Operations & Wholesale

Operations & Wholesale

Driftsberetning

I 2010 har Operations & Wholesale haft succes med at migrere kunder opad i værdikæden fra rå kobber til bredbåndsløsninger, hvilket resulterede i højere ARPU. Det er også lykkedes Operations & Wholesale at reducere kundeafgangen fra fastnettelefoni, mens omsætningen fra MVNO er fortsat med at vokse.

Selskabet har fortsat optimeret driften med yderligere konsolidering af lokationer og forbedret pladsoptimering. I 2010 gennemførte TDC de to hidtil største pladsoptimeringstiltag. Der er sket et yderligere fald i fejlprocenter, hvilket har medført både besparelser på fejlretning og forbedret kundetilfredshed. Kundetilfredshed er dog stadig et område, man fokuserer på at forbedre.

I 2010 er Operations & Wholesale blevet udfordret af øget priskonkurrence i mobilsegmentet samt stagnation i markederne for kapacitet.

Udvikling i nøgletal (KPI) 2009-2010

Ved udgangen af 2010 havde Operations & Wholesale 805.000 RGU'er, hvilket er et fald på 14,5% sammenlignet med ultimo 2009.

 • Faldet kan hovedsageligt henføres til 40.1% færre RGU'er inden for mobiltale, grundet TDC's erhvervelse af M1 i januar 2010, hvilket medførte, at RGU'er blev overført fra Wholesale til Privat, og et fald i antallet af Brand Partner-RGU'er. ARPU fra tjenesteudbyder forblev stortset uændret (DKK 121 pr. måned i 2009 og DKK 122 i 2010).
 • Antallet af fastnet-RGU'er faldt med 9,1% grundet migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobil og VoIP . PSTN/ISDN-ARPU var uændret på DKK 100 pr. måned fra 2009 til 2010. VoIP-RGU'er steg i hele 2010, idet det lykkedes Wholesale at få tjenesteudbydere til at skifte fra at udbyde deres egne løsninger til at købe fra Wholesale.
 • Antallet af RGU'er inden for fastnetbredbånd steg med 10,8% pga. flere BSA/xDSL-RGU'er, mens BSA/xDSL/-ARPU faldt fra DKK 159 pr. måned i 2009 til DKK 149 i 2010 grundet prisregulering.

Regnskabsberetning

Omsætning

2009-2010

Omsætningen fra Operations & Wholesale faldt med DKK 32m eller 1,2% til DKK 2.550m.

Wholesales omsætning steg med DKK 18m eller 0,8% til DKK 2.253m.

 • Omsætningen fra fastnettelefoni faldt, hvilket hovedsageligt skyldtes færre RGU'er, som blev delvist opvejet af stigende omsætning fra international trafik.
 • Omsætningen fra mobiltjenester faldt hovedsageligt pga. faldet i RGU'er og lavere omsætning fra inbound international roaming pga. regulering, men blev delvist opvejet af øget MVNO-trafik på TDC's mobilnet.
 • Omsætningen fra internet og netværk blev positivt påvirket af erhvervelsen af DONG Energy's fibernet og den øgede omsætning på BSA/xDSL. Det blev modvirket af Privats erhvervelse af Fullrate, hvilket havde en negativ indflydelse på internet og netværksomsætningen i Wholesale.
 • Øvrig omsætning steg pga. overførselen af mobil-sites fra Operations samt en indvirkning fra ændret fordeling af omsætning fra servicetelefonitjenester mellem forretningsenhederne (ingen koncerneffekt) samt ændret rapportering af ankommende mobil- og fastnettrafik. Stigningen i Øvrig omsætning blev delvist modsvaret af frasalget af satellitforretningen.

Omsætningen i Operations udgjorde DKK 297m, et fald på DKK 50m eller 14,4%.

 • Faldet i omsætningen skyldtes hovedsageligt lavere ekstern omsætning fra mobil-sites, som blev overført til Wholesale i 2010, samt reduceret intern omsætning fra it-tjenester, hvilket blev delvist opvejet af øget omsætning fra facility management.

2008-2009

I 2009 udgjorde omsætningen i Operations & Wholesale DKK 2.582m, hvilket var et fald på DKK 166m eller 6,0%.

Wholesales omsætning udgjorde DKK 2.235m, hvilket var et fald på DKK 155m eller 6,5%.

 • Omsætningen fra fastnettelefoni faldt hovedsageligt pga. et fald i antallet af fastnet-RGU'er blandt tjenesteudbydere samt i mindre grad pga. mindre transittrafik efter frasalget af International Carrier Services.
 • Omsætningen fra mobiltjenester steg primært grundet flere tjenesteudbyder-RGU'er og højere ARPU. Denne udvikling blev kun delvist modsvaret af et fald i omsætningen fra roaming som følge af et fald på 12% i international roaming-trafik på TDC's mobilnet i Danmark pga. den økonomiske nedgang samt regulering af priserne på MTR og international roaming.
 • Omsætning fra internet og netværk faldt hovedsageligt pga. Privats erhvervelse af Fullrate (hvilket medførte, at RGU'er blev overført fra Wholesale til Privat).
 • Wholesales omsætning blev gunstigt påvirket af Øvrig omsætning hovedsageligt pga. ændret rapportering af ankommende trafik samt indvirkningen fra nummertjenester, hvilket hovedsageligt skyldtes ændret intern prisafregning og leje af mobil-sites. Udviklingen blev delvist modsvaret af frasalget af Satellitforretningen.

Omsætningen i Operations udgjorde DKK 347m, et fald på DKK 11m eller 3,1%.

 • Denne udvikling skyldtes hovedsageligt mindre koncerninternt salg.

Bruttoavance

2009-2010

Bruttoavancen i Operations & Wholesale udgjorde DKK 1.985m, hvilket er et fald på DKK 76m eller 3,7%.

 • Udviklingen kan henføres til lavere priser på roaming, idet fald i priserne på inbound roaming har fuld indvirkning på bruttoavancen i Operations, samt mindre fastnet- og mobilaktivitet. Faldet blev delvist opvejet af erhvervelsen af DONG Energy's fibernet.
 • Bruttomarginen faldt fra 79,8% til 77,8% primært pga. faldende priser på international roaming samt ændret produktsammensætning mod produkter med lavere avance (f.eks. MVNO).

2008-2009

Bruttoavancen i Operations & Wholesale udgjorde DKK 2.061m, hvilket var et fald på DKK 130m eller 5,9%.

 • Faldet skyldtes mindre fastnettelefoni og internet og netværks-aktivitet samt reguleringen af international roaming.
 • Trods faldet i bruttoavancen forblev bruttomarginen stabil fra 2008 til 2009 (79,7% i 2008 og 79,8% i 2009). Denne udvikling skyldtes primært frasalget af satellitforretningen, der havde en lavere margin, samt faldende MTR, hvilket næsten blev modsvaret af en reduktion af priserne på international roaming.

EBITDA

2009-2010

EBITDA i Operations & Wholesale udgjorde DKK 1.114m, hvilket var et fald på DKK 299m eller 21,2%. I same periode faldt EBITDA-marginen fra 54,7% til 43,7%.

 • Faldet i EBITDA afspejlede faldet i bruttoavancen. Endvidere blev Operations & Wholesales besparelser på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger (primært grundet gennemsnitligt færre FTE'er og stærkt fokus på omkostninger) mere end opvejet af færre allokerede omkostninger til andre forretningsenheder i TDC.

2008-2009

EBITDA i Operations & Wholesale udgjorde DKK 1.413m, hvilket var et fald på DKK 87m eller 5,8%. EBITDA-marginen var stabil med en mindre stigning fra 54,6% i 2008 til 54,7% i 2009, hvilket skyldtes frasalget af forretningsområderne International Carrier Services og Satellitforretningen, begge med lave avancer.

 • Faldet i EBITDA skyldtes primært den lavere bruttoavance samt et fald i Øvrig omsætning grundet lavere regnskabsmæssigt provenu på frasalg samt mindre kompensation for kabelskade fra tredjepartsentreprenører. Denne udvikling blev kun delvist opvejet af lavere omkostninger til fejlhåndtering (hovedsageligt grundet forbedrede fejlprocenter) samt lavere ejendomsomkostninger, personaleomkostninger og personalerelaterede omkostninger (alle primært grundet færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere).

Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive særlige poster
Operations & Wholesale 2010 2009 2008 Ændring i %
2010 vs. 2009
Ændring i %
2009 vs. 2008
DKKm
Omsætning 2.550 2.582 2.748 (1,2) (6,0)
   Wholesale 2.253 2.235 2.390 0,8 (6,5)
   Øvrige 297 347 358 (14,4) (3,1)
   Fastnettelefoni 550 599 990 (8,2) (39,5)
   Mobiltjenester 590 658 551 (10,3) 19,4
   Internet og netværk 941 945 982 (0,4) (3,8)
   Øvrige 469 380 225 23,4 68,9
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (565) (521) (557) (8,4) 6,5
Bruttoavance 1.985 2.061 2.191 (3,7) (5,9)
Andre eksterne omkostninger (2.219) (2.343) (2.599) 5,3 9,8
Personaleomkostninger (1.346) (1.414) (1.647) 4,8 14,1
Omkostningsallokering til andre
forretningsenheder
2.630 3.009 3.341 (12,6) (9,9)
Andre indtægter og omkostninger 64 100 214 (36,0) (53,3)
EBITDA 1.114 1.413 1.500 (21,2) (5,8)
Bruttomargin % 77,8 79,8 79,7 - -
EBITDA-margin % 43,7 54,7 54,6 - -
Korrigeret omsætning¹ DKKm 2.550 2.400 2.290 6,3 4,8
Korrigeret EBITDA² DKKm 1.109 1.211 1.132 (8,4) 7,0
RGU-base (1.000)
Fastnet 220 242 297 (9,1) (18,5)
Mobil (tale) 187 312 202 (40,1) 54,5
Mobilbredbånd 9 7 2 28,6 -
Internet 154 139 124 10,8 12,1
Andre netværks- og dataforbindelser 233 240 313 (2,9) (23,3)
TDC TV 2 1 0 100,0 -
Samlet RGU-base 805 941 938 (14,5) 0,3
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned
PSTN/ISDN 100 100 100 - -
Mobil (tale), tjenesteudbydere 122 121 92 0,8 31,5
FTE'er
Antal FTE'er (ultimo året) 3.868 4.409 4.406 (12,3) 0,1
Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) 4.106 4.363 5.056 (5,9) (13,7)
 1. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelsen af DONG Energys fibernet, Privats erhvervelser af M1 og Fullrate, frasalget af Satellitforretningen samt reguleringen af priserne på samtrafik på fastnettet, mobilterminering og international roaming. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelsen af DONG Energys fibernet, Privats erhvervelse af Fullrate, frasalget af International Carrier Services og Satellitforretningen samt regulering af priserne for mobilterminering og international roaming.
 2. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelsen af Dong Energys fibernet, Privats erhvervelser af M1 og Fullrate, frasalget af Satellitforretningen, salg af materielle aktiver samt reguleringen af priserne på international roaming. EBITDA i 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelsen af DONG Energys fibernet, Privats erhvervelse af Fullrate, frasalget af International Carrier Services, Satellitforretningen og TDC Produktion, salg af materielle aktiver samt regulering af priser på international roaming.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport