Koncernresultatopgørelse

Koncernresultatopgørelse DKKm
Note 2010 2009 2008
Omsætning 4,5 26.167 26.079 26.917
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (6.747) (6.444) (7.239)
Bruttoavance 19.420 19.635 19.678
Andre eksterne omkostninger (4.517) (4.731) (4.909)
Personaleomkostninger 6 (4.327) (4.598) (5.185)
Andre indtægter og omkostninger 7 196 230 470
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 10.772 10.536 10.054
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 8 (5.356) (4.659) (4.547)
Resultat af primær drift før særlige poster 5.416 5.877 5.507
Særlige poster 9 (1.347) (1.119) (3.212)
Driftsresultat 4.069 4.758 2.295
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 16 13 76 200
Dagsværdireguleringer 115 (253) (686)
Valutakursreguleringer (20) (257) 770
Finansielle indtægter 401 825 2.160
Finansielle omkostninger (1.992) (2.379) (4.292)
Finansielle poster 10 (1.496) (2.064) (2.048)
Resultat før skat 2.586 2.770 447
Skat af årets resultat 11 (782) (809) (438)
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter 1.804 1.961 9
Årets resultat fra ophørte aktiviteter 12 1.203 422 548
Årets resultat 3.007 2.383 557
Fordeles således:
Aktionærer i moderselskabet 3.007 2.424 708
Minoritetsinteresser 0 (41) (151)
I alt 3.007 2.383 557
Resultat pr. aktie (DKK) 13
Resultat pr. aktie 3,06 2,45 0,71
Udvandet resultat pr. aktie 3,06 2,45 0,71
Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 1,84 1,98 0,01
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 1,84 1,98 0,01
Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter 1,22 0,47 0,70
Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter 1,22 0,47 0,70
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport