Moderselskabets resultatopgørelse

Moderselskabets resultatopgørelse DKKm
Note 2010 2009
Omsætning 4 17.668 18.718
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.015) (3.337)
Bruttoavance 14.653 15.381
Andre eksterne omkostninger (3.752) (4.043)
Personaleomkostninger 5 (2.462) (2.790)
Andre indtægter og omkostninger 6 266 289
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 8.705 8.837
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (4.111) (3.558)
Resultat af primær drift før særlige poster 4.594 5.279
Særlige poster 7 (573) (1.117)
Resultat af primær drift 4.021 4.162
Dagsværdireguleringer 116 (222)
Valutakursreguleringer (731) (316)
Finansielle indtægter 8 2.313 3.720
Finansielle omkostninger 9 (2.574) (2.722)
Finansielle poster (876) 460
Resultat før skat 3.145 4.622
Skat af årets resultat 10 (527) (768)
Årets resultat 2.618 3.854
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport