Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for TDC A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2010. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og finansielle stilling, samt beskriver væsentlige risici og usikkerheder, som kan påvirke koncernen og moderselskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 3. februar 2011

Direktion

Henrik Poulsen 
Adm. direktør og koncernchef
Eva Berneke 
Koncerndirektør,
Koncern HR og strategidirektør
Niels Breining 
Koncerndirektør og direktør i YouSee A/S
Carsten Dilling 
Koncerndirektør og direktør i Operations & Wholesale
Jesper Theill Eriksen 
Koncerndirektør og direktør i Privat
Martin Lippert 
Koncerndirektør og direktør i TDC Erhverv
Jens Munch-Hansen 
Koncerndirektør og direktør i TDC Norden
Jesper Ovesen 
Koncerndirektør og finansdirektør

 

Bestyrelse

Vagn Sørensen 
Formand
Pierre Danon 
Næstformand
Kurt Björklund
Lawrence Guffey Henrik Kraft Gustavo Schwed
Andrew Sillitoe Søren Thorup Sørensen Lars Rasmussen
Leif Hartmann Steen M. Jacobsen Jan Bardino
Bo Magnussen
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport