Risikofaktorer

Risikofaktorer

Dette afsnit omhandler generelle risikofaktorer, der vedrører såvel økonomiske forhold som den branche, TDC driver virksomhed i, samt specifikke risici i forbindelse med TDC's virksomhed. Hvis nogen af disse risici faktisk indtræffer, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultater.

De risici og usikkerhedsmomenter, der er beskrevet nedenfor, er ikke de eneste, som TDC står overfor. Yderligere risici og usikkerhedsmomenter, som TDC på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med eller vurderer som uvæsentlige, kan også væsentligt forringe TDC's forretning, finansielle stilling og driftsresultater.

Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for TDC, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser.

Risici forbundet med de økonomiske forhold

TDC's omsætning stammer primært fra Danmark, mens en del af omsætningen stammer fra Sverige, Norge og Finland. TDC er derfor eksponeret mod de generelle markedsforhold og den økonomiske aktivitet i Danmark samt i mindre grad i Sverige, Norge og Finland.

TDC's virksomhed er afhængig af markedsforholdene, den økonomiske aktivitet og den generelle økonomiske udvikling i Danmark samt i mindre grad i Sverige, Norge og Finland. Især har en negativ udvikling i og en generel svækkelse af dansk økonomi i de senere år, herunder en periode med stigende arbejdsløshed, haft en negativ indvirkning på forbrugsmønstrene hos TDC's danske erhvervskunder og i mindre grad privatkunder, både med hensyn til de produkter, de abonnerer på, samt forbruget. På erhvervsmarkederne har nogle af TDC's nuværende og potentielle kunder reduceret investeringsomfanget. Privatkundemarkederne har været påvirket af øget arbejdsløshed og et generelt fald i privatforbruget samt en stigning i tab på debitorer. Disse faktorer har bl.a. medført, og kan i fremtiden medføre, øget fokus på basale og billige teletjenester, færre mobilbredbåndskunder end forventet, mindre gennemsnitligt forbrug for både mobilbredbånd og fastnetbredbånd samt en større kundeafgang.

Negativ eller meget svag økonomisk vækst, arbejdsløshedsniveauet samt den generelle økonomiske udvikling i øvrigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Risici forbundet med konkurrenceforholdene i telekommunikationsbranchen

TDC er udsat for omfattende konkurrence fra nye og etablerede konkurrenter i Danmark, Sverige, Norge og Finland samt for varierende markedsforhold.

Den danske telesektor er stærkt konkurrencepræget, og en række af de vigtigste produktmarkeder, hvor TDC er til stede, er enten tæt på at være modne, (bredbånd og mobiltelefoni), eller aftagende (fastnettelefoni). TDC er udsat for omfattende konkurrence fra veletablerede pan-nordiske og nationale telekommunikationsselskaber, herunder elselskaber, som udbyder fiberbaserede løsninger inden for en række produktkategorier, samt tv-distributører. Nogle af disse konkurrenter er udsat for færre myndighedskrav i Danmark end TDC er. På mange af TDC's markeder vil TDC's fremtidige succes afhænge af TDC's evne til at fastholde eller opnå så tilstrækkelige stordriftsfordele, at der kan opnås en rentabel drift.

På det danske marked for mobiltale og mobildata konkurrerer TDC mod andre MNO'er samt et antal MVNO'er og tjenesteudbydere. Der er skarp priskonkurrence på dette markedssegment, og priskonkurrencen kan tage til fremover. På dette markedssegment er der for nylig sket en optrapning af markedsføringen af og fortsatte prisfald på produkter til delvist fast pris fra SIM-only konkurrenter. Hvis priskonkurrencen øges yderligere, kan TDC blive tvunget til at sænke sine priser for visse af sine mobiltelefoniprodukter eller tilbyde andre fordele med henblik på at fastholde og/eller tiltrække nye kunder. Hvis der samtidig med sådanne prisreduktioner eller fordele ikke opnås omkostningsreduktioner, eller en stigning i kundebasen, forbruget eller solgte tjenester, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

På markedet for fastnettelefoni konkurrerer TDC med bl.a. TeliaSonera (som opererer under navnet Telia), Telenor, elselskaber, Stofa samt udbydere af VoIP, herunder Skype. Det danske marked for fastnettelefoni har oplevet en negativ påvirkning primært på grund af kundemigrering fra traditionel fastnettelefoniprodukter til mobil- og VoIP-telefoni. Risici vedrørende markedet for fastnettelefoni uddybes nedenfor.

På det danske marked for fastnetbredbånd har den stigende konkurrence om bredbåndskunder blandt eksisterende og nye konkurrenter, herunder elselskaber, medført øget båndbredde til uændrede eller endda lavere priser samt betydelig konkurrence på supplerende bredbåndstjenester. TDC's fastnetbredbåndsforretning kan også opleve øget konkurrence fra mobilbredbånd. Det danske marked for mobilbredbånd har oplevet kraftig vækst i de senere år, men TDC har en væsentligt lavere markedsandel inden for mobilbredbånd end inden for fastnetbredbånd. De risici, som kundemigrering fra fastnet til mobilbredbånd udgør, uddybes nedenfor.

På det pan-nordiske marked konkurrerer TDC primært mod TeliaSonera i Sverige og Finland samt mod Telenor i Norge, som begge er veletablerede førsteoperatører på deres respektive hjemmemarkeder med væsentlige positioner i andre lande (herunder i Danmark). En række af TDC's erhvervskunder efterspørger i stigende grad nordiske totalløsninger, der omfatter fastnet- og mobiltelefoni-, bredbånds- og datakommunikationsløsninger på tværs af landegrænser. Konkurrencen er intens, og TDC's hovedkonkurrenter inden for nordiske løsninger udbyder totalløsninger for fastnet- og mobiltale, bredbånd og datakommunikation. Nogle af TDC's konkurrenter på disse markeder har et mere omfattende produktudbud, flere stordriftsfordele, større brandgenkendelse og mere veletablerede relationer med visse erhvervskunder. Hvis TDC ikke kan tilbyde konkurrencedygtige løsninger på tværs af landegrænserne til TDC's nordiske erhvervskunder, risikerer TDC at miste et vigtigt segment i kundebasen, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC's tv-forretning er udsat for konkurrence fra andre kabel tv-operatører samt fra alternative udbydere af tv-platforme, som digitalt terrestrisk tv (DTT), direct-to-home (DTH) satellit-tv og TVoIP.

TDC er udsat for kundemigrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni og VoIP samt fra fastnetbredbånd til mobilbredbånd. I disse markedssegmenter har TDC mindre markedsandele, og overskudsgraderne er mindre end på fastnettelefoni- og bredbåndsmarkedet.

Kundebasen for traditionel fastnettelefoni ( PSTN / ISDN ) har været faldende, fordi mange kunder skifter til mobil- og VoIP-telefoni, da priserne for mobiltelefoni er faldet og bredbåndsudbydere tilbyder VoIP til væsentligt lavere priser sammenlignet med traditionel fastnettelefoni. Antenne- og boligforeninger har anvendt deres kabelnet, og elselskaber har anvendt deres fibernetinfrastruktur til at levere telefoni til kunderne ved siden af betalings-tv og bredbåndstjenester. Som følge af denne udvikling er der en risiko for, at TDC kan miste sine traditionelle fastnetkunder hurtigere end ellers forventet. TDC har i Danmark mindre markedsandele på mobilmarkedet, VoIP-markedet og fiberinfrastrukturmarkedet i forhold til sine markedsandele på det traditionelle fastnetmarked, hvilket medfører, at migrering tidligere har haft og i fremtiden vil kunne få negativ indvirkning på TDC's kundebase, virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Visse kunder, som er migreret fra TDC's traditionelle fastnettelefoniprodukter, abonnerer i stedet på andre TDC-produkter, herunder TDC's VoIP, mobiltelefoni og bredbåndsprodukter. Selvom det skulle lykkes TDC at bibeholde alle kunder, der skifter fra traditionel fastnettelefoni til substitutionsprodukter, vil TDC stadig kunne opleve faldende overskud i sin samlede forretning, eftersom overskudsgraderne for disse substitutionsprodukter generelt er lavere end for traditionel fastnettelefoni.

Da priserne er fortsat med at falde, mens båndbredde og dækning er øget, synes mobilbredbånd for nogle kunder at være et alternativ, snarere end blot et supplement til fastnetbredbånd. TDC's markedsandel inden for mobilbredbånd er væsentligt mindre end inden for fastnetbredbånd, og en sådan migrering har således haft, og kan fortsat have negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. På dette markedssegment opleves fortsat faldende priser som følge af intens konkurrence. Hvis TDC ikke er i stand til at øge sin markedsandel inden for mobilbredbånd, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

På markederne for fastnettelefoni og bredbånd i Danmark har der været anvendt rabatter og en udbredelse af produkter til fast pris.
På markederne for fastnettelefoni og bredbånd har der i de senere år været anvendt rabatter og, hvad der er mere væsentligt, der er sket en udbredelse af produkter til fast pris. Hvis denne trend spreder sig til andre markeder, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Lanceringen af mobiltelefoner med VoIP-funktionalitet kan få en negativ indvirkning på TDC's prisstrukturer og markedsandele inden for telefoniforretningen.

Lanceringen af mobiltelefoner med VoIP-funktionalitet kan få negativ indvirkning på TDC's prisstrukturer og markedsandele inden for fastnet- og mobilforretningen. VoIP på mobilnet er en ny teknologi, der er under påvirkning fra store, globale selskaber, hvoraf nogle har større ressourcer end TDC, bl.a. Apple, Google, Microsoft og Skype, og der kan ikke gives sikkerhed for, at TDC vil være i stand til at udvikle produkter og prisstrukturer, der kan forhindre et fald i omsætning eller lønsomhed fra TDC's telefoniforretning. Hvis TDC ikke er i stand til dette, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC er udsat for konkurrence fra alternative telekommunikationsplatforme.

Der findes substitutionsmuligheder for en række af TDC's telekommunikationsteknologier i form af alternative teknologier, der kan opfylde kundernes ønsker. Enhver form for migrering af større omfang fra TDC's teknologi til et alternativ kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

I de senere år har en række regionale danske elselskaber udrullet fibernet til at udbyde fastnettelefoni-, bredbånds- og tv-produkter rettet hovedsageligt mod private kunder. Elselskaberne har pr. datoen for årsrapporten ikke opnået en større markedsandel for sådanne produkter, men hvis det fremover lykkes dem, f.eks. som følge af en nylig indsats fra visse elselskaber for fælles at markedsføre deres produktudbud under Waoo!-brandet eller på anden måde at tiltrække privat- eller erhvervskunder i væsentligt omfang, kan dette medføre øget pres på priserne for fastnettelefoni, bredbånd og betalings-tv. Et sådant prispres kan få negativ indvirkning på TDC's kundebase, markedsandele og prisniveauer, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

YouSee og TDC TV har oplevet hård konkurrence fra kabel tv-operatører og fra udbydere af betalings-tv-tjenester på andre platforme, bl.a. elselskaber, DTH-distributører, DTT-udbydere og operatører, der udbyder TVoIP. Konkurrencen har været styret af pris, udbuddet af kanaler, evnen til at udbyde digitale tv-tjenester som f.eks. personal-video-recording (PVR), video-on-demand, HDTV, samt kundeservice. TDC forventer, at udbuddet af kanaler i det alment tilgængelige terrestriske net samt udbuddet af tv i elselskabernes udrulning af FTTH ligeledes kan blive øget væsentligt i de kommende år, hvilket kan få en negativ indvirkning på TDC's tv-forretning, herunder YouSee. Der kan også opstå øget konkurrence på det danske tv-distributionsmarked fra internetbaserede leverandører, f.eks. medie- og kommunikationsselskaber, som f.eks. YouTube og Google, hvilket kan skabe et væsentligt prispres. Hvis TDC ikke formår at reagere tilstrækkeligt på disse udfordringer, kan det få negativ indvirkning på TDC's kundebase samt dets markedsandel på det danske tv-distributionsmarked, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Risici ifm. offentlig licitation under rammeaftalen med SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S)

SKI har meddelt, at den gældende rammeaftale vedrørende tele- og datatjenester vil ophøre pga. en vurdering fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sætter spørgsmålstegn ved lovligheden af de særlige betingelser i en af de rammeaftaler, som SKI har indgået, hvilket også er relevant for rammeaftalen vedrørende tele- og datatjenester. Rammeaftalen vedrørende tele- og datatjenester vil være genstand for et nyt offentligt licitationstilbud senere i 2011. TDC er part i den gældende rammeaftale. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at TDC vil vinde licitationen ifm. en ny rammeaftale, ej heller for at priserne i rammeaftalen vil være på samme niveau som priserne i den gældende rammeaftale.

Risici forbundet med TDC's forretningsaktiviteter

TDC vil måske ikke kunne tilpasse sig den produktmæssige og teknologiske udvikling, og hvis TDC ikke er i stand til det, kan det få, eller omkostningerne ved at gøre det kan få, negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Teknologierne på mange af de produktmarkeder, hvor TDC opererer, udvikler sig hastigt. TDC skal forudse og reagere på disse forandringer, bl.a. ved hurtigt at udvikle nye og forbedrede produkter og tjenester. Endvidere kan nye teknologier blive fremherskende i fremtiden og derved gøre TDC's nuværende teknologier og systemer forældede. TDC's evne til at tilpasse sig teknologiske forandringer inden for sin branche og udbyde nye eller forbedrede tjenester rettidigt og på et omkostningseffektivt grundlag vil være afgørende for, hvorvidt TDC vil være i stand til at øge eller fastholde sin kunde- og omsætningsbase. Hvis TDC ikke er i stand til dette, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Omkostninger forbundet med fremtidige produktudbud, ny teknologisk udvikling samt driften af TDC's eksisterende og fremtidige netværk og teknologier kan også stige som følge af en række faktorer, hvoraf nogle ligger uden for TDC's kontrol, herunder øgede krav om båndbredde, kompleksitet i nye løsninger og eventuel manglende kompatibilitet med TDC's nuværende systemer og prisen for indhold. Omfanget af og timingen for TDC's fremtidige driftsomkostninger og kapitalkrav kan afvige væsentligt fra nuværende beregninger som følge af forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for TDC's kontrol. Hvis TDC ikke er i stand til at finansiere disse omkostninger eller vælger ikke at finansiere disse omkostninger, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC er afhængig af sin netinfrastruktur og andre kritiske systemer, som er sårbare over for forstyrrelser og som der for en væsentlig dels vedkommende ikke er forsikringsdækning for.

Der kan ske skade på eller afbrydelse af TDC's udstyr og telenet som følge af brand, strømafbrydelser samt udstyrs- og systemfejl, herunder fejl, der skyldes terrorangreb, uautoriseret adgang eller computervira. I de senere år har dele af TDC's fibernet og fastnet været ramt af hårdt vejr og er blevet beskadiget på grund af arbejde foretaget af bygge- og installationsvirksomheder. Større skader eller forstyrrelser kan forårsage net- eller systemfejl i TDC's telenet eller systemer eller i de af tredjeparter ejede lokale net og langdistancenet, som TDC er afhængig af for at kunne levere samtrafik og roamingtjenester til sine abonnenter. Det kan påvirke kvaliteten af TDC's tjenester eller forårsage systemafbrydelser, som kan resultere i kundeutilfredshed, bøder og reduceret omsætning. Net- eller systemfejl kan også skade TDC's omdømme eller forringe TDC's evne til at tiltrække og fastholde nye kunder, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. TDC's planer for fortsættelse af driften i tilfælde af forstyrrelser, netsikkerhedspolitik og overvågningsaktiviteter kan måske ikke formindske påvirkningen af eller forhindre sådanne forstyrrelser.

TDC er afhængig af særligt avancerede kritiske systemer, herunder centraler, switches, andre vigtige netpunkter og TDC's fakturerings- og kundeservicesystem. Det hardware, som understøtter disse systemer, er placeret relativt få steder, og hvis der skulle opstå en skade på en af lokationerne, eller hvis systemerne udvikler andre problemer, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

På baggrund af risikoanalyser har TDC besluttet ikke at forsikre sine kabler i undergrunden, luften eller havet. Hvis disse net-elementer bliver afbrudt som beskrevet ovenfor, vil TDC muligvis ikke have tilstrækkelige ressourcer til at foretage de nødvendige reparationer eller udskiftninger, og sådanne reparationer eller udskiftninger kan indebære betydelige omkostninger.

Endvidere vil TDC måske ikke, hvis der skal foretages reparationer eller udskiftninger af TDC's telekommunikationsnet (eller store dele deraf), være i stand til at gennemføre sådanne reparationer eller udskiftninger eller at gøre det rettidigt. Dermed kunne TDC's evne til at levere tjenester til sine kunder, eller kvaliteten af disse tjenester lide skade, hvilket kunne medføre utilfredshed blandt kunderne, bøder og få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC konkurrerer bl.a. ved at udbyde komplekse konvergens- og kombinationsprodukter og vil måske ikke have held med at udvikle sådanne produkter eller få succes med sin markedsføring af sådanne produkter.

Den danske telesektor har tidligere været, og TDC forventer, at den fortsat vil være påvirket af udbydere, der leverer konvergensprodukter og kombinerede tjenester, som multi-play-produkter, til privatkunder. Tilsvarende har erhvervskunderne i de senere år foretrukket konvergens- og kombinationsprodukter. TDC har siden 1997 udbudt Duet, et fastnet- og mobil-konvergensprodukt, som TDC har solgt til en betragtelig del af sin kundebase. I begyndelsen af 2009 lancerede TDC multi-play-kombinationsprodukterne TDC HomeDuo (telefoni og bredbånd) samt TDC HomeTrio (telefoni, bredbånd og tv). TDC planlægger yderligere at udbyde et quadruple-play produkt i 2011. TDC vurderer sin evne til at udbyde nye konvergens- og kombinationsprodukter enten ved at forbedre eksisterende produkter eller ved at udvikle nye produkter, fortsat vil spille en væsentlig rolle for TDC's forretning. Sådanne kombinationsløsninger kan være komplekse som følge af den teknologi, logistik og prisfastsættelse, der er forbundet med at samle to eller flere tjenester i ét produkt. Hvis TDC ikke i fremtiden fortsat formår at udbyde attraktive nye pakker af kombinationsprodukter eller med held formår at markedsføre sådanne produkter over for kunderne, kan det medføre en nedgang i TDC's kundebase og markedsandele og få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC er afhængig af nøglepersoner i ledelsen og andre medarbejdere og af sin evne til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

TDC's succes afhænger i høj grad af ledelsens kvalifikationer, erfaring og indsats. Derudover mener TDC, at efterhånden som TDC's virksomhed udvikler sig i et stærkt konkurrencepræget marked, vil vejen til fremtidig succes afhænge af selskabets fortsatte evne til at tiltrække og bibeholde højt kvalificerede og uddannede medarbejdere. Det kan blive vanskeligt, især fordi det danske arbejdsmarked stadig er præget af lav arbejdsløshed og flaskehalse for højt uddannet personale.

TDC er i driften af sin virksomhed afhængig af sine it-systemer, som kan blive afbrudt på grund af hacking eller systemnedbrud.

TDC's it-system består af talrige internt forbundne systemer, der jævnligt opdateres, opgraderes, forbedres og integreres med nye systemer. Hvis disse systemer ikke i tilstrækkelig grad kan vedligeholdes, eller hvis systemerne ikke kan skabe et grundlag til understøttelse af nye eller udvidede produkter og tjenester, kan det få negativ indvirkning på TDC's evne til at servicere sine kunder.

Da telesektoren i stigende grad har bevæget sig mod digitaliserede, automatiserede og online-baserede løsninger, risikerer TDC også i stadig større grad at blive ramt af hacking og nedbrud af it-systemer generelt. Uforudsete it-problemer, systemnedbrud, virusangreb, hackerangreb eller uautoriseret adgang til TDC's server kan påvirke kvaliteten af TDC's tjenester, true fortroligheden af TDC's kundedata eller forårsage driftsforstyrrelser, hvilket kan skade TDC's omdømme og få en negativ indvirkning på TDC's markedsandel, virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC er afhængig af eksterne leverandører og operatører, der måske ikke kan levere eller ophører med at udbyde deres produkter eller tjenester, opsiger kontraktforholdet eller forsøger at opkræve priser, som ikke er konkurrencedygtige.

TDC er afhængig af eksterne leverandører af udstyr og visse kritiske systemer, som centraler, switches, mobiltelefoner som f.eks. smartphones og anden hardware. Endvidere er TDC uden for Danmark afhængig af MVNO- og roamingaftaler og samtrafikaftaler med andre operatører, hvoraf nogle også er TDC's konkurrenter. Svigt fra disse leverandører og operatører eller vanskeligheder eller forsinkelser i samtrafikken med andre net og tjenester kan forsinke eller forhindre TDC i at levere produkter eller tjenester til sine kunder, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. I sådanne tilfælde kan TDC ikke give sikkerhed for, at det vil kunne, eller vil have ret til at inddrive beløb, som er indbetalt til disse leverandører eller operatører for deres produkter, eller opnå erstatning eller anden form for kompensation.

Eventuelle prisstigninger fra leverandørernes side kan få negativ indvirkning på TDC's finansielle stilling og driftsresultat i det omfang, TDC ikke er i stand til at overvælte omkostningerne på sine kunder. TDC og dets leverandører kan også blive uenige om deres kontraktforhold, hvilket kan føre til kommercielle tvister eller udvikle sig til retssager, hvis udfald vil være usikkert. TDC og dets leverandører kan ophæve deres kontraktforhold, og der kan ikke gives sikkerhed for, at TDC rettidigt eller i det hele taget vil være i stand til at finde alternative leverandører på vilkår, der er acceptable for TDC. Leverandørskift kan endvidere betyde vanskeligheder eller forsinkelser på ydelse af support og vedligeholdelse, nye produkter og opgraderinger samt driftstjenester. Dette er især tilfældet i relation til aftaler vedrørende vedligeholdelse, udvikling og drift af funktioner, der er udliciteret, herunder en række af TDC's it-aktiviteter og mobilnet.

TDC har outsourcet væsentlige dele af driften og udviklingen af sine it-aktiviteter til CSC Consulting Group A/S (CSC) samt drift og udbygning af dets danske mobilnet til Ericsson Danmark A/S (Ericsson). Det har eksponeret TDC for yderligere afhængighed og risici, da TDC er afhængig af disse og andre leverandører til vedligeholdelse og opgradering af hardware, software og mobilnet. Ophør af disse leveringsaftaler eller misligholdelse af aftalerne fra TDC's leverandørers side kan føre til risiko for forsinkelser på opgraderinger og nye produkter og funktioner fra leverandører. Hvis TDC's nuværende outsourcingaftaler skulle blive utilfredsstillende, eller hvis CSC eller Ericsson ikke er i stand til eller ikke opfylder deres forpligtelser, vil TDC måske ikke være i stand til rettidigt, om overhovedet, at finde nye samarbejdspartnere til outsourcing på økonomisk attraktive vilkår. Sådanne handlinger vil kunne påvirke TDC's evne til at udvikle nye produkter og dets udbud af eksisterende eller nye produkter samt forringe kvaliteten af de supporttjenester, der er forbundet med den udliciterede funktion. Hvis CSC eller Ericsson ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser rettidigt og effektivt til acceptable priser, kan det få væsentlig negativ indvirkning på TDC's drift.

TDC's vækstpotentiale inden for mobiltelefoni- og mobildatasegmentet er i høj grad afhængigt af TDC's evne til at sikre leverancer af mobiltelefoner, herunder smartphones, som svarer til det, kunderne efterspørger. Hvis TDC ikke formår at sikre leverancer af smartphones eller andre produkter, som svarer til det, kunderne efterspørger, kan det få negativ indvirkning på TDC's evne til at fastholde og tiltrække kunder, hvilket kan få en ugunstig indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Hvis TDC ikke er i stand til at sikre leverancen af tilstrækkeligt og attraktivt indhold, kan det få negativ indvirkning på salget af TDC's produkter og tjenester med et indholdselement, som kabel-tv samt bredbånds- og mobiltelefoni, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. Særligt er YouSee og TDC's tv-forretning afhængig af YouSees evne til at skaffe attraktivt tv-indhold til konkurrencedygtige priser. Hvis en eller flere af TDC's aftaler med visse indholdsudbydere, som f.eks. Viasat, TV2 Networks eller SBS, ikke forlænges eller fornys ved udløb eller forlænges på mindre fordelagtige betingelser, eller tv-indhold på anden måde begrænses, kan det få væsentlig negativ indvirkning på TDC's konkurrenceevne på markedet for tv-distribution.

Foruden sine egne distributionsnet distribuerer eller sælger TDC sine produkter gennem en række detailforhandlere, salgsagenter og andre distributører og en eventuel afbrydelse af disse kontraktforhold kan øge TDC's omkostninger og få væsentlig negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Foruden sit eget distributionsnet anvender TDC et antal detailforhandlere, salgsagenter og andre distributører til at distribuere eller sælge TDC's produkter og tjenester til privat- og erhvervskunder. Der er risiko for, at TDC's distributører kan ophøre med at distribuere TDC's produkter til slutbrugerne af årsager, der er uden for TDC's kontrol. Endvidere har TDC's distributører distributionsaftaler med nogle af TDC's konkurrenter, eller de kan indgå yderligere distributionsaftaler med TDC's konkurrenter, som kan få negativ indvirkning på tilgangen af kunder og TDC's markedsandel. Hvis det ikke lykkes TDC at opretholde disse distributionssamarbejder, eller distributionspartnerne ikke formår at skabe tilstrækkelig kundetilgang til TDC, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle position og driftsresultat.

TDC er måske ikke i stand til at eksekvere nuværende og fremtidige tiltag til forbedring af driftseffektiviteten og nedbringe driftsomkostningerne.

I de senere år har TDC aktivt søgt at nedbringe driftsomkostningerne og forbedre sin driftseffektivitet. Der henvises til afsnittet "TDC's udvikling siden 2006" for en gennemgang af TDC's tidligere og nuværende omstrukturerings- og omkostningsbesparelsesprogrammer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at TDC's nuværende og fremtidige omkostningsbesparende foranstaltninger vil have den ønskede effekt eller at sådanne tiltag vil blive gennemført inden for den forventede tidsramme. Gennemførelsen af omstrukturerings- og omkostningsbesparende tiltag kan få negative konsekvenser, herunder unødig tidsforbrug for ledelsen, kundeklager eller faglige konflikter, og kan medføre, at TDC må indregne betydelige engangsomkostninger under Særlige poster, som f.eks. hensættelse af omkostninger til medarbejdernedskæringer. Hvis TDC ikke er i stand til at gennemføre nuværende og fremtidige tiltag til forbedring af driftseffektiviteten og nedbringe driftsomkostningerne, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling eller driftsresultat.

TDC vil måske ikke fuldt kunne genvinde sine investeringer i infrastruktur, herunder de investeringer, der i øjeblikket foretages med henblik på at kunne udbyde LTE-tjenester.

TDC har foretaget og forventer fortsat at foretage væsentlige investeringer i infrastruktur. Sådanne investeringer vil først kunne indtjenes senere, om overhovedet, på baggrund af TDC's forventninger vedrørende den fremtidige udvikling på markedet og i kundeadfærd. Der kan ikke gives sikkerhed for, at TDC's nuværende eller fremtidige investeringer vil skabe de forventede resultater og afkast.

TDC forventer, at især mobile datatjenester og forbedrede produkter og tjenester, herunder smartphones, øget internethastighed og supplerende tjenester vil blive væsentlige faktorer i TDC's fremtidige vækst. Med henblik på i fremtiden at kunne udbyde sådanne tjenester har TDC for nylig investeret i en ny licens, som giver TDC adgang til parrede frekvenser på 2x20 MHz inden for 2,5 GHz frekvensområdet. Det er TDC's hensigt at udnytte dette frekvensspektrum til i fremtiden at tilbyde sine kunder LTE-tjenester. For at kunne lancere LTE-tjenester forventer TDC at foretage yderligere betydelige investeringer til at erhverve og udvikle nyt netværksudstyr, netværkssoftware, nye produkter og relateret infrastruktur og tjenester, og desuden kan det blive nødvendigt at foretage yderligere væsentlige investeringer for fremover at erhverve yderligere frekvenser. Der vil muligvis ikke opstå et rentabelt marked for LTE-tjenester inden for dette frekvensspektrum inden for den forventede tidsramme, om overhovedet, f.eks. som følge af prismæssige begrænsninger. Hvis der ikke opstår et rentabelt marked, kan det få negativ indvirkning på TDC's evne til at forrente sin investering i det tilhørende netværksudstyr, software og produkter. Foruden en negativ indvirkning på pengestrømme kan dette medføre væsentlige nedskrivninger i værdien af tilhørende investeringer.

Fremtidige reduktioner af arbejdsstyrken kan medføre betydelige fratrædelsesomkostninger og faglige aktioner.

Som en del af TDC's omkostningsbesparende foranstaltninger vil TDC i de kommende år strømline arbejdsstyrken. Mange af TDC's medarbejdere (ca. 25% i Danmark) har tjenestemandspensionsrettigheder, og nogle har krav på en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Enhver reduktion af arbejdsstyrken medfører derfor betydelige fratrædelsesomkostninger, som påvirker TDC's indtjening på kort sigt.

Selvom der ifølge dansk lovgivning ikke bliver pålagt betydelige begrænsninger i forbindelse med arbejdsnedskæringer, og TDC's fagforeninger ikke har nogen ret til under dansk lovgivning at nedlægge veto mod nedskæringer i arbejdsstyrken, kan nedskæringer føre til strejker, arbejdsnedlæggelse eller andre faglige aktioner. TDC oplevede i sommeren 2010 for første gang siden 2005 et betydelige strejke pga. nedskæringer i arbejdsstyrken. TDC har indgået borgfredsaftaler med teleafdelingerne i Dansk Metal, Lederforeningen i TDC (LTD) og Akademikernes Centralorganisation (AC). I disse borgfredsaftaler har TDC accepteret at følge visse proceduremæssige retningslinjer i forbindelse med nedskæringer i arbejdsstyrken. Borgfredsaftalerne udløber ved udgangen af 2011, men kan opsiges af TDC eller af fagforbundene med tre måneders varsel, såfremt forudsætningerne for aftalerne ikke længere er til stede eller ændrer sig.

En krænkelse af TDC's varemærker kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed. TDC kan blive forhindret i at anvende væsentlige immaterielle rettigheder, hvis det blev mødt med påstande om krænkelse fra tredjemand.

De fleste af TDC's produkter og tjenester markedsføres og sælges under dets varemærker TDC, YouSee, Telmore, Fullrate og M1. TDC er afhængig af en kombination af varmærkelovgivninger, ophavsret og database beskyttelse samt kontraktmæssige forhold for at kunne fastslå og beskytte sine immaterielle rettigheder. Tredjemand kan dog krænke TDC's varemærker og domænenavne, hvilket kan få negativ indflydelse på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. TDC kan ikke give sikkerhed for, at eventuelle retssager eller lignende sagsanlæg indledt for at beskytte sine immaterielle rettigheder vil falde positivt ud.

Tredjeparter har før hævdet og kan hævde i fremtiden, at TDC eller dets leverandører krænker andres immaterielle rettigheder, som f.eks. patentrettigheder. Som følge af eventuelle retslige skridt vedrørende sådanne påstande vil TDC muligvis ikke kunne benytte sig af immaterielle rettigheder, der er væsentlige for TDC's drift, hvilket vil kunne forhindre TDC i at markedsføre eller sælge visse produkter og tjenester, eller tvinge TDC til at betale væsentlige erstatningsbeløb eller højere priser for produkter eller tjenester som følge af, at en tredjepart får medhold i immaterielle rettighedskrav. Endvidere kan enhver retssag uanset udfaldet medføre væsentlige omkostninger for TDC og kræve en omlægning af ressourcerne.

Faktiske eller opfattede sundhedsrisici eller andre problemer forbundet med mobiltelefoner eller basestationer kan føre til faldende brug af mobilkommunikation og til retstvister.

TDC er bekendt med, at der i offentligheden har været udtrykt bekymring for, at elektromagnetiske signaler fra mobiltelefoner og basestationer kan medføre en sundhedsrisiko eller skabe interferens ved anvendelsen af elektronisk udstyr. Faktiske eller opfattede risici forbundet med mobiltelefoner eller basestationer og dermed forbundet omtale, lovgivning eller retssager kan reducere TDC's mobilkundebase, få mobilkunder til at bruge deres mobiltelefoner mindre, gøre det vanskeligt at finde eller bibeholde attraktive lokationer for basestationer eller muligvis føre til væsentlige sagsomkostninger, hvilket alt sammen kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Risici vedrørende TDC's regulatoriske forhold og retstvister

De danske regulatoriske rammer er i øjeblikket under revision, og resultatet heraf kan få negativ indvirkning på TDC's finansielle stilling og driftsresultat.

De regulatoriske rammer for telekommunikation i Danmark er baseret på EU-lovgivning. Den EU-retlige lovgivning for telekommunikation er blevet revideret og skal implementeres i Danmark senest den 25. maj 2011. I forbindelse med implementeringen af denne reviderede lovgivning kan TDC blive pålagt forpligtelser, som kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Der er blevet fremlagt et lovforslag til en ændring af Teleloven ("Lovforslag til ændring af Teleloven"). IT- og Telestyrelsen vil i henhold til Lovforslag til ændring af Teleloven få øget fleksibilitet i forhold til de forpligtelser, der pålægges udbydere med SMP-status, som f.eks. TDC. For eksempel vil det specifikke indhold og omfanget af priskontrolforpligtelsen i hvert enkelt tilfælde blive fastlagt af IT- og Telestyrelsen. Den foreslåede regulering og IT- og Telestyrelsens øgede beføjelser kan medføre regulering og afgørelser, som kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Højhastighedskomiteen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har anbefalet en ændring af den politiske aftale om retningslinjerne for dansk telepolitik, og en række af de politiske partier, som står bag aftalen, herunder regeringspartiet Venstre, har udtalt, at de agter at revidere den 10 år gamle aftale. Anbefalingerne i Højhastighedskomiteens rapport vil formentlig sætte dagsordenen for en mulig revision, som kan indebære ændringer i de juridiske og regulatoriske rammer, som TDC opererer under. Sådanne eventuelle ændringer kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC er blevet udpeget til at have SMP-status på en række danske telemarkeder og er på det grundlag pålagt væsentlige begrænsninger og forpligtelser, som har en negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat, og som kan få en yderligere forværret indvirkning, hvis der sker væsentlige ændringer i sådanne restriktioner og forpligtelser.

TDC er udpeget som SMP-udbyder på en række engrosmarkeder, hvor størstedelen af TDC's priser er reguleret, og priserne fastsættes hovedsageligt ved hjælp af en LRAIC-model. LRAIC-modellen for fastnet er baseret på et hypotetisk net,der udelukkende er IP-baseret. Dette medfører, at omkostninger beregnes under forudsætning af, at alle tjenester produceres baseret på pakkekoblingsteknologi, i modsætning til kredsløbskoblet teknologi, ved hjælp af en IP-protokol. Dette har medført et kraftigt fald i de LRAIC-regulerede priser, som er trådt i kraft den 1. januar 2010. Dette medfører, at TDC fra 1. januar 2010 kun har kunnet opkræve de reducerede LRAIC-regulerede priser hos andre udbydere på markedet for fastnet-samtrafik, og dette har haft og vil fortsat have en negativ indvirkning på TDC's driftsresultat. Ændringen i prisregulering kan være til fordel for TDC's konkurrenter i Danmark og kan derfor få negativ indvirkning på TDC's konkurrenceevne, og dette kan yderligere forstærkes i fremtiden.

Den 7. maj 2009 udsendte EU-Kommissionen en henstilling vedrørende en ændring af LRAIC-metoden i forhold til engrostermineringstakster i både fastnet og mobilnet. I henhold til henstillingen skal differensomkostninger defineres som "avoidable costs". Anvendelse af "avoidable cost"-metoden vil medføre et væsentligt fald i de engrospriser, som TDC kan opkræve. Ændringerne er endnu ikke indarbejdet i de anvendte LRAIC-modeller, men de forventes indarbejdet i 1. halvår 2011.

IT- og Telestyrelsen udsendte den 22. december 2009 en revideret markedsanalyse og afgørelse for markedet for bredbåndsadgang (marked 5) efterfulgt af en supplerende afgørelse den 3. november 2010. TDC overvejer pt., om den supplerende afgørelse vedrørende BSA via fiber skal ankes til Teleklagenævnet. I henhold til afgørelserne skal TDC tilbyde engros-BSA til bredbånd via fiber- og koaksialkabler (coax) foruden hidtidige krav om at tilbyde engros-BSA til bredbånd via kobberkabler, som har været gældende længe. Priserne fastsættes efter en LRAIC-model. Kravet vedrørende fiber trådte i kraft den 3. december 2010. Indtil der udviklet en ny LRAIC-model for engros-BSA til bredbånd via fiber, vil priserne blive fast sat efter historiske kostprismetode. Afgørelsen trådte i kraft den 3. december 2010, og IT- og Telestyrelsen har den 3. januar 2011 besluttet, at det medfører, at nuværende priser kan fastholdes, indtil LRAIC-afgørelsen er truffet. Kravet vedrørende coax træder i kraft, når 1) en LRAIC-model til engros-BSA via coax er udviklet og træder i kraft, og 2) en konkurrent formelt har anmodet om BSA til bredbånd via coax. Resultatet af en eventuel revision af LRAIC-modeller er usikkert.

Kravet om at udbyde engros-BSA til bredbånd via coax og via fiber kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat, til dels gennem en negativ indvirkning på TDC's geografiske dækning og evne til at udbyde højhastighedsbredbånd som en differentierende konkurrencemæssig faktor, og kan skabe fordelagtige forhold for TDC's konkurrenter i Danmark og dermed få negativ indvirkning på TDC's konkurrenceevne. Endvidere kan der ikke gives sikkerhed for, at der i fremtiden ikke vil ske en udvidelse af sådanne krav.

TDC har anket afgørelsen af 22. december 2009 til domstolene vedrørende forpligtelsen om at skulle tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax, der ikke ejes af TDC, men gennem hvilke TDC leverer bredbåndstjenester til husstande tilsluttet nettet og kontrollerer de frekvenser, der er nødvendige for bredbåndsdistribution. Det er TDC's opfattelse, at TDC ikke er forpligtet til at tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax, der ikke ejes af TDC, medmindre dette er udtrykkeligt fastlagt i en aftale mellem ejeren af det pågældende net og TDC, men afgørelsen er uklar på dette punkt.

En genindførelse af et prisloft på TDC's forsyningspligt-produkter kan få negativ indvirkning på TDC's driftsresultat.

I overensstemmelse med EU's forsyningspligtdirektiv og de danske regler om forsyningspligt, som har til formål at sikre, at alle slutbrugere har adgang til visse basale telekommunikationsydelser uanset deres geografiske placering og til en overkommelig pris, er TDC udpeget til at være det forsyningspligtige selskab (USP) i Danmark. Tidligere fastsatte ITST de priser, TDC kunne opkræve hos de danske kunder, der anvender PSTN-tjenester (USO-kunder), men disse prisbegrænsninger ophævedes i slutningen af 2005. ITST kan dog beslutte at genindføre en prisbegrænsning på TDC's USO-produkter og ydelser, hvilket kan væsentligt forringe TDC's driftsresultat.

Licenserne til de nøgleteknologier, der ligger bag TDC's produktudbud er tidsbegrænsede, og hvis en eller flere af disse licenser ikke bliver fornyet ved udløb, eller hvis TDC ikke er i stand til at opnå nye licenser til nye teknologier, kan det få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Anvendelsen af visse nøgleteknologier i Danmark og andre lande afhænger af, om der tildeles licenser fra de offentlige myndigheders side, hvilket i Danmark vil sige IT- og Telestyrelsen. TDC er afhængig af sådanne licenser for at kunne levere sine produkter og tjenester.

TDC har licens til at udbyde mobiltjenester i Danmark. TDC har en UMTS-licens til at levere 3G-tjenester i Danmark, som udløber den 31. oktober 2021. Desuden har TDC tre GSM-licenser i Danmark: DCS 1800 (som udløber den 12. juni 2017), DSC6 (som udløber den 12. juni 2017) og GSM1 (som udløber den 31. december 2019). Den 10. maj 2010 erhvervede TDC en licens, der giver TDC adgang til parrede frekvenser på 2x20 MHz inden for 2,5 GHz frekvensområdet (udløber den 31. maj 2030). IT- og Telestyrelsen kan trække de nuværende licenser tilbage, hvis TDC ikke opfylder licensbetingelserne, herunder opnår myndighedernes godkendelse ved ændring i ejerforhold (change of control). Efter udløbsdatoerne skal TDC genansøge om, eller generhverve, nye licenser, hvilket kan indebære væsentlige omkostninger for TDC. Der kan ikke gives sikkerhed for, at TDC vil have held med en sådan ansøgning eller med andre fremtidige ansøgninger om yderligere licenser. I tilfælde af, at TDC ikke kan forny en licens eller opnå en ny licens på en teknologi, der er væsentlig for TDC's udbud af tjenester, kan TDC blive tvunget til at ophøre med at bruge denne teknologi, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC er udsat for risici for retssager og voldgiftssager, der kan betyde, at TDC pådrager sig betydelige omkostninger, skal betale væsentlige erstatningsbeløb eller forhindres i at sælge sine produkter.

TDC er part i og kan i fremtiden blive inddraget i kommercielle tvister samt retssager og voldgiftssager med offentlige myndigheder eller private parter vedrørende betydelige erstatningskrav eller andre sanktioner som f.eks. opstår som følge af opkøb eller frasalg af datterselskaber eller andre væsentlige aktiver gennemført i de senere år eller som følge af væsentlige kontrakter, som TDC har indgået. Udfaldet af disse og eventuelle fremtidige sager er vanskeligt at forudsige med sikkerhed. Hvis en væsentlig sag ikke falder ud til TDC's fordel, det være sig på grundlag af en dom eller en forligsaftale, kan TDC blive tilpligtet at betale væsentlige beløb eller at acceptere andre sanktioner, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's finansielle stilling og driftsresultat. Endvidere kan omkostningerne til retssager og voldgift være betydelige. Endvidere har TDC påtaget sig erklæringer og garantier i aftaler om frasalg af visse virksomheder, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Sådanne erklæringer og garantier kan resultere i betalinger, der kan eller ikke kan være hensat til i regnskabet.

TDC er underlagt dansk og EU konkurrencelovgivning.

TDC er underlagt dansk og EU konkurrencelovgivning. Såvel dansk som EU konkurrencelovgivning forbyder aftaler og praksis, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrence, samt adfærd, der udgør misbrug af dominerende stilling. Endvidere indgår der i såvel dansk som i EU lovgivning bestemmelser om fusionskontrol. Konkurrenceloven er for nylig blevet ændret, således at tærskelværdien for pligtig fusionsanmeldelse blev sænket væsentligt. I henhold til konkurrenceloven skal en fusion anmeldes til Konkurrencestyrelsen, hvis de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst DKK 900m, og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst DKK 100m, eller mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst DKK 3,8 mia., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst DKK 3,8 mia.

I lyset af TDC's størrelse og markedsposition medfører konkurrencelovgivningen i væsentligt omfang en begrænsning af TDC's muligheder for at drive sin virksomhed. Især begrænses mulighederne for yderligere opkøb i Danmark af den nylige ændring af de danske bestemmelser om fusionskontrol. Tilsvarende har TDC's danske praksis og aftaler været, og vil formentlig fortsat være underlagt Konkurrencestyrelsens kontrol for mulig overtrædelse af konkurrenceloven. Selvom TDC har stor opmærksomhed på sine aftaler og søger at overholde konkurrenceloven, er det ofte vanskeligt at vurdere, hvorvidt en praksis eller en aftale er i overensstemmelse med konkurrenceloven, og der kan ikke gives sikkerhed for, at de relevante myndigheder vil tilslutte sig TDC's fortolkning af sådan regulering.

Konkurrencestyrelsen annoncerede den 30. september 2010, at den havde iværksat en analyse af markedet for distribution af tv-kanaler i Danmark. Det er styrelsens formodning, at der ikke er tilstrækkelig effektiv konkurrence på markedet, da der er få tv-distributører, og nogle kanaler kun kan fås hos bestemte distributører. Styrelsen forventer at offentliggøre resultatet af analysen inden sommeren 2011. Der kan ikke gives sikkerhed for resultatet af analysen eller dens mulige indvirkning på TDC's (herunder YouSees) virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Finansielle og skattemæssige risici

Risici vedrørende lånefaciliteter

Selskabet havde pr. 31. december 2010 en rentebærende nettogæld på DKK 22.607m, hvoraf DKK 17.852m var udestående under dets seniorlåneaftale. TDC vil fortsat være underlagt væsentlige forpligtelser med henblik på rente- og tilbagebetaling af seniorlåneaftalen og andre faciliteter.

Seniorlåneaftalen indeholder visse begrænsende klausuler, herunder begrænsninger vedrørende virksomhedsopkøb, indgåelse af joint ventures, gældsstiftelse, garantistillelse, ydelse af sikkerhed samt salg af aktiver. Klausulerne vedrørende virksomhedsopkøb og joint ventures, gældsoptagelse og garantistillelse vil være sat ud af kraft, så længe Selskabet fastholder en gearing på under 3,5x (beregnet i henhold til seniorlåneaftalen) ved udgangen af de seneste to kvartaler eller en langsigtet kreditvurdering på BBB- og Baa3 S&P og Moody's ("Frigørelsesbetingelsen"). Hvis TDC ikke er i stand til at opfylde Frigørelsesbetingelsen, vil det i væsentlig grad begrænse TDC's fleksibilitet med hensyn til at drive virksomheden, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

TDC's eksisterende lånefaciliteter kræver, at TDC overholder nærmere angivne finansielle nøgletal og opfylder nærmere angivne finansielle test. Evnen til at gøre dette kan påvirkes af begivenheder, udenfor koncernens kontrol, og TDC kan derfor ikke forsikre sine interessenter om opfyldelsen af disse nøgletal og test. Hvis der sker misligholdelse af disse låneaftaler, kan långiverne opsige deres tilsagn og kan efter påkrav erklære, at alle skyldige beløb er forfaldne til betaling. Accelereret forfald af gælden under seniorlåneaftalen kan medføre misligholdelse af vilkårene i visse gældsaftaler, der indeholder bestemmelser om "cross default" (dvs. EMTN'erne og renteafdækningsinstrumenterne), hvormed forfald af al sådan anden gæld i henhold til disse aftaler ville blive accelereret. Hvis dette skulle ske, vil Selskabet muligvis ikke have tilstrækkeligt med aktiver til at betale sin gæld. Endvidere kan misligholdelse fra NTC's side af visse bestemmelser i seniorlåneaftalen (eller andre finansieringsdokumenter relateret hertil) udgøre en misligholdelsesbegivenhed under seniorlåneaftalen som kunne berettige långiverne til at opsige deres forpligtelser og erklære alle beløb, som TDC skylder dem for forfaldne til betaling (med tilsvarende konsekvenser som beskrevet ovenfor).

Pr. 31. December 2010 havde NTC ingen gæld, dvs. ingen gæld under seniorlåneaftalen, ingen højrenteobligationsgæld eller gæld under andre låneaftaler.

TDC's evne til at generere de betydelige kontante beløb, der er nødvendige for at betale renter og afdrag på sin gæld, afhænger af mange faktorer, der ligger uden for koncernens kontrol. TDC's evne til at betale af på og refinansiere sin gæld samt finansiere driftskapital og anlægsinvesteringer afhænger af koncernens fremtidige driftsresultat og evne til at fremskaffe tilstrækkelig likviditet. Dette afhænger i et vist omfang af generelle samfundsøkonomiske, finansielle, konkurrencemæssige, markedsmæssige, lovmæssige, regulatoriske og andre faktorer, hvoraf mange ikke kan kontrolleres af TDC, hvilket også er tilfældet for de andre faktorer, der gøres rede for i dette afsnit. Interessenterne kan ikke være sikre på, at TDC Koncernens forretning frembringer tilstrækkelige pengestrømme fra driften, eller at fremtidig gælds- og egenkapitalfinansiering er til rådighed for TDC til at betale sin gæld, når den forfalder, eller til at finansiere sit øvrige likviditetsbehov. Hvis TDC's fremtidige pengestrømme fra driften og andre kapitalressourcer (herunder eksisterende lånefaciliteter) er utilstrækkelige til at betale koncernens gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, eller finansiere sine likviditetsbehov, kan TDC blive tvunget til at indskrænke eller udsætte sine forretningsaktiviteter og anlægsinvesteringer, sælge aktiver, optage yderligere gæld eller udstede egenkapital, omstrukturere eller refinansiere al eller en del af sin gæld, når eller før den forfalder.

TDC's interessenter kan ikke være sikre på, at disse alternativer gennemføres rettidigt eller på tilfredsstillende vilkår. Derudover kan lånebetingelserne på TDC's gæld, herunder moderselskabets gæld samt fremtidig gæld begrænse TDC's evne til at forfølge nogle af disse alternativer.

Renterisiko

TDC's gæld og afledte finansielle instrumenter er variabelt forrentede. Således kan en stigning i markedsrenten forøge TDC's renteomkostninger og afdragsforpligtelser, hvilket kan forøge de risici, der er forbundet med dets kapitalstruktur, og kan få negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. Afdækningen kan være dyr at opretholde og vil måske ikke yde tilstrækkelig beskyttelse mod ugunstige udsving i rentesatserne.

Pr. 31. december 2010 var renterisikoen vedrørende 76% af TDC's bruttogæld afdækket. Andelen af bruttogælden, som sikres, kan afvige i fremtiden.

Valutakursrisiko

TDC's omsætning fra Sverige og Norge, hvor TDC har forretningsaktiviteter og udarbejder årsregnskaber i andre valutaer end danske kroner (DKK) og euro (EUR), er udsat for valutakursrisici. Kursfald på disse valutaer over for den danske krone vil, ud fra TDC's perspektiv, have en negativ indvirkning på værdien af TDC's investeringer i de pågældende forretninger og det overskud, TDC opnår derfra.

Endvidere er TDC eksponeret mod en valutakursrisiko fra finansieringsaktiviteter i andre valutaer end DKK. Ugunstige udsving i valutakurser mellem DKK og disse valutaer kan have en negativ indvirkning på TDC's virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat.

Pr. 31. december 2010 var 97% af TDC's nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) i EUR.

Kreditvurdering

En nedjustering af TDC's kreditvurderinger kan medføre stigende finansieringsomkostninger og begrænse adgangen til finansieringskilder.

TDC's kreditvurderinger gennemgås regelmæssigt af kreditvurderingsinstitutterne. Hvis TDC's driftsresultat svækkes, uanset årsagen, kan TDC's kreditvurdering blive nedjusteret. Hvis TDC's kreditvurdering nedjusteres, kan det medføre øgede finansieringsomkostninger for TDC, begrænse TDC's adgang til finansieringskilder og svække TDC's muligheder for at refinansiere hele eller dele af sin udestående gæld.

TDC vil måske skulle bidrage med aktiver til sine pensionskasser.

Visse af TDC's nuværende og tidligere medarbejdere er berettiget til pension fra TDC Pensionskasse. Pensionskassen investerer i en række forskellige omsættelige værdipapirer og fast ejendom, herunder i fast forrentede værdipapirer og aktier. Afkastet på disse investeringer har indvirkning på TDC's finansielle resultat og finansieringsbehov i forbindelse med dets pensionsordninger. TDC har også ydelsesbaserede pensionsordninger for sine medarbejdere i TDC Norge.

Hvis TDC Pensionskasse ikke er i stand til at opfylde solvenskravene i henhold til Lov om tilsyn med firmapensionskasser, vil TDC straks skulle indbetale det manglende beløb. TDC forventes ikke at kunne trække aktiver ud af pensionskassen, såfremt der er overskydende aktiver.

TDC's balance pr. 31. december 2010 viste positive regnskabsmæssige nettopensionsaktiver vedrørende TDC's danske ydelsesbaserede ordninger, men der kan ikke gives sikkerhed for, at TDC ikke i fremtiden vil skulle foretage indbetalinger af manglende beløb med henblik på at opfylde solvenskravene i henhold til Lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Finanstilsynet har indført et benchmark for dødeligheden for firmapensionskassers medlemmer, der tages i anvendelse pr. 1. januar 2011. Finanstilsynet pålægger samtidig TDC Pensionskasse at foretage en analyse af, om dødeligheden for pensionskassens medlemmer afviger fra benchmarket og indsende en redegørelse herom til Finanstilsynet senest 1. juli 2011. Der må alene afviges fra Finanstilsynets benchmark, hvis pensionskassen på et tilstrækkeligt grundlag kan dokumentere, at der er signifikant og begrundet forskel mellem pensionskassens og benchmarkets dødelighed. Efter TDC Pensionskasses opfattelse afviger dødeligheden for pensionskassens medlemmer fra Finanstilsynets benchmark for dødelighed i Danmark. Såfremt Finanstilsynet måtte være uenig heri, således at pensionskassen skal anvende benchmarket, vil det medføre højere pensionshensættelser i TDC Pensionskasse og eventuelt behov for kapitaltilførsel fra TDC for at opfylde lovgivningens solvenskrav.

TDC's skatteposition kan blive anfægtet af de lokale skattemyndigheder, og kan blive berørt af eventuelle negative ændringer i skattelovgivningen.

TDC er underlagt den gældende skattelovgivning i de lande, hvor det har forretningsaktiviteter. Der er tidligere sket ændringer i skattelovgivningen, som har påvirket TDC negativt. Enhver fremtidig ændring af skattereglerne, herunder moms i de lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter, kan få negativ indvirkning på TDC's selskabsskat og moms samt det fremtidige driftsresultat.

Det er TDC's målsætning at sikre at indberette og betale direkte og indirekte skatter korrekt og til tiden.

TDC fører en aktiv skattepolitik med henblik på at optimere sine skatteomkostninger og for at sikre styring af skatterisici med en lav margin for uidentificerede risici. Denne skattepolitik medfører en risiko for, at TDC's skattemæssige stilling kan blive anfægtet af de lokale skattemyndigheder. TDC vurderer skatterisiciene forbundet med denne skattepolitik og foretager hensættelser til skatterisici efter behov. På grund af den usikkerhed der er behæftet med disse skatterisici, kan de foretagne hensættelser dog vise sig ikke at være tilstrækkelige til at dække TDC's faktiske skatteomkostninger og dermed forbundne omkostninger. Hvis TDC's faktiske skatteomkostninger og dermed forbundne omkostninger overstiger de foretagne hensættelser, vil det få negativ indvirkning på TDC's finansielle stilling og driftsresultat, og det kan desuden få negativ indvirkning på TDC's pengestrømme.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport