TDC Erhverv

TDC Erhverv

Driftsberetning

I 2010 oplevede TDC Erhverv den negative indvirkning fra multimedieskatten både på internet- og mobiltjenester. Den negative indvirkning blev forværret af den økonomiske nedgang, som påvirkede kundernes investeringsniveau, primært inden for terminaludstyr. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget brug af mobiltjenester drevet af mobilbredbånd og øget salg af smartphones. Faldet i traditionel fastnettelefoni blev delvist minimeret af øget salg af VoIP, hvilket for nylig har fået et boost pga. en betydelig stigning i efterspørgslen efter TDC Erhvervs produktudbud Scale. Både fastnet- og mobiltelefoni oplevede en stor stigning i erhvervskundernes efterspørgsel efter fastprisprodukter. På markedet for mobiltale har dette, sammen med den øgede konkurrence, resulteret i lavere ARPU'er.

Udvikling i nøgletal (KPI) 2009-2010

Ved udgangen af 2010 havde TDC Erhverv 1.860.000 RGU'er, hvilket er en stigning på 0,3% sammenlignet med ultimo 2009.

 • Antallet af PSTN/ISDN-RGU'er faldt med 11,7%, hvilket kan henføres til migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni og VoIP. Dette fald blev kun delvist opvejet af en stigning i antallet af VoIP-RGU'er, som steg med 61,9%. PSTN/ISDN-ARPU steg en anelse fra DKK 364 pr. måned i 2009 til DKK 368 i 2010.
 • Antallet af mobiltale-RGU'er faldt med 0,9%, hvorimod antallet af mobilbredbånds-RGU'er steg med 16,5%, og antallet af telemetri-RGU'er steg med 12,2%, i alle tilfælde grundet øget efterspørgsel efter disse tjenester. ARPU for mobiltale var næsten stabil trods indvirkningen fra regulering af MTR og international roaming (DKK 274 pr. måned i 2009 vs. DKK 271 i 2010).
 • Det gennemsnitlige antal RGU'er inden for bredbånd faldt med 4,8%, hvilket skyldtes øget afgang af kunder i første halvår 2010 grundet den seneste økonomiske nedgang og indførelsen af den nye danske multimedieskat. ARPU for bredbånd faldt fra DKK 365 pr. måned i 2009 til DKK 356 i 2010 pga. priskonkurrence.

Regnskabsberetning

Omsætning

2009-2010

Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 380m eller 4,8% til DKK 7.546m.

 • Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 142m eller 7,2%, hvilket hovedsageligt kan henføres til færre RGU'er.
 • Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 39m eller 1,7%, hovedsageligt drevet af vækst i antallet af mobilbredbånds-RGU'er.
 • Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 219m eller 8,7%, hvilket primært kan henføres til en nedgang i omsætning fra bredbånd som følge af et fald i antallet af RGU'er. Kundeafgang vedrørende udleje af faste kredsløb, som kun blev delvist opvejet af migrering til andre teknologier, havde ligeledes en ugunstig indvirkning på omsætningsudviklingen.
 • Omsætningen fra salg af terminaludstyr faldt med DKK 57m eller 5,4% hovedsageligt som følge af mindre salg, idet erhvervskunder skar ned på investeringsprogrammer efter den seneste økonomiske nedgang, og som følge af TDC Erhvervs øgede fokusering på at sælge tjenester i stedet for terminaludstyr med lav avance.

2008-2009

I 2009 var omsætningen i TDC Erhverv DKK 7.926m, et fald på DKK 620m eller 7,3%.

 • Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 104m eller 5,0%, hvilket skyldtes et 10,3% fald i antallet af PSTN/ISDN-RGU'er.
 • Omsætningen fra mobiltjenester faldt med DKK 95m eller 4,0%, hvilket primært skyldtes lavere ARPU fra mobiltale pga. flere fastpriskunder, mindre fastnettrafik samt lavere priser på MTR og international roaming. Denne omsætningsreduktion blev delvist opvejet af øget omsætning fra mobilbredbånd og telemetri grundet øget efterspørgsel efter disse tjenester.
 • Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 43m eller 1,7% primært grundet en nedgang i bredbånds-ARPU primært pga. priskonkurrence og i mindre grad et lavere gennemsnitligt antal bredbånds-RGU'er.
 • Omsætningen fra salg af terminaludstyr og systemintegration (NetDesign) faldt med DKK 348m eller 24,9% hovedsageligt som følge af frasalg og outsourcing af CPE-salg til erhvervskunder samt mindre salgsvolumen i NetDesign primært pga. den seneste økonomiske nedgang.

Bruttoavance

2009-2010

Bruttoavancen faldt med DKK 140m eller 2,6% til DKK 5.198m.

 • Udviklingen kan hovedsageligt henføres til mindre aktivitet inden for internet og netværk samt fastnettelefoni, hvilket der blev delvist kompenseret for i form af øget aktivitet inden for mobiltjenester. TDC Erhvervs bruttoavance blev også positivt påvirket af færre allokerede omkostninger fra Operations & Wholesale i 2010 end i 2009 som følge af effektivitetsforbedringer.
 • Bruttomarginen steg fra 67,3% i 2009 til 68,9% i 2010, hvilket kan henføres til de faldende priser på MTR og international roaming.

2008-2009

TDC Erhvervs bruttoavance udgjorde DKK 5.338m, hvilket var et fald på DKK 49m eller 0,9%.

 • Det skyldtes frasalg og outsourcing af CPE-salg samt et fald i fastnettelefoni.
 • TDC Erhvervs bruttomargin steg fra 63,0% i 2008 til 67,3% i 2009. Faldet i bruttomarginen skyldtes primært frasalget af aktiviteter med lav indtjening samt indvirkningen af lavere priser på MTR og international roaming.

EBITDA

2009-2010

TDC Erhvervs EBITDA udgjorde DKK 3.644m, hvilket er et fald på DKK 77m eller 2,1%. TDC Erhvervs EBITDA-margin steg fra 46,9% i 2009 til 48,3% i 2010 pga. den øgede bruttomargin og betydelige omkostningsreduktioner.

 • EBITDA faldt pga. faldet i bruttoavancen, hvilket kun delvist blev opvejet af den gunstige indvirkning af erhvervelsen af DONG Energy's fibernet og besparelser på regnings- og kontraktbehandling samt personaleomkostninger.

2008-2009

I 2009 udgjorde TDC Erhvervs EBITDA DKK 3.721m, hvilket var en stigning på DKK 62m eller 1,7%. EBITDA-marginen steg fra 42,8% i 2008 til 46,9% i 2009.

 • EBITDA-væksten blev gunstigt påvirket af lavere omkostninger pga. frasalget og outsourcing af CPE-salg til erhvervskunder, frasalgene af Digital Signatur, LG Nortel og Rejsekort samt salg af erhvervskundecentre samt lavere personaleomkostninger grundet færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Udviklingen blev kun delvist opvejet af en regnskabsmæssig gevinster på frasalget af Business Phone og Digital Signatur, som blev indregnet i 2008, samt den ugunstige udvikling i bruttoavancen.

Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive særlige poster
TDC Erhverv 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i %
2009 vs. 2008
DKKm
Omsætning 7.546 7.926 8.546 (4,8) (7,3)
Fastnettelefoni 1.826 1.968 2.072 (7,2) (5,0)
Mobiltjenester 2.290 2.251 2.346 1,7 (4,0)
Internet og netværk 2.307 2.526 2.569 (8,7) (1,7)
Terminaler, installationer mv. 990 1.047 1.395 (5,4) (24,9)
Øvrige¹ 133 134 164 (0,7) (18,3)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.348) (2.588) (3.159) 9,3 18,1
Bruttoavance 5.198 5.338 5.387 (2,6) (0,9)
Andre eksterne omkostninger (703) (744) (850) 5,5 12,5
Personaleomkostninger (851) (875) (1.000) 2,7 12,5
Andre indtægter og omkostninger - 2 122 - (98,4)
EBITDA 3.644 3.721 3.659 (2,1) 1,7
Bruttomargin % 68,9 67,3 63,0 - -
EBITDA-margin % 48,3 46,9 42,8 - -
Korrigeret omsætning² DKKm 7.546 7.856 8.108 (3,9) (3,1)
Korrigeret EBITDA³ DKKm 3.644 3.737 3.600 (2,5) 3,8
RGU-base (1.000)
Fastnet 403 439 482 (8,2) (8,9)
Mobil (tale) 644 650 652 (0,9) (0,3)
Telemetri 387 345 226 12,2 52,7
Mobilbredbånd 113 97 83 16,5 16,9
Internet 259 272 300 (4,8) (9,3)
Andre netværks- og dataforbindelser 54 51 52 5,9 (1,9)
Samlet RGU-base 1.860 1.854 1.795 0,3 3,3
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned
PSTN/ISDN 368 364 354 1,1 2,8
Mobil (tale) 271 274 308 (1,1) (11,0)
Bredbånd 356 365 372 (2,5) (1,9)
FTE'er
Antal FTE'er (ultimo året) 1.476 1.528 1.620 (3,4) (5,7)
Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) 1.535 1.594 1.978 (3,7) (19,4)
 1. Omfatter servicetelefontjenester m.v.
 2. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelsen af DONG Energy's fibernet og regulering af priserne på mobilterminering og international roaming. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelsen af DONG Energy's fibernet, frasalgene af Business Phone og Digital Signatur, LG Nortel, Rejsekort, erhvervskundecentre og frasalget og outsourcing af CPE-salg til erhvervskunder samt regulering af priserne på international roaming og mobilterminering.
 3. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelsen af DONG Energy's fibernet. EBITDA for 2008-2009 blev korrigeret for frasalgene af Digital Signatur og Business Phone.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport