Regulering

Regulering

Oversigt

Nedenstående er et resumé af de lovgivningsmæssige rammer for telekommunikationsbranchen i EU, herunder særligt i Danmark. Resuméet har til formål at give et generelt overblik over den mest relevante telelovgivning, der finder anvendelse på TDC's aktiviteter i Danmark, og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af sådan lovgivning.

Lovgivning

EU

Lovgivning

I henhold til den reviderede rammelovgivning (Teledirektivpakken 2003) skal EU-medlemsstater pålægge udbydere, der er udpeget som indehavere af en stærk markedsposition ("SMP"), visse forpligtelser. Det er hensigten, at disse forpligtelser skal kompensere for et markedssvigt i et marked, hvor en deltager (eller flere) har SMP-status. De retsforskrifter, der udgør Teledirektivpakken 2003, er suppleret med Europa-Kommissionens ("EU-Kommissionen") henstilling K(2003) 497 af 11. februar 2003 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor ("2003 SMP-henstillingen"). 2003 SMP-henstillingen definerer 18 specifikke markeder og vedrører identificering af produkt- og tjenestemarkeder, hvor udbydere, der er udpeget som indehavere af SMP-status, kan pålægges lovgivningsmæssige forpligtelser. 2003 SMP-henstillingen er ændret og erstattet af en ny henstilling fra EU-Kommissionen (K(2007)5406) af 17. december 2007 ("2007 SMP-henstillingen"). I 2007 SMP-henstillingen er antallet af markeder reduceret fra 18 oprindelige til syv nye markeder. IT- og Telestyrelsen er p.t. i færd med at vurdere de nye markeder og revurdere sine tidligere afgørelser vedrørende de oprindelige 18 markeder, hvor operatører med SMP-status har SMP-forpligtelser. Indtil der foreligger afgørelser vedrørende de relevante nye markeder og oprindelige markeder, finder afgørelserne vedrørende de relevante oprindelige markeder fortsat anvendelse.

Europa-Parlamentet og Ministerrådet indgik den 4. november 2009 en aftale vedrørende en revideret telereguleringspakke ("EU-telereformpakken"). EU-telereformpakken skal være gennemført i EU-medlemsstaternes nationale lovgivning senest den 25. maj 2011. Nogle af de mest fremtrædende elementer i EU-telereformpakken er 1) europæiske forbrugeres ret til få et nummer aktiveret inden for en frist på én arbejdsdag, hvis de har indgået en aftale om portering af et nummer til en ny operatør, 2) målsætningen om et åbent og mere "neutralt" internet og 3) funktionel adskillelse med henblik på at undgå mangelfuld konkurrence. Funktionel adskillelse medfører, at en udbyder med SMP-status tilpligtes at oprette driftsmæssigt adskilte forretningsenheder for udbyderens en gros- og detailvirksomhedssegmenter med henblik på at sikre udbud af helt ens netadgangsprodukter til alle detailudbydere, herunder udbyderens egen vertikalt integrerede detailvirksomhed.

International roaming

International roaming er reguleret af EU-roamingforordningen. EU-roamingforordningen pålægger mobiludbydere i EU en række forpligtelser, herunder et loft på engros- og detailpriser for tale, sms og data. EU-roamingforordningen har medført et lavere niveau for roamingtakster, hvilket på nogle områder har haft negativ indvirkning på TDC's omsætning og indtjening.

Danmark

Teledirektivpakken 2003 er fuldt implementeret i Danmark. EU-telereformpakken forventes at være implementeret senest den 25. maj 2011. Videnskabsministeren fremsatte den 17. november 2010 et forslag til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ("Forslag til ændring af Teleloven"). Formålet med loven er bl.a. at implementere EU-telereformpakken. I Forslag til ændring af Teleloven er der desuden fremsat forslag om adskillige andre ændringer til teleloven. For eksempel foreslås det at give IT- og Telestyrelsen større beføjelser til at udøve individuelle skøn i forbindelse med sine afgørelser vedrørende SMP-forpligtelser. Set med TDC's øjne er de vigtigste ændringer de, der vedrører priskontrol, stand-still og nummerportabilitet.

Lovgivning

Den danske lovgivning vedrørende drift af elektroniske kommunikationsnet og udbud af elektroniske kommunikationstjenester er omfattende. Teleloven udgør den primære lovmæssige danske regulering og indeholder de overordnede regler vedrørende slutbrugerforhold, forsyningspligt, nummerforhold og samtrafik.

Lovgivning vedrørende udbydere med SMP-status

Telelovens bestemmelser

Teleloven indeholder en række bestemmelser, hvorefter udbydere, der udpeges som indehavere af SMP-status på et bestemt marked, pålægges en række forpligtelser. Udpegning af udbydere med SMP-status i bestemte markedssegmenter sker på grundlag af markedsafgørelser, der træffes af IT- og Telestyrelsen (jf. afsnittet "Markedsanalyser" nedenfor).

IT- og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med SMP-status en eller flere af følgende forpligtelser i forhold til samtrafik:

  • imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik
  • ikke-diskrimination
  • gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik og nye samtrafikprodukter
  • regnskabsmæssig opsplitning
  • priskontrol og omkostningsregnskabssystem

IT- og Telestyrelsen kan i visse tilfælde og efter forudgående drøftelse med og samtykke fra EU-Kommissionen pålægge udbydere med SMP-status andre forpligtelser end ovennævnte.

IT- og Telestyrelsen vil i henhold til Forslag til ændring af Teleloven få øget fleksibilitet i forhold til de forpligtelser, der pålægges udbydere med SMP-status. Indholdet og omfanget af de pågældende forpligtelser vil ikke længere fremgå direkte af lovgivningen, men vil blive fastsat i IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser. Dette vil give IT- og Telestyrelsen mulighed for at tilpasse udformningen af SMP-forpligtelserne, herunder indholdet og omfanget deraf, med henblik på at løse eventuelle identificerede konkurrenceproblemer. Herudover vil Forslag til ændring af Teleloven, som led i implementeringen af EU-telereformpakken, under særlige ekstraordinære omstændigheder give IT- og Telestyrelsen mulighed for at pålægge udbydere med SMP-status en forpligtelse til funktionel adskillelse. TDC forventer ikke at blive underlagt nogen forpligtelser til funktionel adskillelse. Som en del af forpligtelsen vedrørende ikke-diskrimination indeholder Forslag til ændring af Teleloven endvidere forslag om en forpligtelse vedrørende stand-still-perioder, således at IT- og Telestyrelsen i en markedsafgørelse kan pålægge SMP-udbydere i tillæg til en gennemsigtighedsforpligtelse til at anvende en stand-still-periode, når de lancerer nye eller ændrede engrosprodukter.

Markedsanalyser

IT- og Telestyrelsen er i henhold til teleloven forpligtet til med regelmæssige mellemrum at gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at vurdere, om der er tilstrækkelig konkurrence på de individuelle markeder. På de markeder, hvor IT- og Telestyrelsen har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence, udpeger styrelsen en eller flere udbydere som indehavere af SMP-status.

IT- og Telestyrelsen har gennemført markedsanalyser og afsagt markedsafgørelser vedrørende de 18 markeder, der er defineret i 2003 SMP-henstillingen. I henhold til 2007 SMP-henstillingen er de 18 oprindelige markeder reduceret til syv nye markeder, og IT- og Telestyrelsen er p.t. i færd med at revurdere sine tidligere afgørelser angående de af de 18 oprindelige markeder, der er omfattet af de syv nye markeder i 2007 SMP-henstillingen. IT- og Telestyrelsen er endvidere i færd med at foretage en vurdering af engrosmarkedet for SMS-terminering.

Markeder, hvor TDC has SMP-status og er underlagt SMP-forpligtelser

IT- og Telestyrelsen har udpeget TDC som SMP-udbyder på en række af de oprindelige markeder og har udpeget TDC som SMP-udbydere på de syv nye markeder. I udkast til markedsafgørelse for engrosmarkedet for SMS-terminering, som blev offentliggjort af IT- og Telestyrelsen den 1. juli 2010, forslås det endvidere at udpege TDC som SMP-udbyder på dette marked og at pålægge TDC en række SMP-forpligtelser, herunder en forpligtelse vedrørende prisregulering efter en LRAIC-model. Prisreguleringen forventes at nedsætte TDC's priser for SMS-terminering. Det foreslås endvidere i udkastet til markedsafgørelse, at Telia, Telenor og Hi3G udpeges som SMP-udbydere på dette marked, og at de pålægges SMP-forpligtelser.

I størstedelen af markederne, hvor TDC er udpeget som SMP-udbyder inklusive de syv nye markeder, er TDC underlagt de SMP-forpligtelser, der er anført oven for. Hvor TDC er underlagt en SMP-forpligtelse om priskontrol, skal priserne generelt fastsættes ved hjælp af LRAIC-modellen. Forslag til ændring af Teleloven indeholder et forslag om ændring af de gældende bestemmelser om prisregulering. Den gældende telelov indeholder en udtømmende liste over mulige priskontrolmetoder, hvorimod Forslag til ændring af Teleloven ikke indeholder en sådan liste, men fastlægger de hensyn, som skal varetages, og de lovgivningsmæssige rammer, som IT- og Telestyrelsen skal agere inden for, når IT- og Telestyrelsen håndhæver priskontrolforpligtelsen. Derfor vil LRAIC-metoden måske ikke blive den foretrukne prisreguleringsmetode i fremtiden. Den 7. maj 2009 udsendte EU-Kommissionen en henstilling vedrørende en ændring af LRAIC-metoden i forhold til engrostermineringstakster i både fastnet og mobilnet. I henhold til henstillingen skal differensomkostninger defineres som "avoidable costs". Anvendelse af "avoidable cost"-metoden vil medføre et væsentligt fald i de engrospriser, som TDC vil kunne opkræve. Henstillingen blev implementeret i Danmark med en ændring af bekendtgørelsen om LRAIC-modellen, men principperne er endnu ikke indarbejdet i de anvendte LRAIC-modeller.

IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse fra 22. december 2010 vedrørende det nye marked 1 - Markedet for adgang til et offentligt telefonnet på et fast sted for privat- og erhvervskunder - pålægger TDC en række SMP-forpligtelser vedrørende engroskøb af PSTN- og ISDN-abonnementer, herunder priskontrol ved anvendelse af "historiske omkostningersmetode" og ikke LRAIC-metoden. Engroskøb af PSTN- og ISDN-abonnementer var tidligere reguleret på det oprindelige marked 8, hvor TDC er underlagt prisfastsættelsesmetoden "slutbrugerpris korrigeret for sparede omkostninger".

De vigtigste markedsafgørelser for TDC's virksomhed er de nye engrosmarkeder 4, 5 og 7, hvor TDC er underlagt SMP-forpligtelser. Disse markeder er hver især beskrevet nedenfor.

Marked 4 - markedet for engrossalg af (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (herunder delt eller fuldt ubundtet adgang) på et fast sted

IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 regulerer adgang til rå kobber (abonnentledninger) i Danmark. Dette marked omfatter kun kobber og ikke fiber eller andre adgangsinfrastrukturer. TDC er udpeget som SMP-udbyder på dette marked og har SMP-forpligtelser bl.a. vedrørende priskontrol. Adgangspriser fastsættes generelt efter en LRAIC-model.

Marked 5 - markedet for engrossalg af bredbåndstilslutning

I henhold til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 2009 omfatter markedsafgrænsningen adgang til bredbånd via kobber-, koaksial- og fiberkabler. TDC har i henhold til denne markedsafgørelse SMP-status på dette marked og er derfor pålagt SMP-forpligtelser vedrørende adgang til BSA via kobber og coax, men ikke via fiber.

Priser fastsættes efter en LRAIC-model.

Kravet om at skulle tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax træder i kraft, når følgende to betingelser er opfyldt: 1) en LRAIC-model til engros-BSA via coax er udviklet og træder i kraft, og 2) en konkurrent formelt har anmodet om BSA til bredbånd via coax. Når de to betingelser er opfyldt, har TDC seks måneder til at implementere og begynde at tilbyde BSA via coax til priser fastsat efter LRAIC-modellen.

TDC har indbragt IT- og Telestyrelsens afgørelse af 22. december 2009 for domstolene vedrørende forpligtelsen om at tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax, der ikke ejes af TDC, men hvor TDC leverer bredbåndstjenester til husstande tilsluttet nettet og kontrollerer de frekvenser, der er nødvendige for bredbåndsdistribution. Det er TDC's opfattelse, at TDC ikke er forpligtet til at tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax, der ikke ejes af TDC, medmindre dette er udtrykkeligt fastlagt i en aftale mellem ejeren af det pågældende net og TDC, men afgørelsen er uklar på dette punkt.

IT- og Telestyrelsen offentliggjorde den 3. november 2010 en supplerende afgørelse, der pålægger TDC at tilbyde engros-BSA til bredbånd via sit fibernet. Afgørelsen pålægger TDC en række forpligtelser, herunder etablering af fiberadgang til forberedte husstande. Priserne vil blive fastsat i henhold til en LRAIC-model. Indtil den pågældende LRAIC-model er udviklet og implementeret, vil de dog blive fastsat efter historiske omkostningersmetode. Afgørelsen trådte i kraft den 3. december 2010. TDC har anket dele af denne afgørelse til Teleklagenævnet.

Marked 7 - markedet for terminering af taleopkald på individuelle mobiltelefonnet

I henhold til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 8. marts 2010 blev TDC udpeget som SMP-udbyder på dette marked og har en række SMP-forpligtelser, herunder vedrørende priskontrol. Telia, Telenor og Hi3G er også udpeget som SMP-udbydere på dette marked og er pålagt SMP-forpligtelser. Mobiltermineringspriserne for TDC, Telia, Telenor og Hi3G fastsættes ved hjælp af en LRAIC-mobilmodel.

Nummerportabilitet

Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal i henhold til teleloven sikre, at slutbrugere hos disse kan medtage abonnentnumre ved skift fra en udbyder til en anden (nummerportabilitet). Slutbrugere skal således have mulighed for at beholde deres abonnentnumre, når de skifter mellem udbydere. Udbydere er ikke forpligtet til at tilbyde såkaldt krydsportabilitet, f.eks. fra fastnetnummer til mobilnummer, men alene fra mobilnummer til mobilnummer eller fra fastnetnummer til fastnetnummer. Som led i implementeringen af EU-telereformpakken indeholder Forslag til ændring af Teleloven forslag om at forpligte udbyderne til at sikre, at slutbrugere har mulighed for portering af abonnentnumre i løbet af én dag, i modsætning til EU-telereformpakken, der kun indeholder en forpligtelse til at aktivere nummeret i løbet af én dag.

Forsyningspligt

TDC blev pr. 1. januar 2009 udpeget til at være forsyningspligtudbyder i Danmark i overensstemmelse med Forsyningspligtdirektivet og forsyningspligtbekendtgørelsen. I henhold til forsyningspligtsreguleringen har alle kunder, uanset geografisk placering, ret til at blive tilbudt en række grundlæggende telekommunikationstjenester såsom fastnettelefoni, ISDN-net og -tjenester, et vist minimumssæt af faste kredsløb, særlige forsyningspligttjenester for handicappede, elektronisk abonnementfortegnelse og visse radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. TDC skal på rimelige vilkår udbyde de tjenester, der er omfattet af forsyningspligten, til enhver, der anmoder derom. Forsyningspligten løber indtil den 31. december 2014, og IT- og Telestyrelsen har mulighed for en forlængelse på op til to år.

Antiterrorforanstaltninger

Som led i antiterrorforanstaltningsplanen udstedt i 2005 har Folketinget vedtaget en lov, som pålægger teleoperatører forpligtelser i forhold til levering af aflytningsydelser uden kompensation for investeringer forbundet dermed. Herudover er der udstedt en bekendtgørelse om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik ("logningsbekendtgørelsen"). Teleloven indeholder bestemmelser om, hvordan udbydere skal bistå politiet ved gennemførelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af bl.a. aflytning, og hvordan udbydere skal indrette deres tekniske udstyr og tekniske systemer, således at politiet kan gennemføre indgreb i meddelelseshemmeligheden. Teleloven suppleres af retsplejeloven, der også indeholder bestemmelser om, hvordan udbydere skal bistå politiet med indgreb og adgang til data, herunder data, der opbevares i henhold til logningsbekendtgørelsen. I henhold til logningsbekendtgørelsen skal en udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til slutbrugere opbevare oplysninger om teletrafik, der genereres og behandles i udbyderens net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i straffesager. De pågældende data skal opbevares af udbyderen i et år. Forpligtelsen til logning af teletrafik gælder ikke for indholdet af den pågældende trafik.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport