Regnskabsberetning

Regnskabsberetning

Finansielle hovedtal DKKm
TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i % 2010 vs. 2009 Ændring i % 2009 vs. 2008
DKKm
Omsætning 26.167 26.079 26.917 0,3 (3,1)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (6.747) (6.444) (7.239) (4,7) 11,0
Bruttoavance 19.420 19.635 19.678 (1,1) (0,2)
Andre eksterne omkostninger (4.517) (4.731) (4.909) 4,5 3,6
Personaleomkostninger (4.327) (4.598) (5.185) 5,9 11,3
Andre indtægter og omkostninger 196 230 470 (14,8) (51,1)
EBITDA 10.772 10.536 10.054 2,2 4,8
Afskrivninger (2.660) (2.385) (2.433) (11,5) 2,0
Amortiseringer (2.603) (2.170) (1.937) (20,0) (12,0)
Nedskrivninger for værdiforringelse (93) (104) (177) 10,6 41,2
Afskrivninger, amortiseringer og
nedskrivninger for værdiforringelse
(5.356) (4.659) (4.547) (15,0) (2,5)
Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster 5.416 5.877 5.507 (7,8) 6,7
Særlige poster (1.347) (1.119) (3.212) (20,4) 65,2
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 13 76 200 (82,9) (62,0)
   Heraf særlige poster     10 77 (22) (87,0) -
Finansielle poster (1.496) (2.064) (2.048) 27,5 (0,8)
Resultat før skat 2.586 2.770 447 (6,6) -
Skat af årets resultat før særlige poster (1.035) (1.085) (722) 4,6 (50,3)
Skat af årets resultat vedrørende særlige
poster
253 276 284 (8,3) (2,8)
Skat af årets resultat i alt (782) (809) (438) 3,3 (84,7)
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 1.804 1.961 9 (8,0) -
Årets resultat af ophørte aktiviteter 1.203 422 548 185,1 (23,0)
   Heraf særlige poster     790 (153) 196 - (178,1)
Årets resultat 3.007 2.383 557 26,2 -
Årets resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster 2.888 2.727 2.959 5,9 (7,8)
Korrigeret omsætning1 26.167 26.316 26.400 (0,6) (0,3)
Korrigeret EBITDA2 10.767 10.458 9.778 3,0 7,0
  1. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+, AinaComs fibernet, DONG Energy's fibernet, M1 og Nordit, frasalget af Satellitforretningen, valutakursindvirkninger samt regulering af priserne på samtrafik på fastnettet, international roaming og mobilterminering. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet, frasalget af Business Phone, Digital Signatur, Connect Partner, International Carrier Services, LG, Rejsekort, Satellitforretningen og erhvervskundecentre, samt frasalget og outsourcingen af CPE-salg til erhvervskunder, valutakursindvirkninger og regulering af priserne på international roaming og mobilterminering.
  2. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+, AinaComs fibernet, DONG Energy's fibernet, M1 og Nordit, samt frasalget af Satellitforretningen og provenuet vedrørende frasalget af installationsaktivteterne i TDC Sverige, salg af aktiver (salg af materielle og immaterielle aktiver), valutakursindvirkninger og regulering af priserne på samtrafik på fastnettet og international roaming. EBITDA for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet, frasalget af Uppsala Stadsnät, Business Phone, Digital Signatur, International Carrier Services, Connect Partner, LG, Satellitforretningen, erhvervskundecentre og TDC Produktion, provenu vedr. frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige samt salg af materielle aktiver, valutakursindvirkninger og indvirkningen fra regulering af priserne på international roaming og mobilterminering.

TDC Koncernen 2010 2009 2008 Ændring i % 2010 vs. 2009 Ændring i % 2009 vs. 2008
DKKm
Rentebærende gæld, netto (22.607) (33.461) (34.873) 32,4 4,0
Pengestrømsopgørelse
Fortsættende aktiviteter:
Driftsaktiviteter 7.238 7.440 5.743 (2,7) 29,5
Investeringsaktiviteter (3.889) (4.811) 2.096 19,2 -
Finansieringsaktiviteter (20.091) (10.261) (9.506) (95,8) (7,9)
Pengestrømme i alt i fortsættende
aktiviteter
(16.742) (7.632) (1.667) (119,4) -
Pengestrømme i alt i ophørte aktiviteter 16.810 1.677 88 - -
Pengestrømme i alt 68 (5.955) (1.579) 101,1 -
Frit cash flow
Frit cash flow fra driften 7.437 6.469 6.324 15,0 2,3
EFCF 4.515 4.426 2.424 2,0 82,6
Anlægsinvesteringer
Anlægsinvesteringer (3.534) (3.891) (3.975) 9,2 2,1
Nøgletal
Resultat pr. aktie DKK 3,06 2,45 0,71 - -
Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie (EPS) DKK 2,94 2,75 2,99 - -
Udbyttebetaling pr. aktie DKK - 7,85 0,72 - -
Bruttomargin % 74,2 75,3 73,1 - -
EBITDA-margin % 41,2 40,4 37,4 - -
Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,5 14,9 14,8 - -
EBITDA - anlægsinvesteringer DKKm 7.238 6.645 6.079 8,9 9,3
Cash conversion % 69,0 61,4 62,9 - -
Rentebærende gæld, netto/EBITDA x 2,1 3,2 3,0 - -
EBITDA/renter x 6,8 6,8 4,7 - -

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport