. Hvis man korrigerer for den betydelige stigning i lav-ARPU prepaid-kort i slutningen af 2009, steg antallet af RGU'er i Danmark med 0,3%.
 2. Reduceringen i RGU-faldet fra 2008 til 2009 skyldtes erhvervelsen af Fullrate i 2009.
 3. Som følge af successen med TDCDuo og TDCTrio steg dual play- og triple play-bundles med henholdsvis 42,7% og 34,9%.
 4. Diskonteringsfaktoren, der var gældende for TDC's danske ydelsesbaserede pensionsordninger faldt fra 5,00% pr. 31. december 2009 til 4,95% pr. 31. december 2010.
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport