Privat

Privat

Driftsberetning

Privat var i 2010 påvirket af stigende priskonkurrence på mobiltjenester. Erhvervelse af M1 i januar 2010 har dog gjort det muligt at reagere hurtigere på udviklinger i markedet. I segmentet mobiltjenester har fortsat fokusering på kundefastholdelse muliggjort, at Privat har opretholdt sin markedsandel inden for mobiltale og øget penetreringen af smartphonemarkedet og dets andel af mobildatasegmentet. Konkurrencen på markedet for mobilbredbånd steg også yderligere i 2010, hvilket resulterede i et lille fald i Privats markedsandel trods betydelig vækst i RGU'er for de to brands TDC og Telmore.

Det lykkedes også Privat i 2010 at reducere tabet af fastnetkunder som følge af lavere afgang af PSTN-kunder muliggjort af lancering af nye prisplaner, aktiv churn-styring og øget kundetilfredshed. Betydelige omkostningsreduceringer i callcentre var mulige som følge af optimerede processer og overførsel af kundeforespørgsler fra callcentre til online-forespørgsler.

Udvikling i nøgletal (KPI) 2009-2010

Ved udgangen af 2010 havde Privat 4.164.000 RGU'er, hvilket er et fald på 1,0% sammenlignet med ultimo 2009.

 • Antallet af mobiltale-RGU'er faldt 0,2% pga. færre prepaid-kort-RGU'er, der var steget ultimo 2009 efter en julekampagne. Dette blev delvist opvejet af erhvervelsen af M1 og flere Duét-RGU'er efter intensiveret markedsføring målrettet fastnetkunder. Den samlede mobil ARPU faldt pga. stigende priskonkurrence, regulering af MTR og international roaming, hvilket blev delvist opvejet af en stigning i smartphone-RGU'er, der oftest genererer højere ARPU.
 • Antallet af mobilbredbånds-RGU'er steg 41,9% pga. en general stigning i markedet og TDCs indsats på området.
 • Antallet af tv-RGU'er steg med 31,3% som følge af fortsat succes med HomeTrio - til dels pga. markedsføringskampagner.
 • Fastnettelefoni-RGU'er faldt med 8,2% pga. migrering fra fastnet til mobil. Faldet decelererede dog sammenlignet med tidligere år pga. proaktiv churn-styring og implementering af nye prisplaner. PSTN-ARPU forblev uændret på DKK 185 (mod DKK 186 pr. måned i 2009) trods en ugunstig indvirkning fra lavere priser på samtrafik på fastnettet som følge af regulering.
 • Antallet af internet-RGU'er faldt med 1,1% idet faldet i antallet af ikke-bredbånds-RGU'er blev opvejet primært af flere bredbånds-RGU'er i brandet Fullrate. ARPU for xDSL faldt fra DKK 221 pr. måned i 2009 til DKK 203 i 2010 pga. øget konkurrence.

Regnskabsberetning

Omsætning

2009-2010

Omsætningen i Privat faldt med DKK 322m eller 3,3% til DKK 9.389m i 2010.

 • Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 334m eller 12,5% primært pga. færre RGU'er.
 • Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 31m eller 0,7% hovedsageligt pga. en stigning i antallet af RGU'er inden for mobilbredbånd og mobiltale (abonnementer). Stigningen blev kun delvist opvejet af en faldende samlet ARPU for mobiltale samt lavere ARPU for mobilbredbånd.
 • Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 102m eller 5,9% hovedsageligt pga. det lavere ARPU for bredbånd.
 • Omsætningen fra salg af terminaludstyr (mobiltelefoner og tilbehør) faldt med DKK 59m eller 15,5% hovedsageligt pga. mindre salg af dataudstyr, hvilket blev delvist opvejet af øget salg af mobilterminaler.
 • Omsætningen fra servicetelefonitjenester faldt med DKK 56m eller 24,6% sammenlignet med 2009, hvilket hovedsageligt skyldtes ændret allokering af en del af omsætningen fra servicetelefonitjenester mellem forretningsenhederne samt mindre aktivitet i nummeroplysningen.
 • Omsætningen fra TDC TV steg med DKK 208m eller 125,3% hovedsageligt pga. flere RGU'er og højere ARPU.

2008-2009

I 2009 faldt omsætningen i Privat med DKK 190m eller 1,9% til DKK 9.711m.

 • Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 419m eller 13,5% pga. faldet i antallet af RGU'er på 3,8%.
 • Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 211m eller 5,0% trods den ugunstige indvirkning fra lavere priser på MTR og international roaming. Udviklingen skyldtes hovedsageligt en stigning i antallet af RGU'er inden for mobilbredbånd og mobiltaleabonnementer.
 • Omsætningen fra internet og netværk steg med DKK 113m eller 7,0% og skyldtes erhvervelsen af Fullrate og flere RGU'er i Telmore. Udviklingen blev delvist modsvaret af færre xDSL-RGU'er samt lavere ARPU genereret under TDC-brandet primært pga. konkurrencepres på bredbåndsmarkedet.
 • Omsætning fra terminalsalg faldt med DKK 112m eller 22,7%. Udviklingen skyldtes primært mindre CPE-salg i TDC Butik, hvilket kan henføres til en strategi om at begrænse udbuddet af CPE og i stedet fokusere på tjenester.
 • Omsætningen fra servicetelefonitjenester faldt med DKK 71m eller 23,7% grundet færre opkald til nummeroplysningen.
 • TDC TV omsætningen steg med DKK 111m eller 201,8% primært som følge af en stigning i antallet af RGU'er inden for TVoIP pga. vellykket salg af TDC HomeTrio-pakken og slukningen af det analoge tv-signal i november 2009.

Bruttoavance

2009-2010

Bruttoavancen i 2010 i Privat udgjorde DKK 6.510m, hvilket er et fald på DKK 211m eller 3,1%.

 • Faldet kan hovedsageligt henføres til mindre fastnettelefoni og et fald i internet og netværk (trods positiv indvirkning fra Fullrate), hvilket blev delvist modvirket af vækst inden for tv og mobiltjenester (grundet organisk vækst i Telmore og erhvervelsen af M1 i januar 2010). Privats bruttoavance blev også positivt påvirket af færre allokerede omkostninger fra Operations & Wholesale i 2010 end i 2009, som følge af effektivitetsforbedringer.
 • Privats bruttomargin forblev næsten stabil i 2010 på 69,3% sammenlignet med 69,2% i 2009.

2008-2009

I 2009 faldt Privats bruttoavance med DKK 23m eller 0,3% til DKK 6.721m.

 • Faldet skyldtes mindre fastnettelefoni og et fald i terminaludstyr, hvilket kun blev delvist modvirket af stigningerne i RGU'er inden for både mobiltale og mobilbredbånd samt vækst inden for internet og netværk grundet erhvervelsen af Fullrate.
 • Privats bruttomargin steg fra 68,1% i 2008 til 69,2% i 2009. Stigningen i bruttomargin skyldtes at faldende omsætning fra MTR og international roaming blev fuldt opvejet af lavere transmissionsomkostninger samt mindre salg i TDC Butik af terminaludstyr med lav overskudsgrad.

EBITDA

2009-2010

EBITDA i 2010 udgjorde DKK 4.041m, hvilket er en stigning på DKK 46m eller 1,2% og EBITDA-marginen steg fra 41,1% i 2009 til 43,0% i 2010.

 • Færre omkostninger til kundeakkvisitioner og it, konsulentbistand og fakturering samt færre personaleomkostninger mere end opvejede faldet i bruttoavancen.

2008-2009

I 2009 steg Privats EBITDA med DKK 93m eller 2,4% til DKK 3.995m og EBITDA-marginen steg fra 39,4% i 2008 til 41.1% i 2009.

 • Lavere personalerelaterede omkostninger og lavere FTE-relaterede omkostninger (trods erhvervelsen af Fullrate) mere end opvejede faldet i bruttoavancen.

Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive særlige poster
Privat 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i %
2009 vs. 2008
DKKm
Omsætning 9.389 9.711 9.901 (3,3) (1,9)
   Fastnettelefoni 2.341 2.675 3.094 (12,5) (13,5)
   Mobiltjenester 4.449 4.418 4.207 0,7 5,0
   Internet og netværk 1.632 1.734 1.621 (5,9) 7,0
   Terminaler, installationer mv. 322 381 493 (15,5) (22,7)
   Servicetelefonitjenester 172 228 299 (24,6) (23,7)
   Tv 374 166 55 125,3 -
   Øvrige 99 109 132 (9,2) (17,4)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.879) (2.990) (3.157) 3,7 5,3
Bruttoavance 6.510 6.721 6.744 (3,1) (0,3)
Andre eksterne omkostninger (1.671) (1.899) (1.943) 12,0 2,3
Personaleomkostninger (802) (837) (901) 4,2 7,1
Andre indtægter og omkostninger 4 10 2 (60,0) -
EBITDA 4.041 3.995 3.902 1,2 2,4
Bruttomargin % 69,3 69,2 68,1 - -
EBITDA-margin % 43,0 41,1 39,4 - -
Korrigeret omsætning¹ DKKm 9.389 9.728 9.989 (3,5) (2,6)
Korrigeret EBITDA² DKKm 4.041 4.050 4.084 (0,2) (0,8)
RGU-base (1.000)
Fastnet 1.137 1.238 1.287 (8,2) (3,8)
Mobil (tale) 2.072 2.076 1.938 (0,2) 7,1
   Prepaid-kort 229 373 338 (38,6) 10,4
   Abonnementer(inkl. Telmore/M1) 1.843 1.703 1.600 8,2 6,4
Mobilbredbånd 132 93 31 41,9 -
Internet 697 705 624 (1,1) 13,0
TDC TV 126 96 27 31,3 -
Samlet RGU-base 4.164 4.208 3.907 (1,0) 7,7
   Dual play-bundles 304 213 - 42,7 -
   Triple play-bundles 116 86 - 34,9 -
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned
PSTN/ISDN 185 186 188 (0,5) (1,1)
Mobil (tale), samlet 172 183 189 (6,0) (3,2)
   Prepaid-kort 51 66 63 (22,7) 4,8
   Abonnementer (inkl. Telmore/M1) 189 204 214 (7,4) (4,7)
IP³ 306 290 259 5,5 12,0
FTE'er
Antal FTE'er (ultimo året) 2.037 2.160 2.212 (5,7) (2,4)
Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) 2.110 2.239 2.426 (5,8) (7,7)
 1. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelserne af M1 og Fullrate samt regulering af priserne på samtrafik på fastnettet, mobilterminering og international roaming. Fullrate er inkluderet i Privats regnskab fra marts 2009. Omsætningen for 2008 -2009 blev korrigeret for erhvervelsen af Fullrate og regulering af priserne på mobilterminering og international roaming.
 2. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelserne af M1 og Fullrate, salg af materielle og immaterielle akativer samt regulering af samtrafik på fastnettet. EBITDA for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelsen af Fullrate.
 3. Bredbånd, VoIP og tv per bredbånds RGU.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport