Medarbejdere

Medarbejdere

Pr. 31. december 2010 havde TDC 10.423 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Nedenstående tabel viser antallet af TDC's fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 31. december 2010, 2009 og 2008 fordelt på forretningsenheder.

TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i Danmark i de senere år. Som følge af disse programmer har TDC i 2010 reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 691 medarbejdere (headcount).

TDC lægger megen vægt på at uddanne medarbejderne og måler medarbejdertilfredsheden ved at gennemføre en kvartalsvis trivselsmåling, TDC Kompasset. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen involverer medarbejderne i en dialog med henblik på at identificere måder, hvorpå arbejdsmiljøet, arbejdsprocesserne og målsætningerne kan forbedres. Ifølge TDC's interne undersøgelse, der omfatter hele arbejdsstyrken, steg medarbejdertilfredsheden fra 73/100 i 2008 til 76/100 i 2009 og 77/100 i 2010.

FTE'er (ultimo året) 2010 2009 2008 Ændring i % 2010 vs. 2009 Ændring i % 2009 vs. 2008
Privat¹ 2.037 2.160 2.212 (5,7) (2,4)
TDC Erhverv 1.476 1.528 1.620 (3,4) (5,7)
TDC Nordic 1.388 1.437 1.619 (3,4) (11,2)
   - heraf i Danmark 168 153 155 9,8 (1,3)
Operations & Wholesale² 3.868 4.409 4.406 (12,3) 0,1
YouSee³ 1.231 1.265 1.174 (2,7) 7,8
Andre aktiviteter 423 478 741 (11,5) (35,5)
   - heraf i Danmark 420 471 726 (10,8) (35,1)
TDC Koncernen 10.423 11.277 11.772 (7,6) (4,2)
TDC Koncernen, indland 9.200 9.986 10.293 (7,9) (3,0)
  1. 1 Indeholder Fullrate fra og med 2K 2009 og M1 fra og med 1K 2010.
  2. 2 Indeholder fibernet erhvervet fra DONG Energy fra og med 4K 2009 og Unotel fra og med 1K 2010.
  3. 3 Indeholder A+ fra og med 2K 2009 og Nordit fra og med 2K 2010.

Medarbejderrelationer

TDC vurderer, at mere end 70% af medarbejderne var medlem af en fagforening pr. 31. december 2010. Næsten alle medarbejdere, undtagen medarbejdere på cheflønsprogrammet, er dækket af kollektive overenskomster.

TDC har kollektive overenskomster med Dansk Metals teleafdeling (DM), Lederforeningen i TDC (LTD), Akademikernes Centralorganisation (AC) og enkelte andre fagforbund. Overenskomsten med LTD giver ikke mulighed for at iværksætte strejke og andre faglige aktioner.

TDC har indgået kollektive borgfredsaftaler med Dansk Metals teleafdelinger, Lederforeningen i TDC og AC-organisationerne (samlet kaldet "borgfredsaftalefagforeningerne"). I henhold til disse borgfredsaftaler forpligter TDC sig til at følge visse retningslinjer i forbindelse med reduktion af arbejdsstyrken herunder at uddanne overtallige medarbejdere, således at de er bedre stillet til ansættelse uden for TDC eller, i visse tilfælde, har mulighed for at blive genansat i TDC. Borgfredsaftalen med Dansk Metals teleafdelinger sikrer, at der skabes dialog mellem parterne inden for 24 timer i tilfælde af en forestående konflikt, så en sådan kan forhindres. Borgfredsaftalerne udløber med udgangen af 2011, men kan dog opsiges af TDC eller af fagforeningerne med tre måneders varsel, såfremt forudsætningerne for aftalerne ikke længere er til stede eller ændrer sig.

TDC har endvidere indgået kollektive aftaler med borgfredsaftalefagforeningerne med hensyn til de vilkår og betingelser, der vil tilskynde medarbejderne til frivillig fratrædelse. Aftalerne kan opsiges af begge parter med to måneders varsel.

I TDC Nordic anvendes en blanding af kollektive overenskomster og individuelle kontrakter.

Pension mv.

TDC's medarbejdere består af (i) tidligere statstjenestemænd, der er omfattet af en ydelsesbaseret pensionsordning, (ii) medarbejdere med pensionsrettigheder i TDC Pensionskasse (ydelsesbaserede pensionsordninger) og (iii) medarbejdere, der er omfattet af almindelige pensionsordninger (bidragsbaserede pensionsordninger).

Pensionsvilkårene for de af TDC's medarbejdere, der er tidligere statstjenestemænd, svarer til de vilkår, der gælder for statstjenestemænd, som hører under statstjenestemandslovgivningen. Ifm. overgangen til TDC bevarede de retten til tjenestemandspension i overensstemmelse med tjenestemandspensionsloven. I 1994 indgik TDC en aftale med staten, i henhold til hvilken, staten, mod et engangsbeløb fra TDC, skal betale tjenestemandspension til de tidligere statstjenestemænd, og TDC har ingen yderligere forpligtelser til at finansiere sådanne pensionsudbetalinger. Aftalen med staten kan dog genforhandles, hvis de præmisser, som aftalen var baseret på, ændrer sig væsentligt. Medarbejdere, som er tidligere statstjenestemænd, bevarede retten til rådighedsløn, der er en særlig fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre års løn, i tilfælde af stillingsnedlæggelse. TDC er forpligtet til at betale denne rådighedsløn.

Pensionsvilkårene for medlemmer af TDC Pensionskasse svarer til de vilkår, der gælder for statstjenestemænd. I tilfælde af at de måtte blive opsagt pga. stillingsnedlæggelse ville 93 medarbejdere pr. 31. december 2010 havde ret til at modtage rådighedsløn svarende til tre års løn, og 80 medarbejdere havde ret til at modtage ventepenge svarende til tre måneders fuld løn og 2/3 fuld løn i fire år og ni måneder. TDC er forpligtet til at indbetale til tjenestemandspensionsordninger til rådighedsløn og ventepenge.

Pensionsbetingelserne for øvrige medarbejdere i Danmark er ydelsesbaserede pensionsordninger uden yderligere forpligtelser for TDC end at betale aftalte bidrag til vedkommendes pensionsforsikringsselskab.

TDC har endvidere påtaget sig en forpligtelse til at betale supplerende pensionsbidrag til det af medarbejderen valgte pensionsforsikringsselskab for tidligere statstjenestemænd og medlemmer af TDC Pensionskasse. Denne overbygning på tjenestemandspensionsordningen er aftalt for at kompensere for, at der er aftalt en fastfrysning af det lønniveau, der anvendes som basis for at beregne tjenestemandspensionens størrelse.

Antallet af medarbejdere (headcount) under de enkelte pensionsordninger i TDC pr. 31. december 2010 er vist i tabellen nedenfor [1].

De nordiske forretningsenheder opererer med en række pensionsordninger, som for det meste også er ydelsesbaserede pensionsordninger.

Kontrakttyper/overenskomst Almindelig
pensionsordning
Medlemmer af TDC Pensionskasse Tidligere stats-tjenestemænd I alt
AC 1.079 5 2 1.086
Dansk Metal 3.331 1.714 205 5.250
LTD 861 342 66 1.269
Andre/ingen kollektiv aftale 303 8 2 313
TDC Koncernen 5.574 2.069 275 7.918

  1. Tallene dækker TDC A/S, YouSee A/S og NetDesign. Tallene angiver det samlede antal medarbejdere og ikke antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Følgende per-sonalegrupper er medregnet: Fastansatte og midlertidigt ansatte undtagen medarbej-dere på langtidsorlov, udstationerede medarbejdere og medarbejdere, der er omfattet af en fratrædelsesordning.
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport