Væsentlige koncernbegivenheder

Generalforsamlinger og ændringer i bestyrelsen

TDC's ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt den 4. marts 2010. Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere valgtes to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer: Søren Thorup Sørensen og Lars Rasmussen.

I henhold til forslag fra Bestyrelsen blev selskabets vedtægter ændret. Ændringerne omfattede en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra "tre til otte" til "tre til ti", en ændring i antallet af suppleanter til bestyrelsen fra "tre til otte" til "tre til ti" og antallet af direktionsmedlemmer blev ændret fra "to til syv" til "to til otte". Endvidere blev det vedtaget at ændre aktiestørrelsen fra DKK 5 til DKK 1 med virkning fra den 10. maj 2010.

Den 25. juni 2010 meddelte TDC, at Henrik Kraft, der har været suppleant for Oliver Haarmann siden marts 2008, er indtrådt som ordinært medlem af bestyrelsen i stedet for Oliver Haarmann. Oliver Haarman ønskede at fratræde som medlem af bestyrelsen.

Den 22. november 2010 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling.

De stillede forslag blev vedtaget herunder at:

 • Bestyrelsen fik bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til et maksimalt samlet beløb på DKK 9 mia.
 • Bemyndigelsen i TDC's vedtægter til at udstede tegningsoptioner blev ændret vedrørende nogle spørgsmål af teknisk art.
 • Vedtægterne blev ændret vedrørende aktiernes stykstørrelse som en konsekvens af stykstørrelsen med virkning fra 10. maj 2010 var blevet ændret fra en nominel værdi på DKK 5 til en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie.
 • Vedtægterne blev ændret i overensstemmelse med den nye selskabslov.
 • Jakob Kjellberg blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen for Henrik Kraft.

Voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A.

Den 3. september 2010 meddelte TDC, at en voldgiftsret i Wien havde afsagt kendelse i en voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA), som TDC via sin ejerandel på 25% i selskabet Danish Polish Telecommunications Group I/S (DPTG) er involveret i. Sagen vedrørte fastsættelse af den mængde trafik, der overføres via det fiberoptiske NSL telekommunikationssystem i Polen.

Kendelsen har tildelt DTPG I/S en kompensation på DKK 2,9 mia., hvoraf TDC A/S vil modtage DKK 0,7 mia. Efter skat udgør beløbet DKK 0,5 mia.

TPSA har endnu ikke betalt det tildelte beløb, og DPTG har derfor anmodet om en erklæring om anerkendelse af voldgiftskendelsen den 15. november 2010 til byretten i Warszawa. DPTG har desuden indledt tvangsfuldbyrdelse i andre lande. Den 2. december 2010 ankede TPSA voldgiftskendelsen i Østrig. Den 31. december 2010 indgav DPTG sit modsvar til TPSA's anmodning om tilsidesættelse af voldgiftskendelsen.

Ud over kravet om ikke afregnet trafikomsætning fra februar 1994 til midt juni 2004 har DTPG den 14. januar 2011 indgivet et krav mod TPSA om ikke afregnet trafikomsætning for perioden juni 2004 til januar 2009. Kravet inklusive renter udgør DKK 2,4 mia., hvoraf TDC's andel udgør DKK 0,6 mia. TDC forventer, at det kan tage adskillige år før tvisten om den ikke afregnede trafikomsætning for perioden juli 2004 til januar 2009 afgøres.

TDC har endnu ikke indregnet den eventuelle indtægt pr. 31. december 2010, idet realiseringen af indtægten på nuværende tidspunkt ikke anses som så godt som sikker.

Sunrise

Den 9. april 2010 meddelte TDC og France Telecom, at selskaberne efter en confirmatory due dilligence-undersøgelse havde underskrevet en endelig aftale om at sammenlægge deres respektive dattervirksomheder i Schweiz, Sunrise Communications S.A. og Orange Communication S.A.

Den 22. april 2010 meddelte TDC imidlertid, at de schweiziske konkurrencemyndigheder havde afvist transaktionen og derfor ville TDC og France Telecom vurdere deres potentielle muligheder.

Den 3. juni 2010 udsendte TDC en pressemeddelelse om, at France Telecom og TDC havde afsluttet en grundig analyse af deres muligheder. Som resultat af forbuddet mod fusionen besluttede selskaberne at opsige aftalen og trække den appel, der var indgivet til myndighederne, tilbage.

Den 17. september 2010 meddelte TDC, at det havde indgået en aktiekøbsaftale om frasalg af det 100% ejede schweiziske datterselskab Sunrise Communications AG til fonde rådgivet af kapitalfonden CVC Capital Partners til en samlet pris af CHF 3,3 mia. på kontant- og gældfri basis.

Den 28. oktober 2010 meddelte TDC, at frasalget var gennemført. TDC meddelte endvidere, at salgssummen bl.a. ville kunne blive anvendt til at indfri gæld og tilbagekøbe aktier i selskabet. Et aktietilbagekøbsprogram ville kræve bemyndigelse fra den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 22. november 2010.

Frasalget indbragte en gevinst efter skat på ca. DKK 786m, der indregnedes under Særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter i 4. kvartal 2010.

Kreditvurdering

Den 14. juni 2010 meddelte TDC, at Standard & Poor's havde opgraderet kreditvurderingen af TDC til BB med positivt outlook fra BB- med positivt outlook. Desuden blev kreditvurderingen af TDC's sikrede lånefacilitet opgraderet til BBB- fra BB+, og TDC's EMTN-obligationer blev opgraderet til BB fra BB-.

Den 14. december 2010 meddelte TDC, at Fitch Ratings havde opgraderet TDC's langsigtede kreditværdighed som udsteder (Issuer Default Rating (IDR)) til BBB fra BB og dets kortsigtede IDR til F3 fra B med stabilt outlook. Kreditvurderingen af TDC's sikrede seniorlån blev opgraderet til BBB+ fra BB+. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC's EMTN-obligationer opgraderet til BBB fra BB.

Den 16. december 2010 meddelte TDC, at Standard & Poor's havde opgraderet kreditvurderingen af TDC's langfristede gæld til BBB fra BB og dets kortfristede gæld til A-2 fra B med stabilt outlook. Kreditvurderingen af TDC's sikrede seniorlån blev opgraderet til BBB fra BBB-. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC's EMTN-obligationer opgraderet til BBB- fra BB.

Den 20. januar 2011 meddelte TDC, at Moody's havde opgarderet TDC's langsigtede IDR kreditvurdering til Baa2 fra en "corporate family rating" på Ba1 og den kortsigtede kreditvurdering til Prime-2 fra Not Prime. Outlook blev vurderet stabilt. Kreditvurderingen af TDC's sikrede seniorlån blev opgraderet til Baa2 fra Ba1. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC's EMTN-obligationer opgraderet til Baa2 fra Ba3.

Opgraderingerne til investment grade skete efter gennemførelsen af frasalget af Sunrise og den efterfølgende indfrielse af gæld samt vedtagelsen af en ny finanspolitik om en gearing på maksimalt 2,1 af nettogælden i forhold til EBITDA, som blev offentliggjort i forbindelse med NTC's nyligt gennemførte reduktion af sit antal af aktier i TDC.

Indfrielse af gæld

Den 3. november meddelte TDC, at det den 12. november 2010 ville nedbringe udestående gæld i seniorlåneaftalen med ca. DKK 8,2 mia. Gældsindfrielsen skulle ske med provenuet fra frasalget af Sunrise Communications AG.

Efter tilbagebetalingen udgjorde den udestående gæld i seniorlåneaftalen ca. DKK 17,9 mia.

TDC's majoritetsaktionær

Den 12. oktober 2010 meddelte TDC, at dets majoritetsaktionær NTC S.A. (det tidligere Angel Lux Common S.A.) havde informeret det om, at et konsortium af internationale og nordiske banker var blevet udpeget med henblik på at rådgive majoritetsaktionæren om den fortsatte gennemgang af strategiske alternativer for ejerskab af TDC.

Den 12. november 2010 offentliggjorde TDC sin majoritetsaktionærs hensigt om at foretage et markedsudbud af eksisterende aktier til danske investorer og internationale, institutionelle investorer. Aktierne ville blive udbudt af NTC S.A. og NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. (samlet de "Sælgende Aktionærer" eller "NTC").

TDC udsendte endvidere et dokument, der indeholdt nærmere oplysninger om TDC. Dokumentet havde til formål at give aktionærerne og andre investorer detaljerede oplysninger om TDC. Dokumentet anførte, at bestyrelsen havde til hensigt at fremsætte et forholdsmæssigt tilbud om aktietilbagekøb for op til DKK 9 mia. Tilbudskursen i aktietilbagekøbet ville svare til udbudskursen I det eventuelle markedsudbud, der blev offentliggjort den samme dag af TDC's majoritetsaktionær NTC. Betingelserne for det eventuelle aktietilbagekøb skulle fastlægges af bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Den 25. november 2010 offentliggjorde TDC NTC's beslutning om at foretage et markedsudbud af 210 millioner eksisterende aktier (før evt. udnyttelse af en overtildelingsoption på yderligere 31,5 millioner udbudte aktier) i TDC á nominelt DKK 1 hver til danske investorer og internationale, institutionelle investorer.

Den 6. december 2010 meddelte TDC, at selskabet var blevet informeret af NTC, at NTC's offentlige udbud af aktier i TDC til private investorer i Danmark for individuelle ordrer til og med DKK 3 millioner ville blive lukket mandag den 6. december 2010 kl. 16.00.

Den 9. december 2010 meddelte TDC, at udbudsperioden var afsluttet. Den endelige udbudskurs og anden udbudsstatistik blev som følger:

 • Udbudskurs pr. Udbudt Aktie DKK 51,00
 • Samlet antal Udbudte Aktier udbudt i Udbuddet (forudsat at Overallokeringsretten ikke udnyttes) 210.000.000
 • Samlet antal Overallokeringsaktier 31.500.000
 • Markedsværdi af TDC ved Udbudskursen DKK 41.513m
 • Anslået brutttoprovenu til TDC DKK 0
 • Anslået bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (forudsat at Overallokeringsretten ikke blev udnyttet) DKK 10.710m
 • Anslået bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (forudsat at Overallokeringsretten blev udnyttet fuldt ud) DKK 12.317m
 • Procentdel af den udestående aktiekapital, der tilsammen ejedes af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet og Aktietilbagekøbet (forudsat at Overallokeringsretten ikke blev udnyttet), 59,1%
 • Procentdel af den udestående aktiekapital, der tilsammen ejedes af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet og Aktietilbagekøbet (forudsat at Overallokeringsretten blev udnyttet fuldt ud), 55,4%.

På nuværende tidspunkt ejer NTC 59,1% af TDC.

Den 13. december 2010 meddelte TDC, at NTC havde gennemført sit Udbud af Udbudte Aktier i TDC beskrevet i udbudsdokumentet, der blev offentliggjort den 25. november 2010. Afregning og afvikling fandt sted den 13. december 2010.

Den 14. januar 2011 meddelte TDC, at stabiliseringsperioden i forlængelse af NTC's offentlige udbud af aktier i TDC var udløbet. Morgan Stanley & Co. International plc., der på vegne af udbudsbankerne havde fungeret som stabiliseringsagent i forbindelse med udbuddet og i perioden fra 9. december 2010 til 7. januar 2011 havde gennemført en række stabiliseringshandler i aktierne, meddelte samtidig TDC at de ikke ville udnytte sin overallokeringsret og 31.500.000 aktier i TDC som tidligere var blevet leveret til Morgan Stanley & Co. International plc som led i en aktielånaftale ville således blive returneret til NTC.

Udbyttepolitik

Bestyrelsen forventer ikke at indstille, at der udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2010 efter aktietilbagekøbet i december 2010.

For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 forventes udloddet i august 2011 og resten i 1. kvartal 2012.

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik for efterfølgende år med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Udbytte kan udloddes i form af ordinært eller ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb eller en kombination af disse.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport