Udvalgte hovedtal

Stabil omsætning, stærk indtjening og fremragende pengestrømme trods et udfordrende marked

TDC Koncernens omsætning steg i 2010 med DKK 88m eller 0,3% til DKK 26.167m sammenlignet med 2009.

Denne stigning kan primært henføres til vækst inden for tv og mobiltjenester i Danmark og vækst i TDC Nordic. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes en betydelig større efterspørgsel efter YouSees kabel-tv-suppleringstjenester og succesen med TDC's triple play-produkt, HomeTrio. Væksten inden for mobiltjenester kan henføres til såvel øget mobiltale og datatrafik som flere mobilbredbåndskunder. Omsætningen var endvidere gunstigt påvirket af valutakursudviklinger og nettoindvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Uviklingen blev delvist opvejet af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne samt lavere omsætning fra indenlandske internet og netværk, hvilket kan henføres til den økonomiske nedgang og indførelsen af multimedieskatten. Indvirkningen fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR), samtrafik på fastnettet og international roaming havde ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen.

Koncernens bruttoavance faldt i 2010 med DKK 215m eller 1,1% til DKK 19.420m sammenlignet med 2009. Faldet skyldtes primært faldende bruttoavance på fastnettelefoni samt internet og netværk, terminaludstyr og regulering af international roaming og samtrafik på fastnettet, som kun blev delvist opvejet af en stigning i indenlandske mobiltjenester og tv, samt vækst i TDC Nordic.

Trods det udfordrende marked steg koncernens EBITDA med DKK 236m eller 2,2% til DKK 10.772m sammenlignet med 2009. Det medførte, at EBITDA-marginen blev forbedret med 0,8 procentpoint til 41,2% i 2010. EBITDA-væksten kan primært henføres til lavere personaleomkostninger og personalerelaterede omkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt erhvervelser, valutakursudviklinger og en positiv udvikling i pensionsindtægter fra de danske ydelsesbaserede pensionsordninger.

Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.888m, hvilket er en stigning på DKK 161m eller 5,9% sammenlignet med 2009. Stigningen kan henføres til forbedret EBITDA, valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer, som kun blev delvist opvejet af højere afskrivninger og amortiseringer.

Årets resultat inklusive særlige poster steg I 2010 med DKK 624m eller 26,2% til DKK 3.007m sammenlignet med 2009, hvilket kan henføres til gunstig indvirkning fra forbedret EBITDA, valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer. Dette blev delvist opvejet af højere amortisering af værdien af kundeforhold fra erhvervelser og højere omstruktureringsomkostninger under Særlige poster.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 2,7% til DKK 7,238m primært pga. mere betalt selskabsskat sammenlignet med 2009, hvilket kun blev delvist opvejet af en yderst gunstige udvikling i nettodriftskapitalen. Det frie cash flow fra driften steg med 15,0% til DKK 7.437m, og cash conversion steg med 7,6 procentpoint til 69,0% i 2010. De væsentligste årsager til begge stigninger var hovedsageligt færre investeringer i materielle aktiver og den gunstige udvikling i nettodriftskapitalen.

EFCF steg med DKK 89m eller 2,0% til DKK 4.515m, som også kan henføres til den positive ændring i nettodriftskapitalen på trods af en stigning i betalt selskabsskat i 2010 på DKK 1,1 mia.

Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 22,6 mia. ultimo 2010, hvilket var et fald på DKK 10,9 mia. sammenlignet med ultimo 2009. Den betydelige reduktion i gælden blev muliggjort af de positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter samt den resterende del af provenuet fra frasalget af Sunrise efter aktietilbagekøbet på DKK 9,0 mia. i december 2010.

I januar 2011 opnåede TDC en investment grade credit rating.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport