Investorinformation

Investorinformation

Politik

TDC tilstræber at skabe og opretholde en åben dialog med sine investorer samt at give dem information, der er relevant for at kunne træffe begrundede investeringsbeslutninger om TDC's aktier og obligationer. TDCs oplysningspraksis er tilrettelagt for at give alle investorer fair og lige adgang til denne information.

Markedsudbud af aktier i TDC

Den 13. december 2010 offentliggjorde TDC på vegne af sin hovedaktionær NTC S.A. og NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. (samlet "NTC"), selskaber som indirekte kontrolleres af investeringsfonde, der direkte eller indirekte rådgives eller ledes af Apax Partners LLP, the Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, Permira Advisers KB og Providence Equity LLP, gennemførelsen af et markedsudbud af 210 millioner eksisterende aktier i TDC A/S til danske private investorer samt danske og internationale institutionelle investorer til kurs DKK 51 pr. aktie. Med det gennemførte udbud reducerede NTC sin investering i TDC og TDC udvidede sin aktionærkreds. Efter udbuddet er NTC fortsat den største aktionær i TDC. TDC udstedte ingen aktier i forbindelse med udbuddet og modtog intet provenu.

Tilbagekøb af aktier

Efter frasalget af Sunrise og indfrielse af visse gældsposter samt med passende hensyntagen til TDC's eksisterende lånefaciliteter og driftsoverskud, blev TDC anset for at være overkapitaliseret, og det blev vurderet, at værdien for aktionærerne ville stige ved at returnere overskydende kapital til aktionærerne. Den 13. december 2010 offentliggjorde TDC gennemførelsen af tilbagekøbet af 176.468.549 aktier for et samlet beløb på DKK 9 mia. til kurs DKK 51 pr. aktie, hvilket var den samme kurs som udbudskursen i markedsudbuddet.

Ved udgangen af 2010 udgjorde TDC's beholdning af egne aktier 175.117.518. TDC forventer at reducere aktiekapitalen ved at annullere 166.875.885 aktier. Efter en sådan nedsættelse af aktiekapitalen vil antallet af udstedte aktier udgøre 825.000.000 og antallet af egne aktier vil udgøre 8.241.633. Den forventede nedsættelse af aktiekapitalen skal godkendes af den ordinære generalforsamling.

De resterende egne aktier vil kunne anvendes til følgende formål:

 • i forbindelse med incitaments- og andre vederlagsprogrammer for TDC's direktion og medarbejdere
 • Som vederlag for erhvervelser af andre virksomheder.

Aktionærer

TDC er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Ved udgangen af 2010 var TDC A/S' cirkulerende aktier og stemmerettigheder fordelt som vist i nedenstående tabel.

Ved udgangen af 2010 havde TDC mere end 38.000 aktionærer inklusive danske og internationale institutionelle investorer samt danske private investorer og TDC-medarbejdere.

Forud for NTC's udbud af aktier i TDC A/S blev TDC's direktion inviteret til at investere i NTC. I forbindelse med udbuddet af aktier i TDC A/S har ledelsens modtaget aktier i TDC A/S og/eller kontanter. Derudover har TDC foretaget en engangstildeling af gratis aktier til alle TDC-medarbejdere. TDC's ledelse og medarbejdere har i alt modtaget 11.626.249 aktier svarende til 1,4% af de cirkulerende aktier.

Aktionærernes geografiske fordeling
FusionCharts.
 • Ikke navnenoteret
 • Resten af verden
 • US
 • Resten af Europa
 • UK
 • Resten af Norden
 • Danmark

Ejerskab pr. 31. december 2010
Antal aktier Fordeling af aktier
NTC (NTC Parent S.à r.l.)1 482.368.645 59,1%
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 54.695.065 6,7%
Singapore Investment Corporation Pte Ltd. 42.857.463 5,3%
Andre institutionelle aktionærer 158.291.866 19,3%
Private aktionærer 45.570.535 5,6%
Ikke navnenoterede 32.974.793 4,0%
Cirkulerende aktier i alt2 816.758.367 100%
 1. Kilde: VP Securities og større aktionærer.
 2. Inklusiv 31.500.000 overallokeringsaktier returneret til NTC i henhold til en aktielåneaftale jvf. fondsbørsmeddelse 2/2011 af 14. januar 2011.
 3. Antallet af cirkulerende aktier i alt er 991.875.885 udstedte aktier minus TDC's 175.117.518 egne aktier (efter aktietilbagekøbet og tildeling af medarbejderaktier). TDC kan ikke stemme på sine egne aktier på generalforsamlinger.

Kapitalstruktur

Bestyrelsen har vurderet TDC's kapitalstruktur efter det gennemførte aktietilbagekøb og har fundet, at den både varetager aktionærernes interesser og den fortsatte udvikling af selskabet.

Aktieudbytte 2010-2011

Bestyrelsen forventer ikke at indstille, at der udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2010.

For regnskabsåret 2011 forventes selskabets bestyrelse at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 forventes udloddet i august 2011 og resten i 1. kvartal 2012.

Udbyttepolitik

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af Equity Free Cash Flow i et givent regnskabsår, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Udbytte kan udloddes i form af ordinært eller ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb eller en kombination af disse. Der kan blive indeholdt skat af udbytte udbetalt til selskabets aktionærer.

Udpegning og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge selskabets vedtægter består selskabets bestyrelse af tre til ti medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen og kan genvælges.

Ændring af vedtægter

En beslutning om vedtægtsændring kræver vedtagelse af kvalificeret flertal eller enstemmighed, således som det fremgår af § 106 og § 107 i Lov om aktie- og anpartsselskaber. Selskabets vedtægter indeholder ikke yderligere krav om vedtægtsændringer end bestemmelserne i Lov om aktie- og anpartsselskaber.

Bestyrelsens bemyndigelser

Indtil generalforsamlingen 2011 er bestyrelsen bemyndiget til at beslutte, at selskabet, i overensstemmelse med Lov om aktie- og anpartsselskaber, at lade selskabet erhverve egne aktier for indtil en nominel værdi af op til DKK 500m til en pris af maksimalt DKK 100 og minimalt DKK 1 for hver aktie af nominel værdi DKK 1. Desuden er bemyndigelsen begrænset til erhvervelse af egne aktier for totalt DKK 9 mia. Bemyndigelsen er udnyttet i forbindelse med selskabets aktietilbagekøb.

Endvidere er bestyrelsen ifølge selskabets vedtægter bemyndiget til følgende:

 • Bestyrelsen er indtil 18. marts 2014 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med op til DKK 108.229.770. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning af aktierne ske fravigelse af aktionærernes fortegningsret.
 • Bestyrelsen er til og med 25. april 2011 bemyndiget til i et eller flere tilfælde at udstede tegningsoptioner til ledende medarbejdere i selskabet eller dets dattervirksomheder samt til formanden og næstformanden i selskabets bestyrelse, der giver ret til at tegne aktier for indtil nominelt DKK 49.593.790 i selskabet. Tegningskursen kan ikke være lavere end børskursen på børsdagen umiddelbart før bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen. I forbindelse med beslutningen om udstedelse af tegningsoptioner er bestyrelsen bemyndiget i perioden til og med den 25. april 2011 til at forhøje selskabets aktiekapital i et eller flere tilfælde med indtil i alt nominelt DKK 49.593.790. Eventuelle kapitalforhøjelser skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til, i henhold til ovennævnte bemyndigelse, at tilbyde de medarbejdere, der tildeles tegningsoptioner en aftale om beskatning i henhold til Ligningsloven § 7H, såfremt lovens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt.
 • Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette. Der er ingen tidsbegrænsning på bemyndigelsen.

Aktiekurs

Handel med TDC-aktier var begrænset før markedsudbuddet af TDC-aktier i december 2010. I den korte periode fra gennemførelsen af udbuddet indtil 31. december 2010 var TDC-aktien imidlertid den næst mest solgte aktie på NASDAQ OMX Copenhagen.

Den 10. maj 2010 gennemførte selskabet et aktiesplit, hvor hver aktie på nominelt DKK 5 blev delt op i fem aktier à nominelt DKK 1. Den samlede nominelle aktiekapital er upåvirket af aktiesplittet.

Aktiekurs-DK.png

Finanskalender

TDC's finanskalender findes på investor.tdc.dk.

Finanskalender 2011
13. januar: Lukket periode forud for regnskabsmeddelelse for 2010 begynder
25. januar: Frist for selskabets aktionærer til at fremsætte skriftligt krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til selskabets generalforsamling den 9. marts 2011
3. februar Regnskabet for 2010
8. februar Årsrapport 2010 er tilgængelig på investor.tdc.dk
9. marts: Generalforsamling
13. april Lukket periode forud for delårsrapport for januar - marts 2011 begynder
4. maj Regnskabsmeddelelse for januar - marts 2011
8. juli Lukket periode forud for delårsrapport for januar - juni 2011 begynder
29. juli Delårsrapport for januar - juni 2011 inklusive bestyrelsens beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Aktierne handles uden udbytte
3. august Betaling af udbytte
7. oktober Lukket periode forud for delårsrapport for januar - september 2011 begynder
28. oktober Delårsrapport januar - september 2011
31. december Afslutning af finansåret 2011

Information om TDC-aktien
Fondsbørs NASDAQ OMX Copenhagen,
Aktiekapital DKK 991.875.885
Pålydende værdi DKK 1
Antal aktier 991.875.885
Aktieklasser En
ISIN-kode DK0060228559

Investor Relations hjemmeside

Selskabets investor relations hjemmeside investor.tdc.dk giver adgang til oplysninger om TDC-aktien, finansielle oplysninger, regnskabsmeddelelser, fondsbørsmeddelelser, finanskalender, den ordinære generalforsamling, god selskabsledelse samt kontaktoplysninger for Investor Relations. Investor Relation's hjemmeside giver endvidere investorer mulighed for forhåndstilmeldinger, portefølje- og påmindelsesfunktioner vedrørende kursudvikling, webcasts, præsentationer og telekonferencer for analytikere.

Forventninger

Vedrørende selskabets forventninger til 2011 henvises der til afsnittet "Forventninger" samt investor.tdc.dk.

Henvendelse

Henvendelser vedrørende selskabets aktier og gældsbeviser bedes rettet til TDC Investor Relations:

Flemming Jacobsen
Chef for Investor Relations
TDC Investor Relations
Teglholmsgade 3
0900 København C

Tlf.: 66 63 76 80 Fax 33 15 75 79

investorrelations@tdc.dk

investor.tdc.dk.

Henvendelser vedrørende besiddelse af selskabets aktier og aktiebog bedes rettet til:

VP SECURITIES A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S

Tlf.: +45 43 58 88 88

vp.dk

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport