Corporate Responsibility (CR)

Dette er TDC's lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99a.

Supplerende til den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar har TDC i lighed med 2009 udarbejdet en Corporate Responsibility-rapport, der kan findes på http://om.tdc.dk/samfund. CR-rapporten er udarbejdet efter Global Reporting Initiative's (GRI) sustainability reporting guidelines (G3).

Som medlem af UN Global Compact afleverer TDC også en 'Communication on Progress'-rapport (COP) til FN for regnskabsåret 2010. Denne COP vil bestå af TDC's CR-rapport udformet efter de ovennævnte G3 retningslinjer. Hermed kunne TDC have valgt at undlade at medtage en redegørelse om samfundsansvar i ledelsesberetningen, men har med sigte på klarhed og gennemsigtighed valgt ikke at bruge undtagelsesbestemmelsen.

Corporate Responsibility understøtter forretningen

TDC har i 2010 vedtaget en ny strategi for Corporate Responsibility (CR) godkendt af TDC's direktion og af TDC's bestyrelse. Den nye strategi dækker hele TDC Koncernen inkl. nordiske og danske dattervirksomheder. Strategien understøtter TDC's ambition om at være det bedste af de europæiske teleselskaber, som vi sammenligner os med i 2012 i relation til indtjening, kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed, samtidig med at TDC forbliver rygraden i det danske IT-samfund.

Konkret har TDC udvalgt fem fokusområder, som hver især har en række ansvarspersoner, der skal sikre fremdrift og opfyldelse af de målsætninger, som er fastsat på hvert område. Ansvarspersonerne er med en enkelt undtagelse alle medlemmer af TDC's topledergruppe.

De fem fokusområder er:

  • Digitalt Danmark
  • Kundetryghed og -tillid
  • Klima og miljø
  • Medarbejdersundhed og -mangfoldighed
  • Sociale partnerskaber

I det følgende afsnit redegøres for de fem fokusområders konkrete politikker, hvorledes de omsættes til handling og årets resultater.

Ansvar i system

Den nye strategi opsætter en række ambitiøse mål for TDC's arbejde med Corporate Responsibility, og gør det muligt for koncernen at bygge videre på de resultater, som er opnået gennem de senere år samt styrke en række områder.

Alle målsætninger og resultater rapporteres kvartalsmæssigt til TDC's CR-Board, som er blevet etableret for at understøtte og sikre implementering af strategien på tværs af TDC koncernen. CR-Board'et består af TDC Koncernens strategi- og HR direktør, kommunikationsdirektør, juridisk-regulatoriske direktør, marketingdirektør samt direktøren for Public Accounts i TDC Erhverv og refererer direkte til direktionen.

Alle målsætninger og resultater rapporteres kvartalsmæssigt til Corporate Management Team (CMT) og halvårligt til TDC's bestyrelse. Resultater og målsætninger samt en mere grundig gennemgang af TDC's Corporate Responsibility kan læses i virksomhedens CR-rapport, som forefindes på om.tdc.dk/samfund.

Digitalt Danmark

Hvad TDC vil

TDC har med den nye CR-strategi sat fokus på digitaliseringen af Danmark.

Danmark har gennem mange år opnået topplaceringer i flere internationale undersøgelser af udbredelse af bredbånd og digitale løsninger. Denne position bygger i vid udstrækning på TDC's brede udrulning af både faste og mobile netværk. I TDC vil vi gerne sikre den fortsatte udvikling af Danmark som digitalt foregangsland. Derfor har vi besluttet at investere 25 mia. kr. i den danske IT-infrastruktur over de næste 10 år.

Derudover vil vi konkret sætte fokus på udbredelsen af IT i den danske folkeskole og understøtte udbredelsen af telemedicin og andre velfærdsydelser, som vi anser for en forudsætning for at opretholde og udvikle det høje velfærdsniveau, som den danske befolkning forventer.

Handlinger, resultater og målsætninger

I 2010 øgede vi hastigheden på vores mobile bredbåndsnetværk, så det i dag er muligt at få op til 42 Mbit/s, og med udrulning af Long Term Evolution (LTE) netværket i 2011 vil vi fremover kunne tilbyde vores kunder en endnu bedre mobil dataoplevelse. Samtidig øgede vi andelen af kunder, som havde mulighed for at modtage op til 20 Mbit/s over kabel-, fiber- og kobbernettet til ca. 85% af befolkningen i 2010.

De stadigt stigende hastigheder på både mobilt og fast bredbånd skaber nye muligheder for at digitalisere vores offentlige ydelser.

I 2010 har TDC arbejdet for at udbrede brugen af IT-baseret undervisningsmateriale. Konkret har vi leveret smartphones til skolerne i Ganløse og Vinderslev samt indgået aftale med Dansk E-learning Center om udbredelse af det mobilbaseret undervisningsmateriale Mingoville, som giver eleverne mulighed for at integrere mobiltelefonen i engelskundervisningen.

IT-baseret undervisning giver skolerne muligheder for at differentiere undervisningen bedre ift. den enkelte elev. Det giver også mulighed for at sammensætte undervisning på tværs af klasser, skoler og aldersgrupper. Målet er at løfte undervisningsniveauet og sikre, at omkostningsniveauet i folkeskolen kan holdes nede.

TDC forventer at investere yderligere i IT-baserede projekter i folkeskolen i løbet af de næste tre år.

TDC ser også store muligheder i udbredelsen af telemedicinske løsninger på tværs af Danmark, hvilket forventes at reducere antallet af indlæggelsesdage for flere patientgrupper og samtidig gøre det muligt at gennemføre undersøgelser for såkaldt kroniske patienter pr. distance. Dette vil forbedre livskvaliteten for den enkelte patient samt reducere omkostningerne i sundhedsvæsenet betragteligt.

TDC forventer at levere minimum 1.000 nye datalinjer til telemedicinske formål i 2011 og 5.000 i 2012.

Kundetryghed og -tillid

Hvad TDC vil

TDC har siden midten af 2009 arbejdet med at udvikle konceptet TAK - Tag Ansvar for Kunden - som skal sikre øget kundetilfredshed, som det også fremgår af TDC's overordnet ambition.

Blandt de mange tiltag er dialogen med vores kunder blandt de vigtigste. I 2010 har TDC startet en proaktiv dialog med kunderne gennem sociale medier som Facebook og Twitter, hvor vi inviterer kunder og danskerne generelt til at give os feedback på produkter mv. Her går vi også i aktiv dialog med kunder, som deler deres frustration eller glæde med TDC. Vi har også oprettet TDC Forum - et kunde-til-kunde forum på tdc.dk, som giver kunderne mulighed for at søge hjælp hos hinanden og komme tættere på TDC og vores produkter.

Handlinger, resultater og målsætninger

I 2010 har TDC fået over 2.600 venner på Facebook, som i alt har genereret mere end 2.500 indlæg pr. måned. Vi har stillet hundredvis af spørgsmål til vores venner på Facebook og været i dialog på diverse sociale medier mere end 600 gange. Derudover har vi nedsat et taskforce, der løbende mødes for at finde løsninger på de problemstillinger, som bliver tydelige som følge af dialogen med kunderne. I år har det bl.a. resulteret i et nyt loft på mobildata for vores privatkunder samt indført en direkte dialog med kunden via sms ifm. installationer og fejlretninger.

TDC sætter også fokus på at reducere utrygheden i brugen af vores medier. Derfor deltager vi i IT- og Telestyrelsens årlige kampagne Netsikker Nu med hjemmesiden opdaterdinpc.dk, som er udarbejdet i samarbejde med Microsoft, Finansrådet og DK-Cert.

Desuden har vi lanceret en ny sikkerhedspakke, som giver en bred beskyttelse af den enkelte kundes computer. Dette ligger udover TDC's generelle spam- og virusfilter, som hver måned stopper mere end 320 millioner spammails, inden de når kundernes indbakker.

Medarbejdersundhed og -mangfoldighed

Hvad TDC vil

TDC vedtog i 2010 en ny mangfoldighedsstrategi for koncernens medarbejdere. TDC har gennem flere år stræbt efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Vi har sat fokus på mangfoldighed, fordi vi fortsat har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, funktionsevne eller seksualitet. Samtidig er TDC en virksomhed, som mange danskere handler med, og derfor ønsker vi som virksomhed også at afspejle det danske samfund.

Med TDC's nye mangfoldighedsstrategi, som også gælder YouSee, har vi etableret en ramme, som kan sætte mangfoldighedsindsatsen i system.

I TDC mener vi også, at medarbejdernes trivsel er tæt forbundet med deres sundhed. Derfor har vi en arbejdsmiljøpolitik med klare mål for reduktion af arbejdsulykker samt mål for reduktion af langtidssygefravær.

Handlinger, resultater og målsætninger

TDC har sat klare mål for udbredelsen af kvinder i ledelse og for ledere med anden etnisk baggrund end dansk. Således skal 33% af de 250 øverste ledere i TDC Danmark være kvinder og 3,8% af samtlige ledere være af anden etnisk baggrund end dansk ved udgangen af 2015.

I 2010 underskrev TDC også Ligestillingsministeriets "Operation Kædereaktion", hvori TDC forpligter sig til at arbejde for at få flere kvinder i bestyrelsen.

TDC har i 2010 også forbedret vilkårene for homoseksuelle forældre og givet dem samme muligheder for barsel som vores øvrige ansatte. Herunder er Fars Kram ordningen, som gør det muligt for fædre at tage op til i alt 13 ugers barselsorlov - et tilbud som 71% af nybagte fædre benyttede sig af i 2009 og 2010.

TDC samarbejder også med Specialisterne, en virksomhed for folk med autismespektrumforstyrrelser, som løser specialopgaver med en fejltolerance på nul for TDC. TDC har samarbejdet med Specialisterne siden den tidligere TDC-medarbejder Thorkil Sonne startede virksomheden i 2004.

I 2010 lykkedes det TDC at reducere sygefraværet blandt langtidssyge med 2,33%. Det gjorde vi bl.a. ved tidlig opmærksomhed fra ledelse ift. stresssymptomer samt mulighed for forebyggende behandling af fysiske skader gennem TDC's sundhedsforsikring, som giver alle medarbejdere mulighed for at opsøge eks. kiropraktor og fysioterapeut på TDC's regning. TDC forventer at reducere antallet af sygedage blandt langtidssyge med 12% i 2011.

Klima og miljø

Hvad TDC vil

I TDC lancerede vi en klimaplan i 2008 og har siden været kraftigt involveret i kampen for et bedre klima. Derudover har TDC i 2010 genunderskrevet EU's Code of Conduct for bredbåndsudstyr samt Code of Conduct for datacentre, som sætter strenge krav til strømforbruget for en stor del af vores produkter.

Handlinger, resultater og målsætninger

TDC's klimaplan skal reducere koncernens CO2-udledning med 5% inden 2014 i konkrete energireduktioner. Men allerede i løbet af de seneste to år er det lykkedes TDC at reducere klimapåvirkningen med 20,3% primært i kraft af energibesparelser i netværk, bygninger og reduktioner i energiforbrug på vores biler og brug af videokonferenceudstyr. Det vil derfor i 2011 blive vurderet, hvorvidt målsætningen skal ændres.

I 2010 blev der bl.a. indført nye rejseregler med det formål at reducere bilkørslen mellem de danske lokationer ved at få folk fra biler over i tog samt øge brugen af videokonferencer. Til det formål har TDC investeret i nye videokonferencelokaler, så vi i dag råder over mere end 60 videokonferencemuligheder i TDC koncernen. Det har tilsammen reduceret vores CO2-udledninger i forbindelse med arbejdsrelaterede kørsel og rejseaktivitet med 1.050 tons.

Derudover har vi arbejdet intensivt med at forbedre dataindsamlingen, og det betyder bl.a., at vi nu er i stand til at lave et konsolideret miljøregnskab for hele koncernen inkl. de nordiske datterselskaber. I 2011 vil vi udvide vores indsats på miljøområdet, så TDC's miljøsystem bliver gældende for hele koncernen inkl. vores nordiske datterselskaber.

Sociale partnerskaber

Det vil TDC

TDC har siden 2008 etableret partnerskaber med en række NGO'er. Det gør vi, fordi vi mener, at vi gennem partnerskaber kan lære mest og bidrage mest til den pågældende NGO's arbejde ved at investere os selv og vores medarbejderes kompetencer i partnerskabet.

Handlinger, resultater og målsætninger

Mest fremtrædende er samarbejdet med Dansk Røde Kors, hvor TDC i 2010 skabte en ny dimension i samarbejdet, som hidtil havde begrænset sig til hjælp ved opbygning af katastrofeberedskabet på IT-og teleområdet. Men da jordskælvet ramte Haiti, sendte TDC to ansatte til landet som en del af Røde Kors' team ifm. genopbygningen, efter jordskælvet havde ødelagt det meste af den digitale infrastruktur i et af verdens fattigste lande. Det er TDC's mål at øge antallet af udsendte medarbejdere til minimum fem ansatte inden udgangen af 2012.

TDC skabte også enestående resultater ved både Dansk Røde Kors' Landsindsamling i oktober 2010 og den nationale Danmarksindsamling i januar 2010.

Ifm. Dansk Røde Kors' Landsindsamling indsamlede TDC-medarbejderne mere end DKK 600.000.

Samtidig ændrede TDC politik på området for donationer ifm. indsamlinger, så vi fremadrettet ikke tager gebyrer for hverken sms-donationer eller opkald til overtakserede tjenester, når det drejer sig om politigodkendte indsamlinger fra en organisation godkendt til at modtage donationer efter § 8a i ligningsloven. Vi har i 2010 doneret mere end DKK 1,3m til indsamlinger fra § 8a godkendte organisationer.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport